Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

ΟΤΕ ΚΑΙΡΟΣ. .. : ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Στιχηρά Αίνων Χριστουγέννων, Χ. Ταλιαδώρου, Ήχος Δ΄ - π. Νεκτάριος Πάρης...

Αυγούστου μοναρχήσαντος, Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος Β΄ - Γρηγοριάτες Πατέρες...

«Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ» - Χορός Αθανασίου Παναγιωτίδη

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022