Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

Ἀπρόσωπη δύναμη;ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ
π. Δημητρίου Μπόκου
Πολὺ τῆς μόδας ἔγιναν στὴν ἐποχή μας καὶ θεωροῦνται μοντέρνες ἰδέες τὰ θολά, βαλτωμένα ἀπόνερα πολὺ παλιῶν θρησκευτικῶν θεωριῶν γιὰ τὸ τί εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ποιά εἶναι ἡ σημασία του γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ νὰ μιλάει κανεὶς σήμερα μὲ τοὺς «παρωχημένους» ὅρους Χριστός, Παναγία, Ἁγία Τριάδα, προσευχή, ἄγγελος, δαίμονας, διάβολος, ἅγιος, θαῦμα, Θεὸς καὶ μάλιστα Θεός-πρόσωπο, εἶναι πολὺ ξεπερασμένο. Ἀντιθέτως ἂν πεῖ τὶς μαγικὲς λέξεις ἀνώτερη ἢ ἀπρόσωπη δύναμη, συμπαντικὴ ἢ θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἐνέργεια, προσωπικὴ αὔρα, διαλογισμός, γιόγκα, ἐξωσωματικὴ ἐμπειρία κ. λ. π., εἶναι εὐθυγραμμισμένος ἀπόλυτα μὲ τὴν προοδευτική, κουλτουριάρικη διανόηση, πού, νομίζοντας ὅτι ἔχει ἐξελιχθεῖ καὶ φθάσει σὲ ἀνώτερη «γνώση», περιφρονεῖ ὁτιδήποτε δὲν ἀνήκει στὴ «γνώση» αὐτή.
Ἀλλὰ τί σημαίνει ἀπρόσωπη δύναμη; Μιὰ δύναμη ποὺ δὲν προσωποποιεῖται σὲ μιὰ συγκεκριμένη ὀντότητα. Μιὰ οὐσία, μιὰ φύση ποὺ δὲν ὑλοποιεῖται σὲ μιὰ ἰδιαίτερη ἐνσυνείδητη μορφή, δὲν «ὑποστασιάζεται» σὲ πρόσωπο, ὅπως λέει ἡ θεολογικὴ γλώσσα, δὲν ἀποτελεῖ μιὰ αὐτοτελῆ ὕπαρξη. Συνεπῶς δὲν ἔχει τὰ γνωρίσματα, τὶς ἰδιότητες ἑνὸς διακεκριμένου ὄντος. Δηλαδὴ δὲν ἔχει καμμιὰ συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ της. Δὲν ξέρει ὅτι ὑπάρχει, ἐφόσον δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ. Εἶναι ὑποταγμένη στοὺς νόμους ποὺ διέπουν τὴ φύση της. Δὲν ἔχει προσωπικὴ ἐλευθερία νὰ κινηθεῖ ἔξω ἀπὸ αὐτούς, νὰ ἐνεργήσει, νὰ κάνει κάτι διαφορετικό. Δὲν ἔχει προσωπικὴ θέληση, οὔτε προσωπικὰ συναισθήματα ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο προσωπικὸ χαρακτηρίζει μιὰ χωριστὴ ὕπαρξη.
Ἂς τὸ δοῦμε, γιὰ πιὸ εὔκολα, σὲ μιὰ φυσικὴ δύναμη. Ἂς πάρουμε τὴν ἐνέργεια σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς γνωστές της μορφές, π. χ. τὸν ἠλεκτρισμό. Γεμίζει τὸν φυσικὸ κόσμο, χωρὶς νὰ ὑλοποιεῖται σὲ μία συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητὴ ὕπαρξη, ποὺ νὰ μπορεῖ δηλαδὴ νὰ σκέφτεται, νὰ αἰσθάνεται, νὰ γνωρίζει ἄλλα ὄντα, νὰ ἔρχεται σὲ σχέση μαζί τους, νὰ ἀγαπᾶ ἢ νὰ μισεῖ. Ὅποιος τὸ ἰσχυρισθεῖ αὐτὸ θὰ θεωρηθεῖ ἀμέσως ἠλίθιος. Ἐκδηλώνεται μόνο ὅπως ἐπιβάλλουν οἱ φυσικοὶ νόμοι ποὺ τὴν διέπουν. Δὲν ἔχει προσωπικὴ ἐλευθερία οὔτε θέληση νὰ πράξει κάτι ποὺ δὲν ἐντάσσεται στοὺς νόμους αὐτούς. Δὲν ἔχει συνείδηση τῆς ὕπαρξής της, δηλαδὴ δὲν ξέρει κὰν ὅτι ὑπάρχει σὰν οὐσία ἢ ἐνέργεια. Εἶναι μιὰ τυφλὴ δύναμη. Ὅποιος μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τοὺς φυσικοὺς νόμους, μπορεῖ νὰ ρυθμίσει καὶ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους λειτουργεῖ ὁ ἠλεκτρισμός. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ὑποτάσσει τὸν ἠλεκτρισμὸ καὶ τοῦ ὑπαγορεύει μὲ τί τρόπο θὰ ἐκδηλώνεται. Ἐκεῖ ὅμως ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἔλεγχος τῶν φυσικῶν νόμων, ὁ ἠλεκτρισμὸς δρᾶ τυφλὰ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕρμαιο τῆς ἀπρόσωπης δύναμής του (π. χ. κεραυνός). Δὲν μπορεῖ νὰ ἐλπίζει σὲ κάποια εὐσπλαχνία ἐκ μέρους μιᾶς ἀδυσώπητης τυφλῆς δύναμης.
Τί σημαίνει προσωπικὴ ὕπαρξη; Νὰ ὑπάρχει κάποιος μὲ συγκεκριμένη ὀντότητα. Νὰ ἔχει συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του. Νὰ νοιώθει, νὰ ξέρει ὅτι ὑπάρχει. Νὰ γνωρίζει τὸν ἑαυτό του, δηλαδὴ νὰ μπορεῖ νὰ πεῖ, «εἶμαι ὁ τάδε». Νὰ εἶναι πρόσωπο, προσωπικότητα. Νὰ σκέφτεται, νὰ θέλει, νὰ μπορεῖ νὰ ἐνεργήσει ἐλεύθερα, εἴτε γιὰ τὸ καλό του εἴτε γιὰ τὸ κακό του. Νὰ ἔχει συναισθήματα, νὰ μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει ἢ νὰ μισήσει. Νὰ μπορεῖ δηλαδὴ νὰ σχετισθεῖ κατὰ βούλησιν μὲ ἄλλα συνειδητὰ ὄντα, νὰ κινηθεῖ πρὸς αὐτὰ ἢ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ κοντά τους. Νὰ ἔχει ὅλα τὰ γνωρίσματα μιᾶς ὕπαρξης ποὺ ἔχει ἐνσυνείδητη αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ της.
Τέτοια ὅμως ὕπαρξη ἐνσυνείδητη, προσωπικὴ ὄχι ἀπρόσωπη, εἶναι καὶ ὁ Θεός, ὅπως μᾶς τὸν φανέρωσε ὁ Χριστός. Ἔχει ἀπόλυτη συνείδηση ὅτι ὑπάρχει. Εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐνεργήσει ὅπως θέλει. Δὲν ὑποτάσσεται παρὰ τὴ θέλησή του σὲ κανένα τυφλὸ νόμο. Ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἀγαπάει καὶ μάλιστα ἀπέραντα. Γνωρίζει τὸν ἄνθρωπο, μπορεῖ καὶ θέλει νὰ σχετίζεται μαζί του καὶ μάλιστα τὸν προσκαλεῖ σὲ μία, ἐλεύθερη πάντα, πραγματικὴ ἕνωση μαζί του. Ὅπου ὁ ἄνθρωπος δὲν χάνει τὸ δικό του πρόσωπο, τὴ δική του ὕπαρξη, τὴ δική του αὐτοσυνειδησία. Ἀλλὰ δέχεται τὴν ἐνέργεια (ἀγάπη) τοῦ Θεοῦ καί, χωρὶς νὰ χάσει τίποτε ἀπ’ τὴ δική του ἐνσυνείδητη ὀντότητα, βιώνει καὶ μιὰν ἄλλη θαυμαστὴ πραγματικότητα. Σὰν τὸ σίδερο ποὺ θερμαίνεται στὴ φωτιά, ἑνώνεται μὲ τὴν ἐνέργειά της (τὴ θερμότητα) καὶ κοκκινίζει, χωρὶς νὰ παύει ποτὲ νὰ εἶναι σίδερο.
Ἡ ἕνωση ὅμως μὲ μιὰ ἀπρόσωπη τυφλὴ θεότητα, λένε οἱ ὑπέρμαχοί της, σημαίνει νὰ διαλυθεῖ ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη μέσα στὴν ἀπρόσωπη ἀνώτερη(;) δύναμη. Ὅπως πέφτει μιὰ σταγόνα στὸν ὠκεανὸ καὶ διαχέεται, χάνεται. Γίνεται ἕνα μαζί του. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἡ σταγόνα παύει νὰ ὑπάρχει ξεχωριστά, νὰ ἔχει προσωπικὴ ζωή, ἐλευθερία, ὀντότητα. Οὔτε ὁ ὠκεανὸς οὔτε ἡ σταγόνα ἔχουν αἴσθηση ὅτι ὑπάρχουν. Ἡ ὁποιαδήποτε ἐνέργειά τους ὑποτάσσεται στοὺς νόμους ποὺ διέπουν τὴ φύση τοῦ νεροῦ.
Δηλαδή: Ἕνωση μὲ ἀπρόσωπη δύναμη σημαίνει στὸ ἑξῆς οὐσιαστικὰ ἀνυπαρξία γιὰ μένα, ἀπώλεια τῆς αἴσθησής μου ὅτι ὑπάρχω προσωπικά. Γι’ αὐτὸ καὶ προτιμῶ τὸν Θεὸ ποὺ ὑπάρχει ὡς πρόσωπο καὶ μάλιστα τριαδικά. Τὸν Θεὸ ποὺ ξέρει τί τοῦ γίνεται, γνωρίζει καλὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γνωρίζει κι ἐμένα μὲ τὸ ὄνομά μου, μὲ ἀγαπάει, μὲ καλεῖ -χωρὶς νὰ μὲ ἀναγκάζει- κοντά του καὶ μοῦ χαρίζει μιὰ αἰώνια, προσωπική, ἐνσυνείδητη ζωή, πληθωρικὰ γεμάτη ἀπ’ τὸν ὑπέροχο πλοῦτο τῆς δικῆς του ζωῆς. Τὸν ἕνα τριαδικὸ Θεὸ ποὺ κοντὰ σὲ μένα γνωρίζει καὶ ὅλα τὰ ἄλλα λογικά του πρόβατα, «τὰ καλεῖ κατ’ ὄνομα» καὶ κάνει τὰ πάντα γι’ αὐτά, ὥστε νὰ τὰ συναγάγει εἰς «μίαν ποίμνην».
Εἶναι ἡ μόνη διαθέσιμη προσφορὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Πῶς νὰ τὴν ἀπορρίψω;
Γι’ αὐτὸ καὶ «πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα, Παντοκράτορα, …καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, …καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, …τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον…». Στὸν τρισυπόστατο προσωπικὸ Θεό, τὸν ὁποῖο ἀνακαλύπτω καὶ συναντῶ, σὲ μιὰ ἀσύγκριτη σχέση ἀγάπης, μόνο μέσα στὴ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μου.
(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 391, Φεβρ. 2016, ἐπηυξημένο)
 
Ἀ ν τ ι ύ λ η
Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504

Κουνούπια Στοπ:

 Κρατήστε τα Έξω από το Σπίτι με τη Βοήθεια της Φύσης!
Αυτά τα πέντε φυτά υπόσχονται να κρατήσουν τα κουνούπια μακριά από εσάς και το σπίτι σας φέτος το καλοκαίρι!
Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, νησί, αποδράσεις και διακοπές, σωστά; Ναι, αλλά αυτή είναι μόνο η μια (θετική) πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κουνούπια, αυτούς τους πλέον ενοχλητικούς επισκέπτες που ξυπνούν μαζί με τις πρώτες καλοκαιρινές ζέστες. Για να τα αντιμετωπίσετε, σας παρουσιάζουμε 5 σούπερ φυτά με ισχυρή εντομοαπωθητική δράση. Εσείς δεν έχετε παρά να τα χρησιμοποιήσετε για να βάλετε τέλος στα ενοχλητικά «Ββζζζ» που σας δημιουργούν εκνευρισμό και φαγούρα τα βράδια του καλοκαιριού με φυσικό τρόπο.
Λεβάντα
Είναι όμορφη, μυρωδάτη και έχει ηρεμιστική δράση. Πέρα όμως από όλες αυτές τις ιδιότητες, η λεβάντα αποτελεί ισχυρό εντομοαπωθητικό. Επομένως, μη διστάσετε να τοποθετήσετε γλαστράκια με λεβάντα στη βεράντα και τον κήπο σας και να ψεκάσετε το υπνοδωμάτιό σας με μερικές σταγόνες από το αιθέριο έλαιό της.
Κι όμως η υπέροχη μυρωδιά της λεβάντας απωθεί τα κουνούπια.
Βασιλικός
Σε εσάς μπορεί να αρέσει να ανακατεύετε τα φύλλα του για να αναδυθεί η χαρακτηριστική γλυκιά μυρωδιά, στα κουνούπια όμως όχι! Για να ενισχύσετε την αντικουνουπική άμυνα του σπιτιού σας, δεν έχετε παρά να βάλετε 1-2 γλάστρες στη βεράντα σας κι ένα μικρό γλαστράκι στην κουζίνα σας. Το τελευταίο χρησιμοποιήστε το για να φτιάξετε και το ακόλουθο εύκολο αντικουνουπικό διάλυμα: πάρτε μερικά φύλλα βασιλικού και κοπανήστε τα καλά στο γουδί. Στη συνέχεια, ρίξτε σε αυτά λίγο ξίδι και ανακατέψτε καλά. Μεταφέρετε το μείγμα σε ένα μπολ και τοποθετήστε το στο χώρο στον οποίο θέλετε να απαγορεύσετε την πρόσβαση στα κουνούπια.
Χρησιμοποιήστε βασιλικό για να φτιάξετε ένα εύκολο, γρήγορο και οικολογικό εντομοαπωθητικό.
Νυχτολούλουδο
Η υπέροχη μυρωδιά του συνοδεύουν τις καλοκαιρινές αναμνήσεις όλων μας. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένας (καλός) λόγος για το βάλετε στο σπίτι σας και αυτός δεν είναι άλλος από την αντικουνουπική δράση του. Αν δεν είστε φαν του εν λόγω φυτού, μπορείτε μαζί του να φυτέψετε γεράνι, κατιφέ, πικροδάφνη ή καλέντουλα.
Βάλτε στη ζωή σας, στην αυλή σας και στα βάζα σας νυχτολούλουδο!
Δυόσμος
Πράγματι ταιριάζει απόλυτα στο μοχίτο σας, αλλά θα λατρέψετε ακόμα περισσότερο αυτό το μυρωδικό όταν μάθετε ότι απωθεί τα κουνούπια. Πέρα από γλάστρες στο χώρο και το μπαλκόνι σας, δοκιμάστε να τρίψετε το δέρμα σας με τα φύλλα του για τα κρατήσετε μακριά σας. Σας τελείωσε ο δυόσμος; Αντίστοιχη δράση με αυτόν έχει και η λουίζα.
Ο δυόσμος πάει με το μοχίτο, το παγωτό και το γιαούρτι σας, αλλά όχι με τα κουνούπια.
Δεντρολίβανο
Νοστιμίζει το φαγητό σας, ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία, τονώνει τη μνήμη και σας προστατεύει από τα κουνούπια. Με άλλα λόγια, αυτό το υπέροχο βότανο δεν πρέπει να λείπει ποτέ από το σπίτι σας.

Πηγή : spirossoulis.com

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.diakonima.gr

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Το αλάτι

Μπορώ να τρώω περισσότερο αλάτι το καλοκαίρι;Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε αυξημένες απώλειες υγρών και ηλεκτρολυτών, εξαιτίας της εντονότερης εφίδρωσης.
Έτσι, η τακτική και επαρκής αναπλήρωσή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση του οργανισμού.
Ωστόσο, η παραπάνω ανάγκη συχνά παρερμηνεύεται, με αποτέλεσμα πολλοί να υποστηρίζουν ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να αυξάνεται η πρόσληψη αλατιού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρησή του. Στην πραγματικότητα, θα λέγαμε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει μόνο για ειδικές περιπτώσεις ατόμων που πραγματοποιούν άσκηση υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας σε πολύ θερμό περιβάλλον.
Για ένα μέσο ενήλικα όμως, η τακτική κατανάλωση υγρών σε συνδυασμό με τη συνήθη πρόσληψη αλατιού είναι αρκετή για να καλύψει πλήρως και τις ανάγκες της θερινής περιόδου.
Άλλωστε, δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως το μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας πρόσληψης νατρίου-αλατιού προέρχεται από τα επεξεργασμένα και συσκευασμένα τρόφιμα που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της μέρας και είναι ήδη αρκετά υψηλότερη από αυτή που ορίζουν οι συστάσεις διεθνών οργανισμών για την προστασία της υγείας και την πρόληψη της υπέρτασης και άλλων χρόνιων νοσημάτων.
Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr

ΠΗΓΗ: http://www.diakonima.gr

Ο Αρχιεπίσκοπος στην 4Ε-2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ: Ο αξίες δεν αγοράζονται στο μπακάλικο λέγοντας δώσε μου ένα κιλό – Ο μουσουλμανικός λαός πάντοτε είναι προκατειλλημένος – Για ποια επανάσταση μίλησε και ποιοι πρέπει να ανησυχούν (βίντεο)

Του Μάνου Χατζηγιάννη
“Δεν υπάρχει Εκκλησία που να μην έχει αντικείμενό της τον άνθρωπο” ανέφερε σε συνέντευξή στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και στον Αρχιμανδρίτη Νικάνωρα Παπανικολάου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
Χωρίς περιστροφές ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση κα ικυρίως προς την κυβέρνηση.
Σχολιάζοντας τα ζητήματα της Ιστορίας και τις αλλαγές που επιδιώκουν κάποιοι να επιφέρουν είπε:
“Η ιστορία έχει την δική της μορφή δεν είναι ανθρώπινο μόνο κατασκεύασμα, ακούμε ότι θα αλλάξουμε την ιστορία, θα κάνουμε εκείνο ή το άλλο, αλλά είναι σαφές πως η πορεία των πραγμάτων , η ιστορία, έχει τους δικούς της τρόπους να προβάλλεται με τα φαινόμενα τα αναπτυξιακά κάθε περιόδου. Ο Αριστοτέλης μας λέει πως τα πολιτικά πράγματα μοιάζουν με κύκλους. Και ο ένας κύκλος διαδέχεται τον άλλον. Άλλοτε είναι αντίθετοι άλλοτε συμπίμπτουν αλλά πάντοτε παρουσιάζονται στην αλήθεια. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε καθέναν απο εμάς να έχουμε επικοινωνία με το παρελθόν, σκέψη για το μέλλον, αλλά πάντοτε παίζει ρόλο ο προσωπικός παράγοντας και πάντοτε οι προακταλήψεις και οι ιδεοληψίες είναι εχθρός στην ιστορία. Δεν πρέπει να δίνουμε τόση μεγάλη σημασία”
Και συνέχισε λέγοντας:
“Εγώ και ο καθένας μας δεν θα αρκεστούμε να την διαβάσουμε όπως θα την γράψει ο ιστορικός της ημέρας μας ή οπως φιλοδοξεί να την γράψει ο αυριανός ιστορικός. Τώρα έχουμε την δυνατότητα να πατήσουμε ένα κουμπί και να βγούν τα κείμενα του Κολοκοτρώνη και να ακούσουμε κατευθείαν πως αυτός είδε τα πράγματα, πως τα έζησε, ποιοι βοήθησαν τον αγώνα, ποια μοναστήρια κλπ
Αν γίνει ένα τέτοιο φανέρωμα πραγματικό τότε θα γίνει όχι επανάσταση-που λέμε-της ψηφιοποίησης αλλά πολλών γεγονότων και ανατροπή και υπονόμευση άλλων καταστάσεων που από διαφόρους μεθοδεύεται να γίνουν”
Σχολιάζοντας το ζήτημα των Θρησκευτικών είπε πως είναι αλήθεια πως το κράτος αποφασίζει αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις! “Τι ζητάμε εμείς; Αυτήν την ύλη να την επεξεργαστούμε κι εμείς, να δώσουμε τις απόψεις μας και να ληφθεί η απόφαση μετά.”
Για την διδασκαλία του μαθήματος είπε πως η Πολιτεία ζητάει η διδασκαλία να γίνει με τον τρόπο που υποαγορεύει εκείνη, αλλά υπάρχουν και παιδιά που είναι μουσουλμάνοι οπότε αναρωτήθηκε “θα μπορέσει η Πολτεία να πει ότι σε κάποια σημεία το Κοράνι κάνει λάθος , τα βλέπει αλλιώς, οπότε πρέπει να αλλάξετε το Κοράνι και να το διδάξετε κατά θέληση της Πολιτείας; Το ίδιο για τα Ελληνόπουλα που είναι Εβραίοι, Καθολικοί κλπ. Ομως σε αυτούς η Πολιτεία λέει ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ. Άρα εμείς είμαστε σε μειονεκτικότερη θέση; Δεν έχουμε ισονομία;”
Μίλησε και τα σχέδια της Πολιτείας για τα μοναστήρια σημειώνοντας μεταξύ άλων πως από την μοναστηριακή περιουσία έχει μείνει μόνο το 4-5% αφού έχουν υποστεί πολλές αφαιμάξεις.
Γενικότερα για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας ζήτησε “να καθίσουμε επιτέλους σε ένα τραπέζι Εκκλησία, Πολιτεία και όλα τα κόμματα και να δούμε ποια είναι αυτή η εκκλησιαστική περιουσία και αφού δούμε ποια είναι της Εκκλησίας, ποια των μοναστηριών, να δούμε ποια είναι τα βάρη και πως θα φύγουν και να καθίσουμε απο κεινου να αποφασίσουμε αν θέλουμε να έχουμε μοναστήρια, να έχουμε φιλανθρωπία, γιατί δεν θα κλείσει μόνο ένα μοναστήρι με αυτά τα μέτρα , αλλά θα αρχίσουν να κλείνουν-έχουν αρχίσει ήδη-τα ιδρύματα της Εκκλησίας τα οποία είναι γύρω στα 1000”.
Για τα συσσίτια και γενικά το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας είπε πως αυτή είναι ο βασικός πυλώνας διατροφής όλων αυτών των ανθρώπων και ευχαρίστησε όσους προσφέρουν από Ελλάδα ή εξωτερικό.
“Η Πολιτεία ξέρει πως αν η Εκκλησία δεν είχε κάνει το καθήκον της δεν θα είχαμε την κοινωνία ήρεμη αλλα πολλές εστίες” τόνισε με νόημα…
Χαρακτήρισε “κροκοδείλιους” λόγους όσα ακούγονται “πως χάθηκαν οι αξίες και πρέπει να τις ξαναβρούμε”διευκρινίζοντας πως οι αξίες που στρέφουν προς τον εθελοντισμό δεν είναι κάτι που πας να το αγοράσεις στο μπακάλικο λέγοντας δώσε μου ένα κιλό, Πρέπει να δώσεις αίμα για να πάρεις πνεύμα. Είδαμε τι έγινε με τους εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων, όλοι θέλαν μόρια για να διοριστούν. Είναι άλλη η νοοτροπία της διακονίας από αυτή του δημοσίου υπαλλήλου. Σέβομαι τον δημόσιο υπάλληλο αλλά υπάρχει διαφορά”….
Επίσης αναφέρθηκε ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της οποίας η βάση έχει μετακινηθεί όπως είπε, ενώ μίλησε για τοκογλυφία και τόνισε πως “από την περιπέτεια της Ελλάδος ένα-δυο κλάδοι έγιναν πάμπλουτοι”…
Τέλος για το Ισλάμ είπε:
“Ο μουσουλμανικός λαός πάντοτε είναι προκατειλλημένος και τους καλλιεργούν προς τα εκεί διάφοροι ιδεολόγοι ότι δεν τελείωσαν ακόμη οι Σταυροφορίες όταν υπέφεραν από την Καθολική Δύση, αλλά τώρα οι Σταυροφορίες έχουν διαφορετικό χρώμα”.
Ενώ αναρωτήθηκε ποιοι και γιατί βομβάρδισαν όλους αυτούς τους πρόσφυγες για να φτάσουν στα μέρη μας
Καταλήγοντας έστειλε μήνυμα πως και αυτή η κρίση θα περάσει: “η Ιστορία μας λέει ότι οι κρίσεις θα περάσουν, αυτό που δεν θα περάσει γιατί θέλει εμβόλιο χριστιανικό είναι η παρακμή. Η παρακμή θα κρατήσει πολύ”
ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/


Η Παναγιά της Κυζίκου!


Η πιο «ωραία» εκκλησία της Μικράς Ασίας ξανά στο φως 

Η πιο «ωραία» εκκλησία της Μικράς Ασίας που επί χρόνια μετά την μικρασιάτικη καταστροφή ήταν χαμένη και λησμονημένη στα ερείπια της, «αναδύθηκε» ξανά στην επιφάνεια της επικαιρότητας και μάλιστα με τον ένα εντυπωσιακό τίτλο που της έδωσαν οι ίδιοι οι Τούρκοι χαρακτηρίζοντας την σαν την ωραιότερη εκκλησία της Μικράς Ασίας, «En güzel kilise». Πρόκειται για την εκκλησία της Παναγίας στην χερσόνησο της Κυζίκου στην Zeytinliada, στην πόλη Αρτάκη, (Erdek).


Οι ανασκαφές για την ανεύρεση της εκκλησίας αυτής άρχισαν, όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, Vatan, από το 2006 και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό όπως το τονίζουν οι ίδιοι οι Τούρκοι, καθώς τα ευρήματα δείχνουν πως πραγματικά η εκκλησία της Παναγίας θα πρέπει να ήταν μια από τις πιο μεγαλοπρεπείς ελληνορθόδοξες εκκλησίες της περιοχής. Τις ανασκαφές για την εύρεση της εκκλησίας επόπτευαν, όπως αναφέρεται στην τουρκική εφημερίδα, ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Ερζερούμ και διευθυντής των τουρκικών μουσείων, Nurettin Öztürk, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού, Ertügrul Günay, καθώς και ο δήμαρχος του Erdek.
Η εκκλησία αυτή ήταν ένα άριστο αρχιτεκτονικό δείγμα της πρώτης βυζαντινής περιόδου με την επικράτηση του χριστιανισμού στην περιοχή της Κυζίκου και ο ρυθμός της, όπως υποστήριξαν οι υπεύθυνοι των ανασκαφών, είναι παρόμοιος σε με τον βυζαντινό ρυθμό της άγιας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Οι Τούρκοι ελπίζουν ότι με την ανάδειξη αυτής της εκκλησίας θα δοθεί μεγάλο τουριστικό ερέθισμα για να την επισκεφτούν οι χριστιανοί προσκυνητές.
Η εκκλησία αυτή της Παναγιάς υπάγονταν στην μητρόπολη της Κυζίκου η οποία υπάγονταν εκκλησιαστικώς στη Μητρόπολη Εφέσου. Τον 4ο αιώνα έγινε Μητρόπολη και τον 5ο αιώνα τοποθετήθηκε στην 5η θέση μεταξύ των υπό τον Κωνσταντινουπόλεως Μητροπόλεων. Η Μητρόπολη Κυζίκου είχε στη δικαιοδοσία της κατά τον 7ο αιώνα 12 Επισκοπές. Κάποιες από αυτές, (όπως η Άβυδος), προήχθησαν αργότερα σε Μητροπόλεις. Από το 688 μέχρι το 695 μ.Χ. εγκαταστάθηκε στην Κύζικο με μεγάλο μέρος του ποιμνίου του λόγω των Αραβικών επιδρομών, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στον οποίο ανατέθηκε η διαποίμανση της Μητροπόλεως Κυζίκου. Την εντολή της εγκατάστασης αυτής έδωσε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και για το λόγο αυτό η περιοχή ονομάστηκε Νέα Ιουστινιανή ή Νέα Ιουστινιανούπολις.

Κατά το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα με τις τουρκικές επιδρομές οι Επισκοπές της Μητροπόλεως Κυζίκου μειώθηκαν σημαντικά ενώ από τον 15ο αιώνα και καθ’ όλη την Οθωμανική περίοδο δεν είχε Επισκοπές στη δικαιοδοσία της. Μετά την καταστροφή της Κυζίκου η έδρα του Μητροπολίτου μεταφέρθηκε στην Αρτάκη. Τον Μάρτιο του 1913 αποσπάστηκε το Δυτικό τμήμα της Μητροπόλεως Κυζίκου και αποτέλεσε τη Μητρόπολη Δαρδανελλίων και Λαμψάκου. Μετά την αποχώρηση των Ελλήνων από την περιοχή, η εκκλησία της Παναγίας απέμεινε σαν ένα ερείπιο να θυμίζει παλιές ένδοξες εποχές.
Σήμερα με αυτόν τον τόσο απροσδόκητο τρόπο η εκκλησία αυτή, σύμβολο της ελληνικής ορθοδοξίας της Κυζίκου, ξαναήρθε στην επικαιρότητα για να γίνει ξανά τόπος προσκυνήματος των πιστών.
ΠΗΓΗ:www.nikosxeiladakis.gr

Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα


50 χρόνια αγάπης για τα παιδιά!

 Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα 

Ένα Αλλιώτικο Παιδικό Χωριό


Το Λύρειο φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια από τους πρώτους μήνες της ζωής τους, προσφέροντας μία ζεστή οικογενειακή ζωή, που θα τα βοηθήσει να ενταχθούν ως ενήλικες στη σύγχρονη κοινωνία.
Στο Λύρειο λειτουργούν Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, και στη συνέχεια τα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους σε γειτονικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο Πανεπιστήμιο και άλλες σχολές. Επιπλέον, τα παιδιά διδάσκονται από εθελοντές καθηγητές ξένες γλώσσες, ενισχυτικά μαθήματα, μουσικά όργανα, βυζαντινή μουσική, ρυθμική γυμναστική, ζωγραφική και άλλες δημιουργικές απασχολήσεις, ενώ τις ελεύθερες ώρες τους γεμίζουν η παιδική χαρά, ο κινηματογράφος, το θέατρο, οι θερινές κατασκηνώσεις και η θάλασσα.

Τα παιδιά μπορούν να παραμείνουν στο Λύρειο και μετά την ενηλικίωσή τους, τα αγόρια ακόμη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. Παράλληλα, οι Μοναχές φροντίζουν, ώστε τα παιδιά να καλοπαντρευτούν, όπως θα επιθυμούσε κάθε γονιός. Έτσι, το Λύρειο στηρίζει τις νέες οικογένειες των παιδιών του με έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ιματισμό, μέχρι και το ενοίκιο των πρώτων μηνών.Τα παιδιά γνωρίζουν ότι, ακόμη και όταν φύγουν από το Λύρειο, οι Μοναχές του είναι συμπαραστάτες και αρωγοί σε κάθε τους βήμα, όπως ένας στοργικός γονιός___________________________________________
_______________________
Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Μάκης Παπαγεωργίου, τηλ. 210 3233515 & 693 2244680, excess@acci.gr
ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 190 09 ΡΑΦΗΝΑ, ΤΗΛ 2294079240 – 1
www.lyreioidryma.gr