Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Η Κατήχηση!

Η σημασία της Κατήχησης στο Βάπτισμα
Συνεχίζοντας τη δημοσίευση των αποσπασμάτων από τη μελέτη του ιεροδιακόνου Καισάριου (Δημήτριου) Χρόνη για την Ποιμαντική και τελετουργική προσέγγιση του μυστηρίου του Βαπτίσματος (προηγούμενη δημοσίευση:http://www.pemptousia.gr/?p=79988), προχωρούμε στην ανάλυση του ρόλου των βαπτισματικών Κατηχήσεων.
1.2 «Σκοπός και σημασία Κατηχήσεων για το Μυστήριο του Βαπτίσματος».
      Με τον όρο «Κατήχηση», στην Εκκλησιαστική Γλώσσα εννοούμε τον «τύπο τῆς διδαχῆς»[17], που εισάγει τον υποψήφιο χριστιανό στις βασικές δογματικές θέσεις της πίστεως και που προηγείται του Βαπτίσματος. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μας περιγράφει τα βασικά στοιχεία από τα οποία αυτή συνίσταται. Αυτά είναι η διδασκαλία περί μετανοίας, περί πίστεως στον Θεό, περί Βαπτίσματος, περί χειροθεσίας (περί του χρίσματος, με το οποίο ο πιστός γίνεται κοινωνός του Αγίου Πνεύματος), περί αναστάσεως των νεκρών και περί μελλούσης κρίσεως[18].
ktxsi2
   « Ὡς σκοπός τῶν Κατηχήσεων προς τους Φωτιζομένους καθορίζεται ἡ ἐκμάθησις τῶν χριστιανικῶν δογμάτων και δή το Σύμβολον τῆς Πίστεως, ἡ διασφάλισις τῶν Φωτιζομένων ἐκ τῶν διδασκαλιῶν τῶν ἐθνικῶν, Ἰουδαίων και αἱρετικῶν, και τέλος ἡ περιφρούρησις τῶν μελλόντων πιστῶν ἐκ τῶν μεθοδιῶν τοῦ διαβόλου. Ὡς σκοπός τῶν Μυσταγωγικῶν Κατηχήσεων καθορίζεται ἡ μύησις εἰς το νόημα τῶν χριστια-νικῶν μυστηρίων.
    Ἐκ τοῦ σκοποῦ καταδεικνύεται και ἡ σημασία τῶν Κατηχήσεων. Αὕτη ἐκδηλοῦται εἰς τρία τινά: 1. Εἰς το γεγονός, ὅτι παραδίδονται χριστιανικά μυστήρια. 2. Εἰς το γεγονός, ὅτι το βάπτισμα εἶναι ἀνεπανάληπτον και 3. Εἰς το γεγονός, ὅτι οὐδέν ἔργον εἶναι εὐπρόσδεκτον εἰς τον Θεόν ἄνευ ὀρθῆς πίστεως.[19]»
     Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων χωρίζει τις κατηχήσεις σε δύο κατηγορίες: α) Σ’ αυτές πού απευθύνονται στους Φωτιζομένους, και β) Σ’ αυτές που απευθύνονται στους Νέοφω-τίστους[20].
        Ως σκοπό των κατηχήσεων που απευθύνονται στους Φωτιζομένους, θεωρεί την μελέτη και την μάθηση των χριστιανικών δογμάτων και του Συμβόλου της Πίστεως, την δογματική  διασφάλιση των Φωτιζομένων, έναντι των εθνικών, των αιρετικών και των Ιουδαίων, καθώς και την ετοιμότητα των πιστών έναντι στη καταπολέμηση των διαβολικών πειρασμών.
      Σκοπό δε, των κατηχήσεων των γνωστων και ως «Μυσταγωγικών», θεωρεί, την μύηση στο νόημα των μυστηρίων της Εκκλησίας. Προσδίδει ένα βαθύτατο πνευματικό αλλά και μυσταγωγικό χαρακτήρα, ο οποίος γίνεται αντιληπτός μόνο μέσω της εμπειρικής ζωής και πνευματικότητος της Εκκλησίας.
     Από τους σκοπούς των κατηχήσεων συνάγεται και η σημασία τους. Ο Κύριλλος θεωρεί τις κατηχήσεις υψίστης σημασίας και στηρίζει την άποψή του αυτή σε τρείς κυρίως λόγους: α. Στο γεγονός ότι μέσω αυτόν παραδίδονται τα χριστιανικά μυστήρια[21]. Λέει αυτόλεξή: «Κατηχούμενος ἐλέγου, ἔξωθεν περιηχούμενος∙ ἀκούων ἐλπίδα, και μη εἰδώς∙ ἀκούων μυστήρια, και μη νοῶν∙ ἀκούων γραφάς, και μη εἰδώς το βάθος. Οὐκ ἔτι περιηχῇ, ἀλλ’ ἐνηχῇ∙ το γαρ ἔνοικον Πνεῦμα λοιπόν οἴκους θείους την διάνοιάν σου ἐργάζεται. Ὅταν ἀκούσης τα περί τῶν μυστηρίων γεγραμμένα, τότε νοήσεις ἅ μη ἤδεις»[22]. β. Στο γεγονός ότι το βάπτισμα είναι ανεπανάληπτο, οπότε κατά συνέπεια, η προετοιμασία του προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Να τι λέει ο Άγιος Κύριλλος για το βάπτισμα: «Οὐκ ἔνι δίς και τρίς λαβεῖν το λουτρόν∙ ἐπεί ἦν εἰπεῖν. Ἅπαξ ἀποτυχών, δεύτερον κατορθῶ∙ ἐάν δε το ἅπαξ ἀποτύχης, ἀδιόρθωτον το πρᾶγμα»[23]. Γ. Στο γεγονός ότι κανένα έργο δεν είναι ευπρόσδεκτο στον Θεό χωρίς ορθή πίστη. Λέει επί λέξει:«…οὔτε τα μη μετ’ εὐσεβῶν δογμάτων ἔργα τελούμενα προσδέχεται ὁ Θεός…τι (γάρ)…ὄφελος σωφρονεῖν μέν καλῶς, και βλασφημεῖν ἀσεβῶς;»[24].               
        Είναι αναγκαίο να σημειωθεί το γεγονός πως μελετώντας προσεχτικά την Κ. Δ., διαπιστώνουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος προτρέπει για την δόμηση και ανανέωση της Εκκλησίας λέγοντας: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν [25]».
      Η προτροπή αυτή του Ιησού Χριστού όταν αναλυθεί δίνει τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία: 1) «μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη», 2) «βαπτίζοντες αὐτοὺς», 3) «διδάσκοντες αὐτοὺς». Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η δόμηση της Εκκλησίας προϋποθέτει μάθηση, βάπτισμα και διδαχή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η προσχώρησει στο σώμα της Εκκλησίας εξαρτάται από την μαθητεία που δείχνει το άτομο, από το βάπτισμα που παρέχει η Εκκλησία και από την διδαχή που προσφέρουν τα όργανα του θεσμού της Εκκλησίας. Προηγείται η μάθηση, ακολουθεί το βάπτισμα και έπειτα η διδασκαλία σε βάθος. Έχουμε δηλ. μια κλιμάκωση πρακτική που συνδέει το μαθητή με το διδάσκαλο, στη συνέχεια ακολουθεί ο σύνδεσμος και η πίστη στο διδάσκαλο που καταλήγει στη πράξη του Βαπτίσματος και τέλος έπεται η διδαχή και η εμβάθυνση στην πίστη ή καλύετρα πληροφόρηση που εξαγγέλεται από τον διδάσκαλο, για να γαλβανωθεί η πίστη στον θεσμό της Εκκλησίας.
     Κατά συνέπεια, για να γίνει κανείς μέλος της Εκκλησίας οφείλει να διδαχθεί τι οφείλει να πιστεύσει και να κατανοήσει από τη δομή και τη διδασκαλία του θεσμού της Εκκλησίας ή καλύτερα να του δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να αποκτήσει θερμή πίστη. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση του μυστηρίου του Βαπτίσματος είναι η πίστη σε όποιον επιθυμεί να ακολουθήσει τον διδάσκαλο Χριστό ή να γίνει μέλος της Εκκλησίας Του[26].
[Συνεχίζεται]
[17]Βλ.  Ρωμ. 6,17
[18] Βλ. Εβρ. 6,11
[19] Βλ. Ηλία Αντ. Βουλγαράκη «ΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ» Π.Ι.Π.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1977, σ.86
[20] Βλ. «ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ», εκδ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΕΑΣ, 1999, σ. 19-20
[21] Ηλία Αντ. Βουλγαράκη «ΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ» εκδ. Π.Ι.Π.Μ,, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1977, σ..86
[22] Βλ. Πρκτχ. ΣΤ’/43 σ. 11-16. Πρβλ. Πρκτχ ΙΒ/45 σ.14, Πρκτχ ΣΤ,ΚΘ/43 σ. 29.
[23] Βλ. Πρκτχ., Ζ/43 σ. 28.
[24] Βλ. Πρκτχ., Δ, Β/67, σ .2.
[25] Ματθ.. 28, 19-20.
[26] Βλ. Γ.Θ. Βεργώτη, «Το Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος και ἡ ποιμαντική τοῦ σήμερα», τομ. «Το άγιονΒάπτισμα»,  εκδ. ΙεράΜητρόποληΔράμας, Δράμα 1996, σελ. 33-35.
ΠΗΓΗ: http://www.pemptousia.gr/

Η Αγάπη!

Η τεχνολογία ποτέ δεν θα υποκαταστήσει την αγάπη!
"The Power of Love" (video)

Η δύναμη της αγάπης! Ο μπαμπάς που έκανε το μωρό του να σταματήσει να κλαίει και εμάς να δακρύσουμε! (βίντεο)
 

Η αγάπη όλα τα νικά! Στον κόσμο της τεχνολογίας έχουμε ξεχάσει θεμελιώδη πράγματα στην ανατροφή των παιδιών μας.
Μάλλον αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει αυτή η διαφήμιση εταιρίας κινητού, που δείχνει έναν πατέρα που προσπαθεί να ηρεμήσει το μωρό του που κλαίει σπαρακτικά και η μαμά του λείπει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ.
Αγωνιά, αγχώνεται, ψάχνει να βρει τρόπους να το κάνει να σταματήσει, απελπισμένος παίρνει την γυναίκα του τηλέφωνο για να τον βοηθήσει, όταν ξαφνικά κάνει... το πιο απλό πράγμα που θα έπρεπε να κάνει εξαρχής!
Δείτε πώς αυτός ο πατέρας έκανε το μωρό του να πάψει να κλαίει.
ΠΗΓΗ:mothersblog
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ   http://hamomilaki.blogspot.gr

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

"Ο ΜΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΞΟΑΝΟΙΣ"ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΚΑΚΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ο ΜΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΞΟΑΝΟΙΣ

Ὁ Χον-Κόγγ (Hoan-Kong) ἠρώτησέ ποτε τόν ὑπουργόν του Κον-Τσόγγ (Koan-Tshong) τί ἐν πολιτείᾳ τινί πρέπει τις πρό πάντων νά φοβῆται;  Ὁ Κόν-Τσόγγ ἀπεκρίθη· «Ἡγεμὠν, κατά τήν ἐμήν γνώμην, οὐδέν ἕτερον ἤ τό δή λεγόμενον, τόν μῦν ἐν τῷ ξοάνῳ.»
Ὁ ἡγεμών  οὐδαμῶς ἐνόησε τήν παρομοίωσιν ταύτην, ὁ δέ ὑπουργός ἔσπευσεν  εὐθύς νά τῷ δώσῃ τήν ἑξῆς ἐξήγησιν.
          «Ὡς γνωστόν, ἡγεμών, ἐν διαφόροις τόποις συνἠθως οἱ ἄνθρωποι πρός τιμήν τοῦ ἐπιχωρίου δαίμονος ἱστᾶσι ξόανα. Τά ξύλινα ταῦτα ἀγάλματα ἔσωθεν μέν εἶναι κοῖλα, ἔξωθεν δέ διά γραφῶν ἐπικεκοσμημένα. Ἀλλά μῦς τις εἰσέδυσεν ἔν τινι τούτων, καί οὐδείς ἐγίνωσκε τίνι τρόπῳ ἔπρεπε νά ἀποδιωχθῇ· ἡ χρῆσις τοῦ πυρός ἦτο κινδυνώδης, διότι φόβος ὑπῆρχε μή ἐμπρησθῇ τό ξύλινον ἄγαλμα. Ἀλλά καί ἡ καταβύθισις  αὐτοῦ εἰς τό ὕδωρ δέν ἦτο διάφορος, διότι ἠδύναντο νά ἐξαλειφθῶσι τά χρώματα. Οὕτω λοιπόν διετήρει τήν πρός τό ξόανον θεραπείαν ὁ μῦς».
«Καί τίνες εἰσίν οἱ μῦς οὗτοι ἐν τῇ πολιτεία;» ἠρὠτησεν ὁ Χον-Κόγγ.
«Ἄνθρωποι, εἶπεν ὁ ὑπουργός, οἵτινες οὔτε ἀξίαν οὔτε ἄλλην  ἀρετήν ἔχουσιν, καί ὅμως ἀπολαύουσι τῆς ἠγεμονικῆς εὐνοίας. Οὗτοι καταστρέφουσι τό πᾶν, βλέπει  αὐτό ἕκαστος  καί στενάζει, ἀλλ᾿ ούδείς ὁ γινώσκων τίνι τρόπῳ νά τοῖς ἐπιτεθῇ. Οὗτοι εἰσιν οἱ μῦς ἐν τῷ ξοάνῳ».
ΠΗΓΗ: «Ἀττικόν Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1875, ὑπό Εἰρηναίου Ασωπίου ταῇ εὐνοϊκῃ συμπράξει Φιλοκάλων Λογίων, ἔτος Ζ΄ ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῶν ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ, κατά τλήν διασταύρωσιν ὁδῶν Βουλῆς και Μητροπόλεως», σελίς 280

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Η Νηστεία!

Πως η ολική νηστεία επαναφέρει
το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά
τους καρκινοπαθείς


Πως η ολική νηστεία επαναφέρει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά τους καρκινοπαθείς
Μόλις τρεις ημέρες αυστηρής νηστείας είναι αρκετές για να αναζωογονηθεί πλήρως το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ανεξαρτήτως ηλικίας, σύμφωνα με νέα επαναστατική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC).
Οι διατροφολόγοι κατακρίνουν αυτές τις δίαιτες – άλλες απαγορεύουν εντελώς το φαγητό και επιτρέπουν μόνο νερό, χυμούς και σούπες και άλλες επιτρέπουν ελάχιστο αριθμό θερμίδων – όμως η νέα μελέτη δείχνει ότι όταν το σώμα στερείται τόσο πολύ ενεργοποιούνται τα βλαστοκύτταρα ώστε να παράγουν περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια. Τα λευκά αιμοσφαίρια ελέγχουν τις αντιστάσεις μας απέναντι στις λοιμώξεις.
Η νέα ανακάλυψη μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό, όπως οι καρκινοπαθείς που βρίσκονται στο στάδιο χημειοθεραπείας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς η λειτουργία του ανοσοποιητικού μετά από μια ορισμένη ηλικία αποδυναμώνεται σημαντικά.
Οι ερευνητές δηλώνουν χαρακτηριστικά πως η νηστεία «γυρνά ένα διακόπτη» που παρακινεί τα βλαστοκύτταρα να παράγουν περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια, αποκαθιστώντας επί της ουσίας την ανοσοαντίδραση.
Ουσιαστικά όμως, η ανακάλυψη αυτή, κάθε άλλο παρά ανακάλυψη είναι διότι η  αυστηρή νηστεία είναι μια αρχαία πρακτική όλων των μεγάλων πολιτισμών. Επίσης, εάν παρατηρήσετε τα ζώα, θα δείτε ότι όταν είναι άρρωστα, απομονώνονται και απέχουν από την κατανάλωση τροφής. Και παρόλο που πολλοί γιατροί επιμένουν να συστήνουν πλούσια διατροφή ενόσω ασθενούμε, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και την αρχαία παράδοση και τις νέες μελέτες που την επιβεβαιώνουν.

Πρωτοχριστιανική Εκκλησία

 Πρότυπη πρωτοχριστιανική Εκκλησία "Αναδύθηκε" στο φως στην Τουρκία
                                              
Πρότυπη πρωτοχριστιανική Εκκλησία
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΑΝΑΔΥΘΗΚΕ» ΣΤΟ ΦΩΣ  ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Την πολύ σημαντική με μεγάλη θρησκευτική σημασία ανακάλυψη μιας πρότυπης πρωτοχριστιανικής εκκλησίας κατά την περίοδο της πρώτης εξάπλωσης του χριστιανισμού στην Μικρά Ασία, έκανε γνωστή με σχετικό αποκαλυπτικό δημοσίευμα η τουρκική εφημερίδα, Cumhuriyet. Το εντυπωσιακό αυτό γεγονός έρχεται σαν ακόλουθο μιας σειράς παρόμοιων ανακαλύψεων που σηματοδοτούν την ανάδυση κυριολεκτικά από το σκοτάδι όλης της χριστιανικής ελληνορθόδοξης κληρονομιάς της Μικράς Ασίας στην σύγχρονη Τουρκία, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όπου ο θρησκευτικός παράγοντας έχει αναδείχνει σαν βασικός παράγοντας  των εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στον τουρκικό τύπο, στην περιοχή του Eskipazar, της περιφέρειας του Karabük, βορειοδυτικά της Κασταμονής στον ευρύτερο δυτικό Πόντο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια πρωτοχριστιανική εκκλησία που ανάγεται στον πρώτο μ. Χριστό αιώνα και όπως αναφέρεται ολοκληρώθηκε τον όγδοο μ. Χριστό αιώνα στην βυζαντινή πόλη Αδριανούπολη της περιοχής. Η εκκλησία αυτή, σύμφωνα πάντα με τα ίδια τα τουρκικά δημοσιεύματα, είναι κοσμημένη με χαρακτηριστικά βυζαντινά ψηφιδωτά που προδίδουν και τον ελληνορθόδοξο χριστιανικό της χαρακτήρα σε μια περιοχή όπου ο χριστιανισμός είχε επικρατήσει απόλυτα σε όλη την Μικρά Ασία και έγινε ο φάρος της οικουμενικής του διάστασης σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Τα ψηφιδωτά της εκκλησίας έχουν πολύ μεγάλη αρχαιολογική και καλλιτεχνική άξια και συγκρίνονται με τα περίφημα ψηφιδωτά της ελληνιστικής περιόδου που ανακαλύφθηκαν στην ελληνιστική πόλη Zeygma, στην περιοχή της Αντιοχείας. Όπως ανακοίνωσαν οι ερευνητές,  Ersin Çelikbaş αρχαιολόγος του πανεπιστήμιου του Karabük και ο Vedat Keleş του πανεπιστήμιου της Σαμψούντας, η άξια των ψηφιδωτών αυτών είναι ανεκτίμητη και ήρθαν στο φως μετά από προσεκτική εργασία που έχει αρχίσει από το 2010 και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα.

Σχετικά με την ελληνορθόδοξη εκκλησία, όπως αναφέρουν οι Τούρκοι ερευνητές, αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα πρωτοχριστιανικής εκκλησίας της Μικράς Ασίας το κτίσμα της οποίας ολοκληρώθηκε όταν είχε επικρατήσει οριστικά ο χριστιανισμός. Ένα από τα ψηφιδωτά αυτά παριστάνουν τα τέσσερα Ευαγγελία με την χαρακτηριστική παρομοίωση των τεσσάρων παραστάσεων από το ζωικό και ανθρώπινο βασίλειο, (δηλαδή ταύρος, λέων, αετός και άνθρωπος), ενώ ένα άλλο ψηφιδωτό παριστάνει τον παράδεισο και το αθάνατο ύδωρ που ρέει εκεί. Η ανακοίνωση των Τούρκων ερευνητών τονίζει την μεγάλη άξια της ανακάλυψης αυτής της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και πως ελπίζουν να συνεχιστούν οι ανακαλύψεις για να έρθουν στο φως και άλλα ευρήματα από την βυζαντινή εποχή στην περιοχή, που όπως φαίνεται βρίθει χριστιανικών  ευρημάτων.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται μετά από μια σειρά και άλλων ανακαλύψεων ελληνορθόδοξων ευρημάτων σε όλη την Μικρά Ασία, όπως η μεγαλοπρεπής εκκλησία της Νίκαιας που βρέθηκε κάτω από τα νερά της ομώνυμης λίμνης, η βυζαντινή επισκοπή της βυζαντινής πόλης Μείζου, κοντά στην Άγκυρα με περίτεχνο ναό βυζαντινού ρυθμού τύπου Αγίας Σοφίας, σταθμός των προσκυνητών από την Κωνσταντινούπολη προς τα Ιεροσόλυμα, η εκκλησία της Παναγίας της Κυζίκου, το μοναστήρι της Αγίας Σκέπης στον Βόσπορο, η χαμένη νήσος Βόρδονες των Πριγκηπόννησων όπου υπήρχε το ιστορικό μοναστήρι των Αρμενιακών με τον τάφο του Μεγάλου Φωτίου, η εκκλησία της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας στην Σμύρνη, το κελί του Αποστόλου Παύλου στα Kilistra του Ικονίου, ο ιστορικός ναός με το «Μαρτύριο» της Νίκαιας, η μεγάλη χριστιανική επιγραφή, «ΜΝΗΣΤΗΤΗ ΚΕ ΤΩ CΩ ΔΟΥΛΟ CΟΥ» στο Ντενιζλί της δυτικής Μικράς Ασίας  που η αποκάλυψη της  προκάλεσε το δέος στους Τούρκους, όπως και το από τον ενδέκατο αιώνα «Σκήνωμα της Καλόγριας», στην κοιλάδα İhlara της Καππαδοκίας και άλλα πολλά για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των οποίων επιφυλασσόμαστε στο μέλλον.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
ΠΗΓΗ:http://impantokratoros.gr

Ἑλληνες Γιατροί!!!


Νέα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο-στην αντιμετώπιση εκφυλιστικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης- δημιούργησε ομάδα Ελλήνων γιατρών εφαρμόζοντας πρωτοποριακή τεχνική σε 12χρονη!...
Συγκεκριμένα η ομάδα των κ. Βασίλη Λυκομήτρου (Ορθοπαιδικός- Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης)και Ιωάννη Πολυθοδωράκη (Νευροχειρουργός– Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης) πραγματοποίησαν την πρώτη λαπαροσκοπική σπονδυλοδεσία που πραγματοποιείται σε παιδί παγκοσμίως.
Η 12 χρονη έπασχε από Σπονδυλολίσθηση, μια πάθηση που πλήττει το 12% των παιδιών παγκοσμίως και η οποία αναγκάζει τον τελευταίο σπόνδυλο της μέσης(Ο5) να ολισθαίνει πάνω στο ιερό (Ι1) οστούν και τη λεκάνη.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να «φεύγει» η μέση από τη θέση της και να «γλιστράει» μπροστά, πιέζοντας τα νεύρα και χάνοντας ο κορμός την ισορροπία του, με πόνο και δυσκινησία.
Η κατάσταση της μικρής ασθενούς αποδείχτηκε με τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο ότι επιδεινωνόταν συνεχώς με αποτέλεσμα να πονά καθημερινά και να κινδυνεύει με παράλυση.
Λόγω του νεαρού της ηλικίας της οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν να εφαρμόσουν την πρωτοπόρα τεχνική λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που θα είχε στην περίπτωσή της όπως ελάχιστη απώλεια αίματος, άμεση κινητοποίηση και μείωση της βλάβης των ιστών.
"Κάναμε στη Αθήνα ένα μεγάλο βήμα, κι αυτό γιατί μέχρι σήμερα η πρωτοπόρα τεχνική έχει εφαρμοστεί μόνο σε ενήλικες ασθενείς" τονίζει ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης κ Βασίλης Λυκομήτρος, μέλος της χειρουργικής ομάδας του Athens Brainand Spine Surgery, που πραγματοποίησε την επέμβαση.
Η καινοτόμα επέμβαση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα από τέσσερις Έλληνες γιατρούς και η 12χρονη μαθήτρια σήμερα χαίρει πλέον άκρας υγείας, ενώ παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματα της στο σχολείο.
«Η περίπτωση της 12χρονης είναι η πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο που έγινε σε παιδί, καθώς μέχρι σήμερα αντίστοιχες επεμβάσεις είχαν γίνει μόνο σε ενήλικες» εξηγεί το έτερο μέλος της χειρουργικής ομάδαςτου Athens Brainand Spine Surgeryο Νευροχειρουργός- Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης κ Ιωάννης Πολυθοδωράκης.
Σύμφωνα με τους γιατρούς η πρωτοποριακή τεχνική είναι συνδυασμός Λαπαροσκοπικής Πρόσθιας Δισκεκτομής και Διαδερμικής Οπίσθιας Σπονδυλοδεσίας για ανάταξη μεγάλου (4ου) βαθμού Σπονδυλολίσθησης. Είναι η τελευταία κατάκτηση της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης.
Η επέμβαση έγινε σε τρία στάδια την ίδια ημέρα:Στο πρώτο στάδιο έγινε μέσω μικρών τομών ( πάχους 1,5 εκατοστών) του δέρματος εκτομή των οπίσθιων διαρθρώσεων των Ο5 και Ι1 σπονδύλων και απελευθέρωση των νεύρων από τον Νευροχειρουργό κ Πολυθοδωράκη και διαδερμική τοποθέτηση των σταθεροποιητικών βιδών στα οστά των σπονδύλων από τον Ορθοπεδικό κ Λυκομήτρο .
Στο δεύτερο στάδιο έγινε η λαπαροσκοπική προσπέλαση δια της κοιλίας στην πρόσθια επιφάνεια της Σπονδυλικής Στήλης από τους γενικούς χειρουργούς, κ Δημήτρη Παπαδημητρίου και Γιώργο Χηνόπουλο.
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο οι κ Λυκομήτρος και Πολυθοδωράκης ολοκλήρωσαν την οπίσθια διαδερμική σπονδυλοδεσία.


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΡΥΓΙΚΗΣ"Μέσα από τέσσερις μικρές τρύπες, περάσαμε ειδική κάμερα για να έχουμε εικόνα στις οθόνες μας, γεγονός που βοήθησε εξαιρετικά στη μεγάλη ακρίβεια των κινήσεων και την αποφυγή επιπλοκών. Με ειδικά επίσης λαπαροσκοπικά εργαλεία έγινε προετοιμασία των αγγείων και των σπονδύλων και τέλος τοποθετήθηκε στο μεσοσπονδύλιο διάστημα που βρισκόταν ο χαλασμένος δίσκος, ειδικός κλωβός προκειμένου να αποκατασταθεί το ύψος και η θέση των σπονδύλων ανατάσσοντας την σπονδυλολίσθηση" εξηγεί ο κ. Λυκομήτρος.
"Στη συνέχεια μέσα από δύο μικρές τομές στην οπίσθια επιφάνεια του κορμού τοποθετήθηκαν τέσσερεις βίδες και δύο ειδικοί ράβδοι ολοκληρώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την σταθεροποίηση της 12χρονης και την επέμβαση» μας εξηγεί ο κ Πολυθοδωράκης.
«Όλη η διαδικασία έγινε χωρίς να χρειασθεί να γίνει μετάγγιση αίματος και η μικρή ασθενής σηκώθηκε και περπάτησε την δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα» συμπληρώνει ο κ Λυκομήτρος.
«Τα πλεονέκτημα της πρωτοπόρας τεχνικής δηλ. συνδυασμός λαπαροσκοπικής και διαδερμικής, σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο είναι πολλά και ασύγκριτα υπέρ του ασθενή» προσθέτει οκ Πολυθοδωράκης.
Συγκεκριμένα η νεα τεχνική :
Γίνεται με μικρές χειρουργικές οπές
Απαιτεί μικρότερο χρόνο νοσηλείας
Έχει γρήγορη ανάρρωση
Χρειάζεται λιγότερο ή καθόλου αίμα
Απαιτεί μεγάλη εμπειρία
Απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική μετεκπαίδευση. Συνήθως χρειάζονται δυο μέρες νοσηλείας και η ανάρρωση είναι πολύ πιο γρήγορη, αφού οι κακώσεις στους μύες και στα υπόλοιπα μαλακά μόρια είναι ελάχιστες.
Σύμφωνα με τον κ. Λυκομήτρο, η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εκφυλιστικές και τραυματικές δισκοπάθειες με ένδειξη σπονδυλοδεσίας .
Η ομάδα των Ελλήνων γιατρών είχε πραγματοποιήσει την ίδια επέμβαση σε 12 ενήλικες ασθενείς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά πέραν της συγκεκριμένης επέμβασης η εμπειρία των μελών της στις χειρουργικές Τεχνικές Ελάχιστης Παρεμβατικότητας είναι μεγάλη καθότι τις εφαρμόζουν από το 2004.
ΠΗΓΗ:Παράπονα Ρόδου

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

Πατμιάς Σχολή

 Ἀπόφοιτοι!!!
 Καλό ταξίδι!
Τό πλοῖο τῶν ἀποφοίτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1966-1967
στό μαυροπίνακα τῆς τάξης τους.
Πρέπει νά προσέξετ καί τά ὀνόματα τοῦ Πληρώματος!
Πηγή: π. Δημήτριος Σαμαρᾶς

Ο ιός ΈμπολαΜηχανή του Χρόνου: 
Ο ιός Έμπολα εξόντωσε την Αρχαία Αθήνα 
και τον Περικλή. Ποια τα συμπτώματα 
που αναφέρει ο Θουκυδίδης

Ο θανατηφόρος ιός Έμπολα στην Αρχαία Αθήνα. Η νόσος των εννέα ημερών και ο λόξυγγας είναι παρόμοια συμπτώματα που τα αναφέρει και ο Θουκυδίδης τα βιβλία του. Διαβάστε την ιστορία του ιού των ημερών μας
 
Το άρθρο είχε γραφτεί το 1996, στους New York Times από τον Anthony Ramirez. Η θεωρία ορισμένων ερευνητών αναφέρει πώς ο ιός Έμπολα υπάρχει περισσότερα χρόνια από όσα νομίζουμε, ενώ υπάρχει και η αντίθετη άποψη άλλων επιστημόνων. Συγχρόνως υπάρχει και η θεωρία ότι ο λοιμός που αποδεκάτισε την Αθηναϊκή κοινωνία της κλασικής εποχής του Περικλή, είναι ίδιος με τον σύγχρονο έμπολα. Ωστόσο, κανείς δεν έχει απαντήσει με πειστικά επιχειρήματα ούτε υπέρ, ούτε  κατά αυτής τη θεωρίας.
Πριν από περίπου 2.400 χρόνια ένας θανατηφόρος λοιμός είχε σαρώσει την αρχαία Αθήνα. Σε πέντε χρόνια, έχασαν τη ζωή τους ίσως το ένα τέταρτο του πληθυσμού της πόλης-κράτους, που ήταν τότε υπό πολιορκία από την Σπάρτη. Χιλιάδες Αθηναίοι βρήκαν φρικτό θάνατο. Το πρώτο σύμπτωμα των ασθενών, ήταν ένας εξοντωτικός πυρετός, ακατάσχετη αιμορραγία από τα μάτια, εμετός και συνέχεια της αιμορραγίας, ακολουθούμενη από εξανθήματα και διάρροια. Έτσι, με αυτή την τρομοκρατική μάστιγα, που προκάλεσε τεράστια θνησιμότητα, ήρθε απροσδόκητα και πρώιμα, το τέλος του χρυσού αιώνα. Ο πολιτισμός και η οικονομική άνθηση υποχώρησαν σημαντικά και η μοίρα της Αθήνας επηρεάστηκε καθοριστικά. Άρα και η πορεία των ελληνικών πόλεων.
Ο Περικλής, ο ηγέτης που σηματοδότησε εκείνη την εποχή, ήταν ένας από τους χιλιάδες πολίτες που υπέκυψαν στην επιδημία
Η ιστορία δεν έχει δει ποτέ ξανά τέτοια πανδημία. Ή έχει; Κατά την πάροδο των ετών, ένας μικρός αριθμός από μελετητές έχουν αναπτύξει αρκετές θεωρίες για  να ταυτίσουν το τότε λοιμό, με δεκάδες σύγχρονες ασθένειες όπως, χολέρα, ελονοσία, ευλογιά, βουβωνική πανώλη και ίσως κάποιο είδος συνδρόμου που οδήγησε σε τοξικό σοκ.
Τρεις ερευνητές ιατρικής και ένας καθηγητής κλασσικών σπουδών θεωρούν ότι ο λοιμός των Αθηνών (περίπου 430-425 π. Χ. ) ήταν στην πραγματικότητα μια επίθεση του ιού Έμπολα
O Dr. Patrick Olson, επιδημιολόγος στο Navy Medical Center στο San Diego και οι συνάδελφοί του δημοσίευσαν μια σχετική θεωρία στην εφημερίδα «Emerging Infectious Diseases».  Υποστήριξαν ότι ο ιός Έμπολα  και τα σύγχρονα συμπτώματα του, είναι όμοια με εκείνα του αρχαίου ελληνικού λοιμού, όπως έχει καταγραφεί από τον Θουκυδίδη στο έργο του «Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου», που ήταν και το πιο πλήρες σύγγραμα όσον αφορά στην περιγραφή τους. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι τα περισσότερα θύματα από την αρχαία Ελλάδα, όπως και της σύγχρονης Αφρικής, έχασαν τη ζωή τους μέσα σε επτά με εννέα ημέρες. Οι Αθηναίοι θεραπευτές, αρρώστησαν όπως και οι σημερινοί, ενώ οι Σπαρτιάτες που είχαν στήσει πολιορκία λίγο μακρύτερα επιβίωσαν. Αυτό δείχνει ότι η αρχαία ασθένεια, όπως και ο ιός Έμπολα, μεταδιδόταν από αίμα, σάλιο ή επαφή και όχι μέσω του αέρα.

Ο Θουκυδίδης υποστήριξε επίσης ότι η ασθένεια είχε έρθει από τις ακτές της Αφρικής, κάπου νότια της Αιθιοπίας
Ο ιός Έμπολα επίσης από όσο γνωρίζουμε έχει αφρικανικές ρίζες. Υπάρχουν μάλιστα και αποδεικτικά στοιχεία ότι γίνονταν ταξίδια από την Αφρική στην Ελλάδα κατά την αρχαιότητα. Στη Σαντορίνη, ένα νησί στρατηγικής σημασίας για την Αθήνα, εντοπίστηκαν στα σπίτια τοιχογραφίες που απεικονίζουν αφρικάνικες πράσινες μαϊμούδες, που είναι γνωστό ότι μεταδίδουν τον ιό Έμπολα. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η έκθεση που αναφέρει την ύπαρξη έντονου λόξυγγα μεταξύ 15% των θυμάτων στο Kikwit, Ζαΐρ, σημείωσε ο Dr. Olson. Ο Θουκυδίδης αναφέρει και αυτός παρόμοια συμπτώματα λόξυγγα.
Οι αμφισβητήσεις
Όμως δεν είναι όλοι σύμφωνοι με αυτή τη θεωρία. Ο David Morens, ένας κορυφαίος επιδημιολόγος και κύριος ερευνητής στο θέμα της αθηναϊκής πανδημίας, στο Πανεπιστημίου της Χαβάη, στην Manoa, δήλωσε ότι η ανάγνωση και αναγνώριση των σύγχρονων ασθενειών βάσει των περιγραφών του Θουκυδίδη είναι ένα λάθος. Ο Θουκυδίδης ως Αθηναίος στρατηγός, ο οποίος επέζησε από την πανούκλα, στερούνταν στοιχειωδών ιατρικών γνώσεων, σε σχέση με τον σύγχρονο του Ιπποκράτη, ανέφερε ο Dr. Morens. Έτσι και οι περιγραφές των συμπτωμάτων είναι στην καλύτερη περίπτωση ασαφείς. Η λέξη «φλύκταινες» του Θουκυδίδη για παράδειγμα, μπορεί να έχει πολλαπλές μεταφράσεις, ως φουσκάλες που έχουν υγρό ή ως κάλοι που δεν έχουν. Οι φουσκάλες ενδέχεται να υποδηλώνουν ίσως ευλογιά, που είναι ένας από τους υποψηφίους ιούς στις έρευνες των επιστημόνων. Αυτό όμως, αποκλείει την θεωρία της πανούκλας, που θεωρείται ένα άλλο αίτιο.
Ο Dr. Morens και ο συνάδελφός του Πανεπιστημίου της Χαβάης, Robert J. Mark Littman, καθηγητής κλασσικών σπουδών, δεν επικεντρώνονται στα συμπτώματα, που δεν τα θεωρούν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά στον τόπο και χρόνο του λοιμού. Για παράδειγμα, αναφέρουν ότι το χρονικό διάστημα του αθηναϊκού λοιμού που έφτασε τα πέντε χρόνια, αποκλείει ένα ιό σαν τη γρίπη, που διαρκεί μόνο μερικούς μήνες. Η προέλευση του αθηναϊκού λοιμού από την Αφρική, αποκλείει να είναι μια μολυσματική νόσος, όπως ο ιός Έμπολα. Στον αρχαίο κόσμο, επισημαίνουν, δεν υπήρχαν τα μέσα μεταφοράς που θα μπορούσαν να μεταφέρουν έναν ιό, με ξενιστή μια μαϊμού από την Αφρική προς την Αθήνα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Τη στιγμή που η βάρκα θα έφτανε στην Ελλάδα, τόσο οι μαϊμούδες όσο και οι μεταφορείς πιθανότατα θα είχαν πεθάνει. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που τέθηκε σε σχέση με τον ιό  Έμπολα και τη  μάστιγα των Αθηνών. Ο ιός Έμπολα εντοπίστηκε  το 1976  και εμφανίστηκε  στο Ζαΐρ τη δεκαετία του 1990. Αν ο Αθηναϊκός λοιμός, ήταν ο ιός Έμπολα, γιατί δεν καταγράφηκαν άλλα κρούσματα όλα αυτά τα χρόνια;

Γιατί η θεωρία του λοιμού της αρχαίας Αθήνας είναι πιθανή
Ο Frank Ryan, Βρετανός ιατρός ο οποίος γράφει σχετικά με πανδημίες, θεωρεί πως άνθρωπος και μικρόβια είναι κάτι σαν μια μεταφορά απεικόνισης με το χώμα και τους σπόρους. Τις περισσότερες φορές μπορούν να ζήσουν μαζί χωρίς κάποια δράση μεταξύ τους. Αλλά η αλλαγή των όρων επιβίωσης, σήμερα, του ανθρώπινου πληθυσμού ως «χώμα» στη συνέχεια προκαλεί ενεργοποίηση στους ιούς, ως «σπόρους» και μπορεί να οδηγήσει, μερικές φορές, σε θανατηφόρα σύγκρουση. «Οι πανδημίες εξακολουθούν να είναι μαζί μας«, δήλωσε ο Dr. Ryan, «διότι οι πρόσφυγες, η έλλειψη υγιεινής λόγω υπερπληθυσμού, το πολιτικό χάος, όλα τα πράγματα που υπήρχαν στην Αθήνα τότε, εξακολουθούν να είναι μαζί μας.» Έτσι, αγνοούμε ιστορικά τις πανδημίες και τους κινδύνους με δική μας ευθύνη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μάθουμε αν ο ιός Έμπολα προκάλεσε τον αθηναϊκό λοιμό είναι ότι οι σύγχρονοι γιατροί γνωρίζουν πολύ λίγα πράγματα για τον ιό Έμπολα.
«Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, γνωρίζουμε 3 σχετικά με τον ιό Έμπολα, ίσως και λιγότερο«, δήλωσε ο Karl Johnson, απόστρατος επικεφαλής των ειδικών μονάδων καταπολέμησης πανδημιών των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, ο οποίος αντιμετώπισε τον ιό Έμπολα σε μια πρώτη εξάπλωση στο Ζαΐρ, κοντά στον Ποταμό Έμπολα «,  από όπου πήρε ο ιός το όνομα του, το 1976.
Τέτοιοι ιοί όπως ο Έμπολα είναι μυστηριώδεις και τρομακτικοί για τον ίδιο λόγο: μπορεί να έχουν ταχεία εξάπλωση σε ελάχιστο χρόνο λόγω της μεγάλης ικανότητας μετάδοσης τους. Χρειάστηκαν οκτώ εκατομμύρια έτη ή και περισσότερα για να εμφανιστεί ο πίθηκος ως πρωτεύων θηλαστικό και να γίνει η  αλλαγή του 2 τοις εκατό σε γενετική δομή για να υπάρχουν τα σημερινά ανθρώπινα όντα. Αντίθετα, σε σύγκριση, ο ιός πολιομυελίτιδας μπορεί να αλλάξει το 2% της γενετικής δομής του σε πέντε ημέρες, καθώς αυτός είναι ο ακριβής χρόνος που χρειάζεται για να περάσει από το ανθρώπινο στόμα στο έντερο. Βάσει αυτού ίσως θα είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιος, πόσο δύσκολο είναι να είμαστε σίγουροι για το πώς διατηρήθηκε και εξελίχθηκε ένας ιός σε ένα διάστημα 2400 ετών που ίσως εμφανίστηκε στην Αρχαία Αθήνα.
ΠΗΓΗ: http://news247.gr

ΙερείςΑγγελοι της κρίσης...

Ιερείς-Αγγελοι της κρίσης...
Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για σταδιακή έξοδο από την κρίση, αυτό δεν φαίνεται στην πράξη, αφού, ακόμα και στην περιφέρεια, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε καν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.
Μέχρι και σε αγροτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και περιοχές του δήμου Μεσολογγίου, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και πολλές φορές φθάνουν σε σημείο απελπισίας.
 Κάποιοι απευθύνονται στις κοινωνικές δομές του δήμου, όμως, οι περισσότεροι διστάζουν, αφού δεν τους το επιτρέπει η αξιοπρέπειά τους.
Έτσι προτιμούν να απευθύνονται στην τοπική εκκλησία και στους ιερείς ζητώντας βοήθεια. Οι ιερείς στις περισσότερες περιπτώσεις ανταποκρίνονται αθόρυβα, κρατώντας την ανωνυμία των ανθρώπων που έχουν το πρόβλημα, καθώς στις μικρές κοινωνίες τα προβλήματα των συνανθρώπων αποτελούν θέμα συζήτησης.
Ιερέας από μικρή ενορία της περιοχής Μεσολογγίου, βρίσκεται κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και κάνοντας συμφωνία με σούπερ - μάρκετ της περιοχής, δίνοντας τα στοιχεία των οικογενειών που δεν έχουν ούτε τα προς το ζην, ώστε να πηγαίνουν να κάνουν τις προμήθειές τους και στη συνέχεια ο ιερέας πληρώνει το κατάστημα από τα χρήματα της εκκλησίας που συγκεντρώνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς...
ΠΗΓΗ: http://www.agioritikovima.gr/