Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

Θ' Εωθινό

"Ως επεσχάτων των χρόνων..."  
Θ΄ Εωθινό Δοξαστικό. Ήχος Πλ. α΄. 
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης τής Μ.τ.Χ.Ε. 
Παναγιώτης Νεοχωρίτης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός (21/08/16)

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (15 Α'θγούστου)

 Δοξαστικό τῶν Αἴνων, ἦχος πλ. β΄
ΠΕΤΡΟΥ 
ερμ Παν Τζανάκος

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (15 Αυγούστου)

 Θεαρχίω νεύματι !
Ὀκτάηχο, δίχορο, δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ψάλλει ὁ Χορός Ψαλτῶν " Ἐνδόφωνον"
 ὑπό τήν χοραρχία 
τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ 
τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδωνος Ὑφαντῆ.