Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Θ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Θ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
4 Οκτωβρίου 2019

Τόν Δεξιό Χορό διευθύνει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Νεοχωρίτης, ἐνῶ τόν Ἀριστερό ὁ κ. Κατσούλης Ἰωάννης, καθηγητής Μουσικῆς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Ξάνθης καί παλαιότερα (ἐπί διετία) καθηγητής τῆς Πατμιάδας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.

Χερουβικό ήχος Α΄,

 Χερουβικό ήχος Α΄, Πέτρου λαμπαδαρίου 
Ερμηνεία από τον πρωτοψάλτη και καθηγητή της βυζαντινής μουσικής
Γεώργιο Καραγιαννάκη.
Το κείμενο είναι πληκτρολογημένο από την Μουσική Συλλογή
του Γεωργίου Πρωγάκη.

Το Κάπνισμα!!!


Νόμος 4633/2019. 
Σε ποιους χώρους επιβάλλεται η απαγόρευση καπνίσματος 
και ποια είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες

     Νόμος 4633/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A161/16.10.2019


Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
Άρθρο 16
Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού
Το άρθρο 3 του ν. 3730/2008 (Α ́ 262), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:
(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,
(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους  παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017  Υγειονομικής Διάταξης (Β ́ 2161), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον.
Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.
(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,
(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,
(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,
(στ) στα παντός είδους κυλικεία,Άρθρο 52
(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων,
(η) στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.
Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/ 2008, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3868/2010 (Α ́129).
2. Ο Υπουργός Υγείας ασκεί την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων περί της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α ́ και Β ́ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης των Άρθρο 52
σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται σχετικώς ειδικότερη εξουσιοδοτική διάταξη.»
Άρθρο 17
Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους
Η περίπτωση στ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (Α ́ 262) αντικαθίσταται και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:
α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,
β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,
γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016,
δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών,
ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και
στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι,
ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (Α ́ 224). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.
Δεν συνιστά προώθηση προϊόντων η διενεργούμενη σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έρευνα αγοράς. Ως έρευνα αγοράς νοείται η συστηματική συλλογή και ανάλυση των απόψεων ή θέσεων ατόμων ή οργανισμών με τη χρήση μεθόδων των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών και στόχο την υποβοήθηση προσώπων ή φορέων στη λήψη αποφάσεων.
η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.»
Άρθρο 18
Καπνικά μασώμενα προϊόντα
Η παράγραφος 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α ́ 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα 15 παράγραφος 2, 17 παράγραφος 13 και 18β του ν. 4419/2016 (Α ́ 174),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αρχίζει να ισχύει από 01.04.2020.»
...............................................................................................

Πάτμος!!!

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Η σονάτα του σεληνόφωτος

 Η σονάτα του σεληνόφωτος
Μελίνα Μποτέλλη *
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος *
Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος*
Δίσκος: Η αγάπη κάστρα καταλεί *
Μουσική τράπεζα, 1997 _
από τη σονάτα του σεληνόφωτος.
Ο Γιάννης Ρίτσος διαβάζει απόσπασμα

Δίσκος: Ο Ρίτσος διαβάζει Ρίτσο.
Lyra,1966 _
Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε! Είναι καλό το φεγγάρι, -δε θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δε θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου.
Άφησέ με να έρθω μαζί σου.
θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δε θα καταλάβεις.

Πάτμος!!!

 "Βάρκα μου μπογιατισμένη..".
VIDEO ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑ, ΑΠΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ''ΠΑΝΤΕΛΗΣ'', ΤΗΝ 01-09-2019. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ.

Άλφρεντ Νόμπελ


Ποιος ήταν ο Νόμπελ. Ανακάλυψε τη δυναμίτιδα που σκότωσε τον αδελφό του και απομάκρυνε τον μεγάλο έρωτα της ζωής του. Ήταν πάμπλουτος και απόλυτα μόνος.
 Η οικογένεια Νόμπελ ήταν μία από τις παλαιότερες οικογένειες βιομηχάνων στη Σουηδία και ο Άλφρεντ, ένας πρωτοπόρος «τρελός επιστήμονας» με περίσσια τόλμη στο επιχειρείν, που τα έκανε όμως θάλασσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. 


                                          Ο Άλφρεντ Νόμπελ σε νεαρή ηλικία

 Γεννήθηκε το 1833 και ήταν ο τρίτος και μικρότερος γιος του Σουηδού μηχανικού Εμμανουήλ Νόμπελ, που κατασκεύαζε πολεμοφόδια για τη Ρωσία και κέρδισε πολλά χρήματα στον Κριμαϊκό πόλεμο. Από παιδί έδειξε μεγάλη έφεση στη Χημεία και τις ξένες γλώσσες και σε αντίθεση με τους δύο αδελφούς του, ο πατέρας του τον εμπιστεύθηκε σε οικοδιδάσκαλο και αργότερα τον έστειλε στην Αμερική να σπουδάσει δίπλα σε έναν Σουηδό μηχανικό. 
Οι Νόμπελ συνεχίζουν να φτιάχνουν νάρκες, τορπίλες και κανόνια, αλλά σε καιρό ειρήνης δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότες. Ο Άλφρεντ πήγε στη Γαλλία για να παρουσιάσει τις έρευνές του στη νιτρογλυκερίνη, αλλά οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι τον απέρριπταν. Όμως, ο Ναπολέων Γ΄ ενθουσιάστηκε και έδωσε εντολή στον τραπεζίτη Περέιρ να δανείσει 100.000 χρυσά φράγκα στον μικρό Νόμπελ. Ο ταλαντούχος νεαρός ανακάλυψε μια μέθοδο, με μια λιπαρή ουσία, που προκαλούσε έκρηξη στη νιτρογλυκερίνη δέκα φορές ισχυρότερη από τη μαύρη πυρίτιδα της εποχής. Όμως, το εκρηκτικό μείγμα δεν μπορούσε να τιθασευτεί και στις 3 Σεπτεμβρίου του 1864, το εργοστάσιο Νόμπελ ανατινάσσεται από μια ανάφλεξη. Πολλοί εργάτες θάβονται στα ερείπια και ανάμεσά τους, ο Αιμίλιος, ένας από τους αδελφούς του Άλφρεντ. Παρά τον θάνατο του αδελφού του, ο Άλφρεντ Νόμπελ συνέχισε να αναζητεί τρόπο για να ελέγχει τη λιπαρή ουσία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε ορυχεία και διανοίξεις σηράγγων.
 Η σουηδική κυβέρνηση υποχρέωσε τους Νόμπελ να κατασκευάσουν τη νέα τους μονάδα στις όχθες μιας λίμνης πολύ μακριά από τη Στοκχόλμη, για να μην τινάξουν την πρωτεύουσα στον αέρα! Γρήγορα όμως, ο φόβος μετατράπηκε σε ενδιαφέρον, όταν οι σουηδικοί σιδηρόδρομοι χρησιμοποίησαν τη νιτρογλυκερίνη για να ανοίξουν μια σήραγγα. 
Το τυχαίο πείραμα 

Κατά τη διάρκεια ενός πειράματος, σταγόνες από το υγρό έτρεξαν από ένα ραγισμένο δοχείο και έπεσαν πάνω στο πορώδες υλικό που χρησιμοποιούσε για τη συσκευασία. Αμέσως δημιουργήθηκε μια στερεή μάζα που καθιστούσε ευκολότερη τη χρήση της εκρηκτικής λιπαρής ουσίας. Η πυρίτιδα σε σκόνη έγινε η δυναμίτιδα που εδραιώθηκε στην κατασκευή των εκρηκτικών μέχρι την επανάσταση των πλαστικών. Η ανακάλυψη ήταν σημαντική, αλλά ακόμη δεν ήταν ασφαλής. Κάποιος Γερμανός ταξιδιώτης είχε ξεχάσει ένα δέμα με ποσότητα νιτρογλυκρίνης σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη και στις 5 Νοεμβρίου 1865 η έκρηξη που προκάλεσε, τραυμάτισε 8 ανθρώπους. Μετά από ένα μήνα διαλύθηκε ένα πλοίο και 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν εξερράγησαν 300 βαρέλια δυναμίτιδας στα ανοιχτά του Παναμά. Από ανάλογες εκρήξεις καταστράφηκαν δύο εργοστάσια στο Σίδνεϋ και το Αμβούργο. Ο Νόμπελ προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την μεθοδό του. Μπροστά στο δικαστήριο έριξε ένα δοχείο νιτρογλυκερίνη από ύψος και δεν προκλήθηκε έκρηξη. Μετά έριξε ένα σπίρτο που πήρε φωτιά αλλά δεν έγινε έκρηξη. Οι καταστροφές μπορεί να οφείλονταν στη ζέστη και ο Νόμπελ δεν έφερε ευθύνη. Όμως, οι πελάτες του και οι πλοιοκτήτες, του επέβαλλαν εμπάργκο και από το 1866 έως το 1867 ο τζίρος της επιχείρησής του καταρρακώθηκε. 

Σύντομη κάμψη. 

Το 1969 υπέγραψε μια μεγάλη συμφωνία στις ΗΠΑ στην οποία προμήθευε 300 βαρέλια δυναμίτιδας ημερησίως και ίδρυσε μια νέα εταιρεία. Αντίστοιχη ανταπόκριση δεν βρήκε στην Ευρώπη, παρά μόνο στο πρόσωπο του Πωλ Μπαρμπ, ιδιοκτήτη ενός χαλυβουργείου, ο οποίος έγινε και ο μοναδικός του φίλος. 
Έως το 1874, ο Άλφρεντ Νόμπελ είχε ιδρύσει 12 εταιρείες σε 10 χώρες και είχε γίνει ζάπλουτος. Ωστόσο, ζούσε ινκόγνιτο σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι και είχε αφήσει μια μακριά γενειάδα για να κρύβει το πρόσωπό του, από το οποίο ξεχώριζαν τα σπινθηροβόλα γαλάζια του μάτια. Η αγγελία 

Ένιωθε μοναξιά και μια μέρα του 1876 δημοσίευσε την εξής αγγελία: «Κύριος όχι πια πολύ νέος, πολύ πλούσιος, πολύ μορφωμένος, που ζει στο Παρίσι, ζητά κυρία της ίδιας ηλικίας που να μιλά πολλές γλώσσες για να του χρησιμεύσει ως γραμματέας και να διευθύνει το σπίτι του». Ανταποκρίθηκε η 33χρονη Αυστριακή αριστοκράτισσα Μπέρτα Κίνσκυ, η οποία γοήτευσε τον Νόμπελ. Ο ερωτευμένος Άλφρεντ μεταμορφώθηκε σε βαθμό που της έγραφε στίχους  και τους διάβαζε στην όμορφη Βιεννέζα. Η Μπέρτα όμως, ήταν βαθιά ειρηνόφιλη και δεν μπορούσε να πειστεί από τις απόψεις του Νόιμπελ, ο οποίος της έλεγε ότι επιθυμούσε να ανακαλύψει μια ουσία τόσο καταστροφική που θα καθιστούσε τον πόλεμο αδύνατο! Η Μπέρτα φον Σούτνερ (1906) εγκατέλειψε τον Νόμπελ, αλλά συνέχισε να αλληλογραφεί μαζί του Κάποια στιγμή ο Νόμπελ πήγε να εγκαινιάσει ένα εργοστάσιο στη Σουδία και όταν επέστρεψε, η Μπέρτα το είχε σκάσει με τον ανηψιό του παλιού της εργοδότη, Βαρώνου φον Σούτνερ. Ο Άλφρεντ κλείστηκε στον εαυτό του, εγκατέλειψε το Παρίσι και εγκαταστάθηκε στην έπαυλη «Mio Nido» (Η φωλιά μου) στο Σαν Ρέμο. Το μόνο που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ ήταν η εφευρετικότητά του. Ανακάλυψε το σύνθετο ελαστικό και την ηλεκτροχημεία. Συνεχίζει επίσης να τον γοητεύει η ιδέα της παγκόσμιας ειρήνης και διαβάζει με πάθος το βιβλίο «Κάτω τα όπλα» που έγραψε η Μπέρτα, με την οποία συνεχίζει να αλληλογραφεί παρά την πικρή του εμπειρία. Συναντήθηκαν για τελευταία φορά στη Ζυρίχη το 1892, στο περιθώριο ενός συνεδρίου για την ειρήνη και ο περίπατός τους εξελίχθηκε για ακόμη μια φορά σε μια αντιπαράθεση ιδεών για την ειρήνη. Υποστήριζε ότι όλα τα έθνη έπρεπε να κάνουν μια συμφωνία που θα εξασφάλιζε την ειρήνη για αιώνες και τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, αποδείχθηκε προφητικός, με τη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών και του ΟΗΕ, πολλά χρόνια αργότερα. Ο Άλφρεντ Νόμπελ πέθανε το 1896 στο Σαν Ρέμο. Κληροδότησε τη μυθώδη περιουσία του που έφτανε τα 31 εκατομμύρια κορώνες σε ένα ίδρυμα που απονέμει από το 1901 μέχρι σήμερα, βραβεία επιστημών και φυσικά το Νόμπελ Ειρήνης. Το 1905 το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στην Μπέρτα φον Σούτνερ…

"Υγρός χρυσός"!


Το νερό στο οποίο βράζουν τα ζυμαρικά είναι υγρός χρυσός!

Εάν πετάτε κι εσείς το νερό των ζυμαρικών αφού τα στραγγίξετε στο νεροχύτη, διαπράττετε ένα μαγειρικό «έγκλημα».
Μάθετε πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο το χρήσιμο αυτό παραπροϊόν που μπορεί να κάνει τα πιάτα σας πιο νόστιμα και να δέσει ιδανικά τις σάλτσες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη γεύση και την υφή τους.
Αν στραγγίζετε το νερό από τα ζυμαρικά που μόλις βράσατε στο νεροχύτη, πετάτε ένα ανεκτίμητο προϊόν που οι σεφ αποκαλούν «υγρό χρυσό». Πρώτα από όλα, μην πιστεύετε αυτό που πολλοί συνιστούν: Δεν χρειάζεται να βράζετε τα ζυμαρικά σε πάρα πολύ νερό.
Η μαγεία του νερού των ζυμαρικών προέρχεται από το άμυλο που απελευθερώνεται καθώς μαγειρεύονται τα ζυμαρικά. Χρησιμοποιώντας πολύ νερό σημαίνει ότι αραιώνουμε πολύ το υγρό, καθιστώντας το πρακτικά άχρηστο. Όλο και περισσότεροι σεφ υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Χρησιμοποιήστε μόνο όσο νερό χρειάζεστε για να καλύψετε τα ζυμαρικά καθώς βράζουν. Μην φοβάστε, δεν θα κολλήσουν, αρκεί να τα ανακατέψετε καλά κατά τα δύο-τρία πρώτα λεπτά του χρόνου μαγειρέματος. Και όταν είναι έτοιμα, το άμυλο θα έχει συγκεντρωθεί στο νερό που έβρασαν και θα το έχει θολώσει αισθητά.
Προσθέστε μια-δυο κουτάλες από το νερό αυτό μέσα στο τηγάνι με τη σάλτσα που έχετε ρίξει τα ζυμαρικά για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμά τους. Με τον τρόπο αυτό βοηθάτε τη σάλτσα να κολλήσει στα ζυμαρικά και της δίνει μια θαυμάσια κρεμώδη υφή.
Μέχρι εδώ καλά. Αλλά δεν χρειάζεται να πετάξετε το υπόλοιπο νερό που δεν χρησιμοποιήσατε στη σάλτσα. Αντιμετωπίστε το σαν απόθεμα (ζωμό) και καταψύξτε το μέσα σε θήκες για παγάκια. Προσθέστε ένα ή δύο παγωμένους κύβους σε σούπες, ριζότι και φαγητά κατσαρόλας ή ακόμα για να προσαρμόσετε τη συνοχή μιας σάλτσας. Η γαλακτωματοποίηση (emulsification) κάνει τη διαφορά, όπως αποδεικνύουν η επιστήμη και οι γευστικοί μας κάλυκες. Πολύ συχνά, ένα πιάτο σπαγγέτι περικλείεται από μια υδαρή, κόκκινη μικρή λίμνη που εκτελεί χρέη σάλτσας.
Αυτή η αποτυχημένη σάλτσα προκύπτει όταν το νερό και το λάδι των ζυμαρικών και της σάλτσας διαχωρίζονται το ένα από το άλλο. Το άμυλο στο νερό των ζυμαρικών είναι ένας παράγοντας γαλακτωματοποίησης και πύκνωσης. Έτσι, αν κρατήσετε ένα μέρος από αυτό το νερό και στη συνέχεια αναμίξετε σιγά-σιγά λίγη ποσότητα με τη σάλτσα, δεσμεύετε μαζί τα υγρά και τα έλαια, δημιουργώντας ένα ιδανικά κρεμώδες σύνολο. Υπάρχει και ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης του νερού: με το να μη ξεπλένετε τα ζυμαρικά, δημιουργείτε μια ωραία επίστρωση αμύλου που δεσμεύει τα ζυμαρικά με τη σάλτσα, προσφέροντας ακόμα περισσότερη αρμονία στο πιάτο σας.
Εάν μαγειρεύετε εναλλακτικά ζυμαρικά με φακές, μαύρα φασόλια, καστανό ρύζι ή σχεδόν οτιδήποτε άλλο, αυτά είναι όλα θαυμάσια αμυλώδη συστατικά και το νερό του βρασίματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο.
                  Άλλοι τρόποι χρήσης του νερού των ζυμαρικών
Για το πότισμα των λουλουδιών

Τα φυτά θα το εκτιμήσουν. Είναι ιδανικό για το πότισμα λόγω του ορυκτού του περιεχομένου. Αφήστε το να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε.
Για σάλτσες και πέστο
Λειτουργεί ως ένας τέλειος συνδυαστικός παράγοντας για τη σάλτσα ντομάτας και όχι μόνο. Προσθέστε το τα τελευταία λεπτά του μαγειρέματος.
Για ζύμη ψωμιού και πίτσας
Όλες οι ζύμες ζύμης απαιτούν λίγο υγρό με μια πρέζα αλατιού. Με το νερό των ζυμαρικών σας, είστε ήδη ένα βήμα μπροστά. Απλά χρησιμοποιήστε όσο απαιτεί η συνταγή.
Για να μαλακώσετε τα όσπρια
Μουσκέψτε αποβραδίς κάθε είδους όσπρια σε αυτό το νερό και θα μας θυμηθείτε!
Για πλύσιμο πιάτων
Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το εκχύλισμα αυτό ενεργεί ως φυσικό απορρυπαντικό. Το ζεστό νερό από τα βρασμένα ζυμαρικά είναι ιδανικό για μούλιασμα των ιδιαίτερα βρώμικων πιάτων και κατσαρολικών.
Για ένα spa ποδιών
Για όσους υποφέρουν από κουρασμένα ή πρησμένα πόδια μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, σίγουρα θα πρέπει να το δοκιμάσετε. Τόσο το ζεστό νερό όσο και τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχει, θα αφήσουν τα πόδια σας απαλά και ανανεωμένα σε χρόνο μηδέν.
Για τα μαλλιά
Τα ταλαιπωρημένα μαλλιά θα αναζωογονηθούν και θα γίνουν πιο απαλά μετά από ένα 10λεπτο μασάζ με αυτό το νερό. Ξεπλύνετε καλά και μετά χρησιμοποιήστε το κανονικό σας σαμπουάν και θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα.

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ ΟΚΤΑΗΧΟΝ

 ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ οκτάηχον.
Κατά την ψαλτική παράδοση στη Λέρο.
Καταγραφή σε Βυζαντινή Παρασημαντική:
Ελευθέριος Ι.Χατζηλάρης-Δ/χος Μουσικοδιδάσκαλος Β.Μ.-
Πτ/χος Ειδ.Αρμονίας-Πτ/χος Αντίστιξης.
Το παρόν τροπάριο κατέγραψα κατ'απαγγελίαν
του πατρός μου ιερέως Σωφρονίου 1996 στη Λέρο!

Η Γλώσσα μου!!!


Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀληθεύοντες ἐν γλώσσῃ

Ἀνακηρύχτηκε ἢ ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ; ἁγιοποιήθηκε ἢ ἁγιοκατατάχθηκε; Τὸ ἀναγορεύω χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἀπονομὴ τίτλου ἢ ἀξιώματος, τὸ ἀνακηρύσσω σημαίνει ἀνακοινώνω ἐπίσημα τὴν ἀπόφασή μου γιὰ τὴν ἀπονομὴ τίτλου ἢ ἀξιώματος. Ὅταν θέλουμε νὰ ποῦμε ὅτι κάποιος πῆρε τὸ διδακτορικό του θὰ ποῦμε: ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ, ὅταν θέλουμε νὰ ποῦμε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο ἀποφάσισε νὰ ἀπονείμῃ τὸν τίτλο τοῦ διδάκτορος σὲ κάποιον ἡ διατύπωση θὰ ἔχῃ ὡς ἑξῆς: Τὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ἀνακήρυξε τὸν δεῖνα διδάκτορα.
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐγγραφὴ τοῦ Ἁγίου Παΐσίου τοῦ Ἁγιορείτου στὶς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γράφτηκε: «Ἁγιοποιήθηκε ὁ Παΐσιος», «Ἔγινε Ἅγιος ὁ Παΐσιος», «ἀνακηρύχθηκε Ἅγιος ὁ Παΐσιος». Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι κονκλάβιο, γιὰ νὰ ἀποφασίζῃ πότε κάποιος θὰ λέγεται Ἅγιος, οὔτε ὁ Ἅγιος εἶναι αὐτοκράτορας, γιὰ νὰ ἀνακηρυχθῇ. Τὰ θαυμαστὰ σημεῖα καὶ ἡ περιρρέουσα πίστη τῶν πιστῶν παρακινεῖ τὴν Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ διαπιστώσῃ τὴν γενικὴ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση περὶ τῆς ἁγιότητας κάποιου μέλους τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Σύνοδος ὁρίζει νὰ συναριθμῆται «τοῖς Ὁσίοις Πατράσι καὶ Ἁγίοις τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας». Συνεπῶς ἡ Σύνοδος διακηρύσσει τὴν διαπιστωμένη ἁγιότητα τοῦ ἑκάστοτε Ἁγίου καὶ ὁρίζει ὅπως ἑορτάζεται πανορθόξως ἡ μνήμη του. Ἑπομένως ἡ Σύνοδος διακηρύσσει τὴν ἁγιότητα καὶ συγκαταριθμεῖ τὸν Ἅγιο στὶς ἁγιολογικὲς δέλτους, ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἁγιοκατατάχθηκεπροστέθηκε στὸν ἁγιολογικὸ κατάλογο τῆς κατ΄Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· δὲν ἁγιοποιήθηκε.
 Καὶ κάτι τελευταῖο. Ἡ ἐτήσια μνήμη τοῦ Ἁγίου ἑορτάζεται, ἐμεῖς ἑορτάζουμε, ἡ Ἐκκλησία στὶς 23 Ἀπριλίου ἑορτάζει τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀλλὰ ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἑορτάζεται στὶς 3 Νοεμβρίου. Ἐκεῖνος ποὺ ἑορτάζει εἶναι ὁ ἑορτάζων καὶ ὄχι ὁ ἑορταζόμενος.
ΠΗΓΗ: https://enromiosini.gr/

Η Ψαλτική Τέχνη.....


..... και η Βυζαντινή Μουσική
 Εντός και Εκτός του Ναού
Ἕνας θεραπευτής
τῆς τοῦ Δαμασκηνοῦ Τέχνης
   Ἡ Ἐκκλησία εἰσήγαγε στήν Λατρεία κάποιες τέχνες (ἀρχιτεκτονική, εἰκονογραφία κ.ἄ.), προκειμένου νά βοηθήση τόν ἄνθρωπο νά ἀνυψωθῆ συναισθηματικά καί πνευματικά. Μία ἀπό αὐτές τίς τέχνες εἶναι ἡ Ψαλτική Τέχνη (ΨΤ). Σκοπός τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΨΤ στόν Ναό καί στήν Λατρεία εἶναι νά ἐπενδύση τόν ποιητικό καί πεζό λόγο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας μέ ἀνάλογη μουσική.
   Ἡ ΨΤ λοιπόν γεννήθηκε καί διαμορφώθηκε γιά νά καλύψη τούς στόχους τῆς Λατρείας. Ἡ Βυζαντινή μουσική (ΒΜ) γεννήθηκε πρωτίστως γιά νά ὑπηρετήση τήν ψαλτική τέχνη, γιατί ἡ ἐντός τοῦ Ναοῦ ψαλμωδία πρέπει νά διέπεται ἀπό ἀρχές καί νά ὑπακούη σέ κανόνες, ὅπως κάθε τέχνη. Δέν πρέπει νά παρατηρῆται ἀσυδοσία καί αὐθαιρεσία, ὅπως συμβαίνει στήν ἑβραϊκή χάβρα.
    Δευτερευόντως ἡ ΒΜ χρησιμοποιήθηκε ἀπό τούς λαϊκούς τραγουδιστές, οἱ ὁποῖοι, μή ἔχοντες ἄλλον τρόπο νά διατυπώσουν γραπτά τίς μουσικές τους ἐπιδόσεις, χρησιμοποίησαν τήν ΒΜ. Αὐτή ἡ ἔξοδος τῆς ΒΜ πρός τήν δημώδη ποίηση ἀνάγκασε τήν Ἐκκλησία νά ἐπιλέξη ἀπό τό εὗρος τῶν δυνατοτήτων τῆς ΒΜ νά χρησιμοποιοῦνται ἐντός τῶν Ναῶν– λατρείας ὁρισμένες κλίμακες, συγκεκριμένοι ρυθμοί, συνδυασμοί, μεταβολές καί συνθέσεις τῶν κλιμάκων, πού πρέπει νά ἐπιλέγωνται γιά τήν σύνθεση τῶν μουσικῶν μελῶν, τά ὁποῖα ἐπενδύουν τόν ἐκκλησιαστικό λόγο ἔτσι, ὥστε τό μέλος νά ὑπηρετῆ τόν λόγο καί νά μήν τόν ἀπαξιώνη. Ἔτσι οἱ ἐκτός τοῦ Ναοῦ χρησιμοποιούμενες μουσικές συνθέσεις ἀποτέλεσαν τήν ἐσωτερική ΒΜ, ἐνῶ οἱ ἐκτός τοῦ Ναοῦ χρησιμοποιούμενες μουσικές συνθέσεις ἀποτέλεσαν τήν ἐξωτερική ΒΜ.
   Στήν ἐκκλησία δέν ψάλλουμε ἀνταγωνιστικῶς. Πρέπει νά ψάλλουμε μέ ἕνα στόμα καί μιά ψυχή, ἔτσι ὥστε ἡ προσωπική μονωδία νά μετατρέπεται σέ ὁμαδική ἁρμονία. Στίς μέρες μας ὅμως, δυστυχῶς, ἡ ΒΜ φόρεσε τόν κοσμικό μανδύα καί ἔγινε μέσον ἐπιδείξεως τῶν ταλαντούχων καί μή. Κάθε δημόσια ἐκδήλωση πλέον ἐπενδύεται μέ τήν ΨΤ, ὅπως ὁ μαϊδανός διανθίζει κάθε φαγητό. Τό πάθος τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς προβολῆς ὁδήγησε τήν ΨΤ ἐκτός τοῦ Ναοῦ – λατρείας, ὅπου οἱ ἀκροατές εἶναι περισσότεροι καί ἀδαεῖς. Ἀκούγοντας τήν ΨΤ ἐντυπωσιάζονται καί ἐγκωμιάζουν τόν ἱεροψάλτη καί ἐνθαρρύνουν ἔτσι τό πάθος τοῦ ἐγωϊσμοῦ του. Αὐτοί (οἱ ἱεροψάλτες) αὐτοαναδεικνύονται θεματοφύλακες τῆς ΒΜ καί διευρύνουν τίς δραστηριότητες καί στό διαδίκτυο. Οἱ ἀναρτήσεις στό διαδίκτυο καί ἡ πληθώρα τῶν ψηφιακῶν δίσκων ἀπομακρύνουν τούς ἐνδιαφερομένους γιά τήν μάθηση τῆς ΒΜ μακριά ἀπό τόν δάσκαλο. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅμως γιά τήν ἐκμάθηση τῆς ΨΤ πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ἡ ΨΤ μαθαίνεται κοντά στόν ψάλτη. Ὅσα πτυχία ἀπό Σχολές καί Ὠδεῖα καί ἄν ἔχουν πάρη, ἄν δέν μαθητεύση κάποιος ἐπί μακρόν κοντά στόν δάσκαλο τῆς ΨΤ θά εἶναι ἡμιμαθής καί κατά συνέπειαν ἀμαθής. Γιατί τό πρῶτο πού θά κάνη κι αὐτός θά εἶναι νά κυκλοφορήση κάποιον ψηφιακό δίσκο καί νά ἀναρτήση τήν ἡμιμάθειά του στό διαδίκτυο. Ἀποτέλεσμα τῶν παραπάνω εἶναι ἡ κάθε μετριότης καί ὁ κάθε νεοσσός τῆς ΒΜ νά ἀναδεικνύεται ὡς κορυφή καί θεματοφύλακας τῆς ΒΜ, προσφέροντας μέτρια ὡς κακά πρότυπα τῆς ΒΜ στούς ἀκροατές πού ἀγνοοῦν τήν ΒΜ.
   Γεννᾶται λοιπόν τό ἐρώτημα, εἶναι δυνατόν νά ἀπολαύση κανείς ὁποιαδήποτε τέχνη ἐκτός τοῦ φυσικοῦ της περιβάλλοντος; Μποροῦμε νά φαντασθοῦμε ἕνα ἄγαλμα μοντέρνας τέχνης νά εἶναι τοποθετημένο σέ ἀρχαιολογικό χῶρο; Ποιόν ἐκκλησιαστικό λόγο μπορεῖ νά ἀνυψώση ἡ ΨΤ, ὅταν προσφέρεται σέ ἕνα στάδιο, μία αἴθουσα ἐκδηλώσεων ἤ ἕνα θέατρο, ὅπου δέν ὑπάρχει ἐκκλησιαστικό περιβάλλον; Καί φυσικά ἀφοῦ δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξη ἐκτός τοῦ Ναοῦ ἐκκλησιαστικό περιβάλλον, γιά νά τονώσουν τό ἀκροατήριο συμπληρώνουν τό πρόγραμμα μέ Δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια, τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων εἶναι ἐξωεκκλησιαστικό. Ἀπευθυνόμενοι οἱ ψάλτες σέ ἕνα ἀκροατήριο ἡ πλειονότης τοῦ ὁποίου δέν ἐκκλησιάζεται, κοντά στά Δημοτικά τραγούδια, προκειμένου νά ἐντυπωσιάσουν, ψάλλουν καί τό «Ἄξιόν ἐστι…». Ἄν ρωτούσαμε τήν Παναγία, δέν ξέρω τί θά ἀπαντοῦσε.
   Παρακολουθοῦμε στίς τηλεοπτικές ἐκπομπές νά παρουσιάζωνται ἱεροψάλτες, καί μάλιστα ρασοφορεμένοι, οἱ ὁποῖοι νά ἰσχυρίζωνται καί νά προσπαθοῦν νά παρουσιασθοῦν ὡς πυρῆνες πολιτισμοῦ, γιατί πέραν τῆς ψαλτικῆς τους ἰδιότητος ἀσχολοῦνται καί μάλιστα ἐξ ἴσου, ἐγώ θά ἔλεγα περισσότερο, καί μέ τό Δημοτικό τραγούδι καί νά ἰσχυρίζωνται ὅτι ὑπηρετοῦν τόν πολιτισμό. Μερικοί δέ νά τραγουδοῦν ἤ νά παίζουν ὄργανα σέ νυχτερινά κέντρα, σέ γλέντια γάμων καί ἄλλες δραστηριότητες, πού δέν ἁρμόζουν στήν ἱεροψαλτικές δραστηριότητές τους. Δικαιολογοῦν δέ τίς παραπάνω ἐξω-ἱεροψαλτικές δραστηριότητές τους, ἰσχυριζόμενοι ὅτι οἱ παλαιοί δάσκαλοι ἦταν ὀργανοπαῖκτες μουσικῶν ὀργάνων καί κατά συνέπεια εἶχαν παρόμοιες δραστηριότητες παράλληλα μέ τήν ἱεροψαλτική τους ἰδιότητα. Ἡ ἱεροψαλτική ἰδιότητα καί οἱ ἐξ αὐτῆς προερχόμενες δραστηριότητες εἶναι ὑπεράνω αὐτῶν τῶν δραστηριοτήτων.
   Εὐτυχῶς ἐλάχιστοι θεωροῦν ὡς ἀπαραίτητη τήν χρήση ὀργάνων καί στήν ἐποχή μας, ἰσχυριζόμενοι ὅτι διαφορετικά δέν εἶναι δυνατόν νά μάθη ὁ ψάλτης τά διαστήματα. Κανείς ἀπό τούς δασκάλους, στούς πόδας τῶν ὁποίων εἶχα τήν δυνατότητα νά μαθητεύσω, δέν ἰσχυρίζεται κάτι τέτοιο. Ἀλλά καί ἄν δεχτοῦμε τόν ἰσχυρισμό τους, αὐτός εἶναι ἔξω ἀπό κάθε παράδοση, διότι στόν κατ᾿ ἐξοχήν χῶρο τηρήσεως καί σεβασμοῦ πρός τήν παράδοση τῆς ψαλτικῆς τέχνης πού εἶναι τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου εἶχα τήν εὐλογία νά διδαχτῶ, νά συναναστραφῶ καί νά συζητήσω κατ᾿ ἐπανάληψη γιά τήν ΨΤ στίς ἐπί πενήντα χρόνια ἐπισκέψεις μου μέ ὅλους τούς ἁγιορεῖτες ψάλτες, δέν ἄκουσα νά διατυπώνουν αὐτόν τόν ἰσχυρισμό. Καί ἐπιστημονικά κρινόμενη ἡ ἄποψη αὐτή πάσχει, διότι ὁ ἦχος ἑνός παλλομένου σώματος (ἐν προκειμένῳ ἡ χορδή) ἐξαρτᾶται ἀπό τό ὑλικό πού συνιστᾶ τό παλλόμενο σῶμα (χορδή) ἀπό τίς γεωμετρικές του διαστάσεις καί συνθῆκες τοῦ περιβάλλοντος κατά τήν στιγμή πού πάλλεται. Κατά συνέπεια ἡ ἀκριβής προσέγγιση τῶν διαστημάτων μέ τήν χρήση ὀργάνων εἶναι μία οὐτοπία, διότι ὅλα εἶναι σχετικά. Γι᾿ αὐτό χρειάζεται ὁ διδάσκαλος τῆς ΨΤ, ὁ ὁποῖος νά κατευθύνη τόν μαθητή πρός μία σταθερή κατεύθυνση ἀνάλογη μέ τήν φωνητική ἱκανότητα καί δυνατότητα τοῦ μαθητοῦ. Τό καλύτερο μουσικό ὄργανο πού ὑπάρχει στήν φύση εἶναι ὁ λάρυγγας τοῦ ἀνθρώπου.
   Τελευταῖα παρατηροῦμε καί ἱερεῖς νά διευθύνουν ὀρχήστρες καί χορωδίες πού παρουσιάζουν ἔντεχνα ἤ Δημοτικά τραγούδια. Καί διερωτᾶται κανείς, ἄραγε αὐτό εἶναι τό ἔργο τοῦ ἱερέως; Συχνά ἐπίσης δημιουργεῖται σκάνδαλο ὅταν ἡ προβολή τῆς ΨΤ ἐπιχειρεῖται ἀπό γυνακεῖες χορωδίες. Φιλόμουσες καί καλλίφωνες κυρίες, ἐνδεδυμένες μέ τελευταίας μόδας κομψή περιβολή, φορώντας κοσμήματα καί ψιμυθιωμένες, προσπαθοῦν νά ἀποδώσουν μέλη τῆς ΒΜ, καί μάλιστα συνοδεύοντας τούς ἱερούς αὐτούς ἤχους μέ λικνισμούς τῶν σωμάτων. Στηρίζουν δέ τό ἐγχείρημα αὐτό σέ συμπεράσματα ἐρευνητῶν καί καθηγητῶν τῆς Μουσικολογίας τῆς Ἑσπερίας.
   Ὅλοι οἱ σύγχρονοι καθηγητές τῆς ὀρθοφωνίας ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ψάλτης δέν μπορεῖ νά τραγουδάη τραγούδια. Γιατί τότε, ὅταν θά ψάλλη στόν Ναό, θά τραγουδάη, καί ὅταν τραγουδάη ἐκτός Ναοῦ, θά ψάλλη. Καί τό ἕνα καί τό ἄλλο εἶναι λάθος. Δέν μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ψάλτες νά τά κάνουμε καί τά δύο, κανένας σοβαρός τραγουδιστής δέν τό κάνει αὐτό. Ὅσοι ἱεροψάλτες τό κάνουν, ἱκανοποιοῦν μόνον τόν ἐγωϊσμό τους. Ἐνδεχομένως κάποιος νά θεωρήση τίς ἀπόψεις αὐτές ἀκραῖες καί νά ἀναρωτηθῆ· δέν πρέπει νά προβάλλουμε τήν ΨΤ, ὥστε νά γίνη γνωστή στό εὐρύ κοινό; Ἡ ἀπάντηση στό εὔλογο αὐτό ἐρώτημα εἶναι ἡ ἑξῆς· Ἡ ΨΤ διατηρήθηκε «ἀνά τούς αἰώνας» χωρίς νά ἔχη καμμία προβολή ἀπό κανέναν, γιατί ἡ ἀξία της, ὅπως αὐτή παρουσιάζεται μέ τά ἔργα τῶν μεγάλων συνθετῶν της, εἶναι διαχρονική. Ἄν ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι θεραπευτές της ἐπιθυμοῦμε τήν προβολή της, αὐτό πρέπει νά γίνεται μέ φειδώ καί σέ ἀνάλογο περιβάλλον καί μέ τήν ἁρμόζουσα γιά τήν ΨΤ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, μέ καλά ὀργανωμένες ἐμφανίσεις ἀπό καλλίφωνους καί ἐπιδέξιους τεχνίτες τῆς ΨΤ. Ἡ ΨΤ δέν προβάλλεται σέ κινηματοθέατρο ἤ στό διαδίκτυο, ὅπου οἱ ἄνθρωποι πού παρακολουθοῦν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον δέν ἐκκλησιάζονται καί ἔτσι δέν μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν τήν ΨΤ. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ στάση τοῦ ΑτΜΧΕ Θρασύβουλου Στανίτσα σχετικά μέ τό θέμα αὐτό, ὁ ὁποῖος ἔκανε μόνο μία ἐμφάνιση τόν χρόνο καί αὐτό μετά ἀπό πίεση. Διεκήρυττε δέ «ἄν θέλετε νά ἀκούσετε ψαλμωδία, ἐλᾶτε στήν ἐκκλησία».
   Θεωρῶ λοιπόν ὅτι εἶναι καιρός ἐμεῖς οἱ ψάλτες νά περιοριστοῦμε στίς ἐμπλουτισμένες μουσικά ἀκολουθίες ἐντός τοῦ Ναοῦ, ὅπου «ἦχος καθαρός ἑορταζόντων» καί νά βοοῦμε «Κύριε, δόξα σοι». Οἱ μουσικές συνθέσεις πού μᾶς ἄφησαν οἱ ἀνά τούς αἰῶνες διδάσκαλοι τῆς ΨΤ ἔχουν ἀπαράμιλλο κάλλος καί μεγαλεῖο, γι᾿ αὐτό εἶναι διαχρονικές καί διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα, ἀρκεῖ νά μάθουμε νά τίς ἐκτελοῦμε. Οἱ ἐπεξεργασίες και οἱ δῆθεν βελτιώσεις τῶν ἔργων τῶν παλαιῶν διδασκάλων πού ἐπιχειροῦν πολλοί εἶναι σάν νά βάφουμε τόν Παρθενώνα μέ πλαστικά χρώματα! Ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι πού μποροῦν σήμερα νά συνθέσουν πρωτογενεῖς μουσικές συνθέσεις πού νά ἀντέξουν στόν χρόνο.
   Ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι ἄς μάθουμε νά ἐκτελοῦμε σωστά αὐτά πού οἱ παλαιότεροι μᾶς παρέδωσαν, «χωρίς νά ἐκπληρώνουμε τήν ἁμαρτία».
Περιοδικό Ε.ΡΩ. Τεύχος 37 σελ. 38-41

Η Μητέρα!


Γράμμα ενός Παιδιού στη Μητέρα του
Σε αγαπώ από την ώρα που η καρδιά μου χτύπησε κοντά στη δική σου. Δεν με γνώριζες ακόμα, όμως εγώ μαμά σε ένιωθα, σε άκουγα με προσοχή.

Ανέπνεα όταν ανέπνεες, αισθανόμουν κάθε σου συναίσθημα και ήμουνα κοντά σου με τον δικό μου τρόπο. Θεωρούσες ότι δεν άκουγα και δεν καταλάβαινα αλλά μαμά, τα γνώριζα όλα.

Και μετά έφτασε η ημέρα που συναντηθήκαμε από κοντά. Η ημέρα που ένιωσα το χάδι σου και κοιταχτήκαμε για πρώτη φορά. Με είδες ταλαιπωρημένο μωρό γιατί πάλεψα και έβαλα τα δυνατά μου να περάσω την πόρτα έξω στη ζωή κι εσύ μαμά πονούσες και ήσουν εξαντλημένη. Μετά ξεκίνησε να έρχεται κόσμος, φίλοι και συγγενείς μας αποθέωναν σε ευχές και κοπλιμέντα για την άφιξη μου και τη μεγάλη σου στιγμή να γίνεις μητέρα.

Το ξέρω πως μόλις επέστρεψα στο σπίτι προκάλεσα αναστάτωση. Είχες άγχος κι ένιωθες τεράστια ευθύνη, μα συνάμα μεγάλη χαρά. Ξενυχτούσες για εμένα, ανησυχούσες, περιόρισες τον εαυτό και τις ανάγκες σου και έκανες τα πάντα για να με μεγαλώσεις σωστά.

Σήμερα θέλω να σου μιλήσω. Άκουσε με, μαμά. Σήμερα θέλω να σου ζητήσω να με αγαπάς άνευ όρων. Έχω ανάγκη την αγάπη σου να υπάρχει σε ό,τι κι αν κάνω. Ακόμα κι όταν δεν αποδίδω καλά στα διαγωνίσματα, να ξέρεις πρώτα από όλα εγώ νιώθω την αποτυχία. Ούτε εγώ την αντέχω και πολλές φορές καταφεύγω στη ζωηρότητα και την αδιαφορία για να απαλύνω και τις δικές μου σκέψεις.

Εσύ με μαλώνεις γιατί θέλεις το καλύτερο για εμένα, όμως μαμά είμαι παιδί ακόμα και σε χρειάζομαι μέχρι να ενηλικιωθώ. Όταν τσακώνεστε μέσα στο σπίτι, κάνω τα δικά μου προσπαθώντας να σου τραβήξω την προσοχή. Πονάω κι εγώ μαμά, αλλά πώς να αντιδράσω, πώς να στο πω ότι στεναχωριέμαι; Κάθε μου κίνηση σου φωνάζει αναγνώρισέ με, αποδέξου με κι ενθάρρυνέ με.

Κανένας βαθμός, καμία σκανταλιά μου δεν μπορεί να σπάσει την αγάπη μας, μην το ξεχνάς. Σε έχω ανάγκη κοντά μου ως οπαδό. Να με αγαπάς και την ώρα που πέφτω και αποτυγχάνω, μην με αγαπάς με όρους και προϋποθέσεις. Κάνω πράγματα που σε ενοχλούν αλλά και εγώ θέλω να γευτώ εμπειρίες.

Μην προσπαθείς να με αποτρέψεις επειδή εσύ τις γνωρίζεις και βρέθηκαν στον δικό σου δρόμο. Άσε με να προσπαθήσω, να βαδίσω στο δικό μου μονοπάτι. Σε θέλω κι εσένα μαζί. Δίπλα μου, να με στηρίζεις,

Δούλεψε με τον εαυτό σου να γίνεις καλύτερη κάθε μέρα και να εμπνεύσεις κι εμένα σε έναν νέο τρόπο ζωής. Σε αγαπώ μαμά, μη με αφήνεις χωρίς αγάπη όταν δεν σου είμαι αρεστό παιδί.

enallaktikidrasi.com
Φιλοξενία: Το Χαμομηλάκι