Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Απολυτίκιο Αγ.Ματθαίου Ήχος Γ΄

 Απολυτίκιο Αγ.Ματθαίου Ήχος Γ΄
Ψάλλουν τελειόφοιτοι μαθητές της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης το απολυτίκιο του προστάτη της Σχολής Αγίου και Ευαγγελιστού Ματθαίου εντός του Ιερού ναού του Αγίου.Οι μαθητές που συμμετέχουν στη βιντεοσκόπηση είναι με αλφαβητική σειρά: Αρχοντάκης Γ. ,Ιγνατ Α. , Ξηράκης Ε. , Φαρσάρης Γ. Τεχνική Υποστήριξη:Θωμάς Παναγιώτου (Διευθυντής)ΠΕ03 Εικονοληψία-Μοντάζ:Κωσταντίνος Ροβιθάκης (μαθητής Α' Λυκείου

Ὁ Ἅγιος Ματθαῖος

 Δοξαστικό.Ἦχος πλ. δ' Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.

Ψάλλει Ο Πρωτοψάλτης του ιερού ναού:
Αθανάσιος Νευροκοπλής Δόξα... Ἦχος πλ. δ' Κροτήσωμεν ἐν ᾄσμασι σήμερον πιστοί, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ σεπτοῦ Ἀποστόλου, καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου· οὗτος γὰρ ῥίψας τὸν ζυγόν, καὶ τὸν χρυσὸν τοῦ τελωνείου, ἠκολούθησε Χριστῷ, καὶ κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου θεῖος ἐχρημάτισεν· ὅθεν ἐξῆλθε προφητικῶς ὁ φθόγγος αὐτοῦ, εἰς τὴν οἰκουμένην, καὶ πρεσβεύει σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν. Ηχοληψία YOU TUBE Αλέξιος Νικολουτσόπουλος Mastering. Engineer

Ὁ Ἅγιος Ματθαῖος (16 Νοεμβρίου)

Ἅγιος Ματθαῖος ὁ Ἀπόστολος
 καὶ Εὐαγγελιστής 
ApostolosMathaios

Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ματθαῖος καταγόταν ἀπό τήν Γαλιλαία. Προτοῦ γίνει μαθητής τοῦ Κυρίου ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη καί ὀνομαζόταν Λευΐ.
Μία μέρα καί ἐνῶ καθόταν στό τελωνεῖο του, ἔξω ἀπό τήν Καπερναοῦμ, τόν πλησίασε ὁ Ἰησοῦς καί τοῦ ζήτησε νά τόν ἀκολουθήσει. Ὁ Ματθαῖος ὑπάκουσε καί δέχθηκε τόν Κύριο στήν οἰκία του, ὅπου παρέθεσε γεῦμα σέ Αὐτόν καθώς καί σέ πολλούς τελῶνες, μέ τούς ὁποίους ὁ Ἰησοῦς συζήτησε καί συνέφαγε, ἐνέργεια γιά τήν ὁποία κατηγορήθηκε ἀπό κάποιους Φαρισαίους. Ὅταν ὁ Κύριος πληροφορήθηκε τίς κατηγορίες ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Δέν ἦρθα γιά νά καλέσω τούς δικαίους, ἀλλά τούς ἁμαρτωλούς σέ μετάνοια».
Ἔκτοτε ὁ Ματθαῖος ὑπῆρξε μαθητής καί Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου. Ἔπειτα ἀπό τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Ματθαῖος ἀνέλαβε νά κηρύξει τόν λόγο τοῦ Κυρίου στούς Πάρθους καί στούς Μήδους. Κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ὁ Ματθαῖος, ἐπιτέλεσε πλῆθος θαυμάτων.
Ὡς εὐαγγελιστής ἔχει σύμβολο ἕναν φτερωτό ἄνθρωπο. Στό ἀνεκτίμητης ἀξίας ἔργο του περιλαμβάνεται καί ἡ συγγραφή τοῦ πρώτου Εὐαγγελίου τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας ἤκουσας, φωνῆς τοῦ Λόγου, καί τῆς πίστεως, τό φῶς ἐδέξω, καταλείψας τελωνείου τόν σύνδεσμον· ὅθεν Χριστοῦ τήν ἀπόρρητον κένωσιν, εὐηγγελίσω Ματθαῖε Ἀπόστολε. Καί νῦν πρέσβευε, δοθῆναι τοῖς σέ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμόν καί μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τοῦ τελωνείου τόν ζυγόν ἀπορρίψας, δικαιοσύνης τῷ ζυγῷ προσηρμόσθης, καί ἀνεδείχθης ἔμπορος πανάριστος, πλοῦτον κομισάμενος, τήν ἐξ ὕψους σοφίαν· ὅθεν ἀνεκήρυξας, ἀληθείας τόν λόγον, καί τῶν ῥαθύμων ἤγειρας ψυχάς, καθυπογράψας, τήν ὥραν τῆς κρίσεως.

Μεγαλυνάριον.
Σύσκηνος τῷ Λόγῳ διατελῶν, θείων μυστηρίων, ἐμυήθης τάς ἀστραπάς· ἔνθεν θεογράφως, Ἀπόστολε Ματθαῖε, ζωῆς διατυπώσω τό Εὐαγγέλιον.

ΠΗΓΗ: http://faneromenihol.gr/

Τα παιδιά πάντα ακούνε.

Οι συζητήσεις που ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε 
μπροστά στο παιδί

Τα παιδιά πάντα ακούνε. Ακόμη και όταν είναι στο άλλο δωμάτιο, και παίζουν, και νομίζουμε ότι είναι αφοσιωμένα στο παιγνίδι τους, τα αυτιά τους είναι στο άλλο δωμάτιο, σε εμάς.

Ακούνε τι συζητάμε με το μπαμπά τους. 
Τι λέμε στο τηλέφωνο. 
Τι συζητάμε με άλλους ενήλικες, φίλους ή συγγενείς. 
Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να δείχνουν μία αδιαφορία, στην πραγματικότητα, όμως, κάνουν καταγραφή σε όσα λέμε. 
Γι’ αυτό και πολλοί γονείς επιλέγουν να μιλάνε για τα σοβαρά θέματα που τους απασχολούν, το βράδυ που τα παιδιά κοιμούνται.
Βέβαια, όπως λένε οι ειδικοί, το να ακούει ένα παιδί μία συζήτηση ενηλίκων, είναι ωφέλιμο για την ανάπτυξή του, αφού έτσι μαθαίνει και στην πράξη πώς είναι να είσαι ένα υπεύθυνο άτομο, αλλά ανακαλύπτει και τον κόσμο των μεγάλων και τη συμπεριφορά τους, σε θέματα που τους απασχολούν. 
Επίσης, όταν το παιδί είναι λίγο μεγαλύτερο, το να παίρνει μέρος ακουστικά σε μία συζήτηση των γονιών του και να γνωρίζει κάποια θέματα του σπιτιού, του δείχνει ότι οι γονείς δεν το αντιμετωπίζουν ως μικρό και ότι το εμπιστεύονται. 
Επίσης, είναι καλό γενικότερα να γνωρίζει – όταν είναι σε ηλικία να τα διαχειριστεί – θέματα, ενδεχομένως και προβλήματα του σπιτιού.
Για παράδειγμα, δεν είναι κακό το παιδί, να ξέρει τι σε προβληματίζει και σε αγχώνει στη δουλειά σου. 
Το αντίθετο, βλέπει πως και οι ενήλικες έχουν άγχος για τη δουλειά τους, όπως κι εκείνο για το σχολείο του. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, που δεν πρέπει να γίνονται μπροστά στο παιδί. 
Και αυτές είναι οι παρακάτω:

Όταν διαφωνείτε έντονα με το σύζυγό σας

Το να διαφωνείτε με το σύζυγο σας σε κάποιο θέμα είναι φυσιολογικό, απόλυτα ανθρώπινο και δεν είναι κακό να βρίσκεται το παιδί μπροστά σε μία διαφωνία. 
Όταν, όμως, αυτή είναι έντονη, που οδηγεί το ζευγάρι σε έναν τσακωμό, το παιδί δεν θα πρέπει να είναι παρών σε αυτό. 
Και κυρίως, δεν πρέπει να ακούσει τον έναν γονιό να κατηγορεί ή να βρίζει τον άλλον, πάνω στα νεύρα του. Αν το παιδί είναι στον ίδιο χώρο, κρατείστε το θυμό σας και τα όσα σκέφτεστε για το σύντροφό σας, για τον εαυτό σας.

Όταν μιλάτε για φοβίες που σας φρικάρουν

Το να έχετε κάποιες φοβίες, όπως κλειστοφοβία, υψοφοβία, αγοραφοβία, δεν είναι απαγορευτικό να το ξέρει το παιδί. 
Άλλωστε, θα χρειαστεί να πάρετε, για παράδειγμα το ασανσέρ κι εσείς να φοβάστε να μπείτε σε αυτό. Έτσι, θα πρέπει να γνωρίζει για τις φοβίες σας. 
Δεν θα πρέπει, όμως, να γνωρίζει, ούτε να σας ακούσει να παραδέχεστε ότι οι φοβίες αυτές σας φρικάρουν και δεν τις ελέγχετε. Κι αυτό διότι, το παιδί δε μπορεί να επεξεργαστεί τις φοβίες των μεγάλων και κυρίως, θα νιώσει ανασφάλεια, ενδεχομένως και πανικό. Γι αυτό μιλήστε του με ειλικρίνεια, χωρίς, όμως, να το τρομάξετε.

Μην τα κριτικάρετε σε άλλους

Ακόμη και αν οι προθέσεις σας είναι αθώες ή πάνω σε μία συζήτηση με φίλη, απλά λέτε τα αρνητικά των παιδιών σας, εκείνο αν σας ακούσει, θα πληγωθεί. 
Θα νιώσει ότι το κριτικάρετε, ότι το «αδειάζετε», ότι το μειώνετε μπροστά σε άλλους.

Μην τα αφήνετε να ακούνε δυσάρεστες ειδήσεις

Το να βλέπουν ειδήσεις και να γνωρίζουν τι συμβαίνει στον κόσμο, είναι κάτι που ωφελεί τα παιδιά, όταν είναι λίγο μεγαλύτερα. Τα βοηθάει, επίσης, να γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους. 
Ωστόσο, επειδή οι περισσότερες ειδήσεις, είναι πλέον, τρομακτικές, δεν θα πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να τις παρακολουθούν «αφιλτράρτιστες». Γι αυτό, λοιπόν, επιλέξτε εσείς τις ειδήσεις που θα δουν και θα ακούσουν και ο καλύτερος τρόπος, είναι να επιλέξτε βίντεο, μέσα από το διαδίκτυο. Αλλά και εσείς ως γονείς, να μη μιλάτε για δυσάρεστες ειδήσεις, όπως αρρώστιες ή θάνατος, γνωστών σας ατόμων, όταν το παιδί είναι μπροστά

ΠΗΓΗ:mothersblog
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: https://hamomilaki.blogspo

Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ... ἄλλα!!

«ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει... 2017»: 
«Εκ βαθέων» με τον Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαο
 Ο Ηλίας Λιαμής, Θεολόγος-Μουσικολόγος, συζήτησε «εκ βαθέων» με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2017.
Μπαϊράκι για τα Θρησκευτικά από τον Μεσογαίας Νικόλαο: Κάθισα και τα διάβασα τρεις μήνες. Μπερδεύτηκα. Είναι ψόφιο, φοβισμένο μάθημα -Τι είπε για τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ (ΒΙΝΤΕΟ)