Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

25ῃ Μαρτίου 1946 στήν Πάτμο!!!


«Ἔνδοξοι καί ἐπίλεκτοι
 βλαστοί τῆς Πατμιακῆς Γῆς».
Xanthos.jpgTHEOFILOS-PAGKOSTASΣυνέβη πρίν ἀπό 71  χρόνια!  Ἡ Ἱερά Μονή καί ἡ Κοινότητα πῆραν τήν ἀπόφαση νά τιμήσουν τίς δυό μεγάλες Μορφές τοῦ ξεσηκωμοῦ τῶν Ἑλλήνων τό 1821, ἐνάντια στούς Τούρκους κατακτητές, τόν Ἐμμανουήλ Ξάνθο καί τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόφιλο Παγκώστα.
Παραθέτουμε τό σχετικό Ψήφισμα (ἀκριβές ἀντίγραφο), μέσα ἀπό τό ὁποῖο διαπιστώνουμε τόν σεβασμό καί τήν ἐκτίμηση τῆς Πατμιακῆς Κοινωνίας  γιά τόν Ξάνθο καί γιά τόν θεόφιλο, καθώς ἐπίσης καί γιά τήν ὀνοματοδοσία τῶν πλατειῶν Χώρας καί Σκάλας.
«Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
..............................................
         Ἡ Διοικητική Ἐπιτροπή Πάτμου συνελθοῦσα ἐν κοινῇ μετά τῆς τοιαύτης τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ΙΩΑΝΝ. τοῦ Θεολόγου ἐκτάκτῳ συνεδρίᾳ σήμερον 23ην ὑπερμεσοῦντος μηνός προσκλήσει τοῦ τῆς Ἱερ. Μονῆς ἡγήτορος κ. Συμεών Ρεβίθη Ἀρχιμ. καί ὡς Προέδρου ἀσκούντως τά τῆς πολιτικῆς Διοικήσεως καθήκοντα ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ ἡγουμενείου, ὑπό τήν προεδρείαν τούτου, καί ὁμοφώνως καί διά βοῆς ἐπικροτήσασαι πλήρως καί πανηγυρικῶς τήν ὑπό τοῦ Προέδρου γενομένην εἰσήγησιν ἔχουσαν ὡς ἑξῆς:
Ἐπειδή εἰς τήν κορυφήν τῶν Ἐθναποστόλων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνεγερσίας πρῶτοι μεταξύ πρώτων ὡς σπορεῖς καί καλλιεργηταί τοῦ ἰδεώδους τῆς ἐλευθερίας φέρονται ὁ μέγας συμπατριώτης μας ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΣ ὁ φιλικός, ὡσαύτως δέ ὁ συμπατριώτης μας ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΓΚΩΣΤΑΣ ὁ Ἀλεξανδρείας καί πάσης Αἰγύπτου Πάπας καί Πατριάρχης παραμερίσας, καί θυσιάσας πλοῦτον, δόξαν καί ἄνεσιν, ἀπ ̓ ἀρχῆς δέ μέχρι τέλους παρέσχε τήν συνδρομήν του εἰς τόν ἐθνικόν ἀγῶνα καί ἐπειδή ἀμφότεροι τῆς Πατμίας γῆς ἔνδοξοι καί ἐπίλεκτοι βλαστοί ἐτίμησαν καί τιμῶσι διά τῆς ἀγήρω Αὐτῶν μνήμης τήν Θεοπρόβλητον νῆσον μας εἰς ἔνδειξιν ἐλαχίστου φόρου εὐγνωμοσύνης ἐνδείκνυται ὑφ ̓ ἡμῶν εἰς ἀΐδιον ἀναγνώρισιν ὀνομασία τῶν κεντρικῶν πλατειῶν διά τών ὀνομάτων Αὐτῶν.
Ὡσαύτως ἐπειδή ἡ παρά τόν Λιμένα πλατεία ἐχρησιμοποιήθη ὡς ἀφετηρία ἐκκινήσεως τῶν πρώτων ἀγημάτων τῶν ἀπελευθερωτικῶν μας πλοιαρίων, προσφάτως δέ καί ὡς τόπος ἀποβιβάσεως ἀπελευθερωτικῶν τμημάτων, μετά πεντακοσίων ἐτῶν δουλείαν δέον νά μνημονεύηται αὕτη ὡς πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Ἀκούσασαι
τοῦ Προέδρου ἀμφότεραι αἱ Ἐπιτροπαί μετά τῆς δεούσης προσοχῆς,
Ἐγκρίνουσι
τά ὑπ ̓ αὐτοῦ προταθέντα ὡς πλήρως ἐναρμονιζόμενα μέ τό δημόσιον αἴσθημα καί ἐπιβαλλόμενα ὡς καθῆκον ἐπιτακτικόν
Ἀποφασίζουσι
ὅπως ἡ μέν πλατεία Φαρμακείου (Λόντζα) μετονομασθῇ εἰς πλατείαν  Ε Μ Μ .   Ξ Α Ν Θ Ο Υ ,  ἡ δέ τῆς Ἁγίας Λεσβίας Πατριάρχου ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΓΚΩΣΤΑ. Ὡσαύτως δέ ἡ παρά τόν Λιμένα μέχρι τοῦδε ἀνώνυμος εἰς πλατείαν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Ὁρίζουσι δέ ἐν πανδήμῳ ἑορτασμῷ τῶν ὡς ἄνω πλατειῶν τήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς παλλιγγενεσίας.
Τό παρόν δημοσιευθήτω διά τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων ἐφημερίδων ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ καί ΠΑΤΜΟΣ καί τῆς τοιαύτης ἐν Ρόδῳ ΧΡΟΝΟΣ.
Ἐγένετο, ἀνεγνώσθη καί ὑπεγράφη αὐθημερόν.
Ἐν τῇ κατά Πάτμον Ἱερᾷ καί Βασιλικῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάνν. τοῦ Θεολόγου
τῇ 23 Μαρτίου 1946
(Τ.Υ.) Ὁ Καθηγούμενος Πάτμου Πρόεδρος
τῆς Κοινότητος καί τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου
+ Ἀρχιμ. Συμεών

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον                           Ἡ Δ. Ἐπιτροπή»

25 Μαρτίου

 Ἐθνική Ἑορτή στό Δημοτικό 
Σχολεῖο τοῦ Κάμπου 1954 (;)
Ἡγούμενος Ἀρχιμ Μελέτιος
Διδάσκαλοι:Ψαράκης Ἐμμανουήλ & Κουτσανέλλου Μαρία (;)

 Κατάθεση στεφάνου στό μνημεῖο τοῦ Ἐμμανουήλ Ξάνθου 
ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς Χώρας Πάτμου, τό ἔτος 1955
Ἡγούμενος ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος καί Δήμαρχος ὁ Καλογιάννης Νικόλαος


Η 25 Μαρτίου

 Το νόημα και η σημασία της Εθνικής Επετείου