Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Γ ΗΧΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Γ ΗΧΟΥ ΔΗΜ.ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ
Ψάλλει ο αείμνηστος Αρχων Υμνωδός τ.Μ.τ.Χ.Ε
Σπυρίδων Υφαντής

Των Αγιων Πατερων!

 Δοξαστικό των Αίνων Κυριακης των Αγίων Πατερων
(Ζ Οικουμενικής Συνόδου) .
Ψάλλει ο ιεροψάλτης του Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Οσίου Πορφυρίου) κ Στέφανος Συμεωνίδης. Από Ακολουθία στο Ησυχαστήριο 15-10-2017.
(Στο τέλος του Δοξαστικού έγινε διακοπή ρεύματος με αποτέλεσμα τα μικρόφωνα να κλείσουν για αυτό υπάρχει μια εναλλαγή στον ήχο)......

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

"Δεύτε λαοί"!

 Ο Αντώνης Πεζανάκης ψάλλει το Δεύτε λαοί καί μνημόσυνον κτητόρων, πατέρων,...
Συνοδική Θ.Λειτουργία & Μνημόσυνον κτητόρων και διδαξάντων εν τη Ε.Σ.Κ , εις την Ι.Μ Αγίας Τριάδος 4-10-1992 για τα 100 χρόνια της Εκκλ-κής Σχολής Κρήτης ,με τον Αρχιεπέσκοπον ΚΡΗΤΗΣ κ.Τιμόθεον, Γορτύνης κ.Κύριλλον ,Χανίων κ.Ειρηναίον και Σφακίων κ. Ειρηναίον

Πατμιάς Εκκλησιαστική Σχολή


Σχολικόν ἔτος 1949-1950
       Ἀναδιφώντας σέ ἀρχειακό ὑλικό, βρέθηκα μπροστά σ᾿ αὐτή τήν ἐπιστολή τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιμανδρίτη Μελετίου Γαλανοπούλου, τοῦ «Ἁγίου τῆς Σχολῆς», ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν (μετέπειτα Μητροπολίτη Κυθήρων), μέ τήν ὁποία ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες του πρός τούς Καθηγητές τῆς Σχολῆς, γιά τήν προσφορά τους, πρός τούς μαθητές τους,  κατά τό σχολικό ἔτος 1949-1950.
       Κείμενο πολύ ἀξιόλογο καί προφητικό θά ἔλεγα γιά τήν πρόοδο τῆς Σχολῆς μας. Κείμενο ἀπό τό ὁποῖο ἀναβλύζει ἡ ἀγάπη του, ὁ σεβασμός του, ἡ ἐκτίμησή σου, ὄχι μόνο πρός τό λειτούργημα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, ἀλλά καί πρός τό Ἱερό Σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, τό ὁποῖο ἀποκαλεῖ «Θεολάξευτον» καί τό χαρακτηρίζει, «ὡς ἱερά Παρακαταθήκη τοῦ οὐρανοῦ εἰς τό εὐσεβές ἡμῶν Ἔθνος».
       Ἐπειδή δέν πέρασαν πολλές ἡμέρες ἀφότου «ἔκλεισε» ἡ Πατμιάδα, γιά τίς θερινές διακοπές, θεώρησα σκόπιμο νά τό δημοσιεύσω «αὐτούσιο», μετά ἀπό ἑβδομήντα σχεδόν χρόνια, γιά νά προσεγγίσουμε, ἔστω καί ἀμυδρά, τό ἦθος καί τό ὕφος τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Πιστεύω ἐπίσης, ὅτι θά συγκινηθοῦν κάποιοι μαθητές τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ Διεθυντῆ τῆς Πατμιάδας.
«Ο ΠΑΤΜΙΟΣ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
           ΠΑΤΜΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ          ΕΝ ΠΑΤΜΩι ΤΗι  26/6/1950

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  1025       

                      Τοῖς ἀξιοτίμοις Κυρίοις Κυρίοις Καθηγηταῖς
                       τῆς Πατμιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
Ἐνταῦθα.

          Καίτοι ἐγνωρίζομεν, ὅτι  προσκρούομεν εἰς τήν μετριοφροσύνην  Ὑμῶν, ἐν τούτοις Ὑμῶν παρόντων ἐξεφράσαμεν δημοσίᾳ  ἐν τῇ ἑορτῇ μας ἐπί τῇ λήξει τῶν μαθημάτων τοῦ λήξαντος ἔτους 1949/1950 τήν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν. Δέν ἐπράξαμεν ἤ ὅτι ἀπεδώκαμεν μικρόν φόρον ἀνθ᾿ ὧν εἰργάσθητε καί ἐπράξατε. Παρακαλοῦμεν Ὑμᾶς, ὅπως εὐαρεστηθῆτε νά δεχθῆτε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Διεθύνσεως, δι᾿ ὅσας  εἰλικρινῶς  πολυτίμους ὑπηρεσίας προσεφέρετε εἰς τό βαρύ αὐτῆς ἔργον. Ἡ Σχολή εὑρίσκεται εἰς τά πρῶτα αὐτῆς βήματα, δημιουργεῖ παραδόσεις καί οἰκοδομεῖ ἦθος. Τό λαμπρόν παρελθόν, τό ἄπω καί τό πρόσφατον, ζητεῖ νά ἀνασυνδεθῇ πρός τό παρόν. Τήν ἀνασύνδεσιν αὐτήν θά προσφέρωσι τό ἦθος καί αἱ ἄξιαι πρός τό παρελθόν παραδόσεις, ὧν σήμερον Θεία Χάριτι ἐργάται καί σκαπανεῖς εἶσθε Ὑμεῖς. Προσφέρετε ὑπηρεσίαν ἐθνικήν.  Ὡς μεγάλοι  τῶν αἰώνων Μύσται μυσταγωγεῖτε μυστικήν μυσταγωγίαν.  Ἀντλεῖτε, Σᾶς παρακαλῶ, δύναμιν καί ἀντοχήν ἀπό τό ἔργον Ὑμῶν καί τήν πίστιν Ὑμῶν πρός τά μεγάλα τοῦ Ἔθνους καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἰδεώδη!  Ὑπηρετεῖτε τό εὐσεβές καί πολυπαθές ἡμῶν Ἔθνος, τήν φίλην Πατρίδα καί τήν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν.
          Ἐν Πάτμῳ ἐστερήθητε πολλῶν πραγμάτων, ἅτινα δαψιλῶς προσφέρουσι καί ἐξασφαλίζουσιν ἄλλα κέντρα. Γνωρίζομεν τοῦτο.
          Ἐνεργεῖτε ἱεραποστολήν καί ἐθναποστολήν. Ἀν᾿ ὧν  ἄλλων ἐστερήθητε, ἐνταῦθα εἴχετε ἕν ἐθνικόν κεφάλαιον πρός καλήν διαχείρισιν, τά καλά Παιδιά τῆς Πατμιάδος, ἔχετε δέ καί μίαν θεοπαγῆ Πέτραν, ἵνα οἰκοδομήσητε τό ἐθνικόν Ὑμῶν ἔργον, τό Θεολάξευτον Σπήλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως. Τοῦτο εἶναι παρακαταθήκη ἱερά τοῦ Οὐρανοῦ εἰς τό εὐσεβές  ἡμῶν Ἔθνος καί παρεδὀθη εἰς Ὑμᾶς τούς Διδασκάλους τῆς Πατμιάδος. Εἶσθε Διδάσκαλοι καί Μύσται. Ἐλάβετε καί ἀνεδέχθητε τήν παρακαταθήκην Αὐτήν ὡς Μύσται τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Κλείσατε αὐτήν τήν ἁγίαν παρακαταθήκην εἰς τήν Καρδίαν Ὑμῶν. Εἶναι θεία Εὐλογία. Εὐλογία εἰς τό Ἔθνος, εὐλογία καί εἰς Ὑμᾶς. Κάμετε αὐτήν ἀγάπην καί ἀφήσατε νά πλημμυρίσῃ τήν καρδίαν Ὑμῶν, ἀγάπην πρός τόν Χριστόν καί πρός τήν Πατρίδα, φόβον πρός τόν Θεόν καί σεβασμόν πρός τά μεγάλα τοῦ Ἔθνους ἰδεώδη. Τό ἔργον Ὓμῶν ἐν τῇ Πατμιάδι εἶναι μέγα, εἶναι ἔργον Φιλικῶν Ἑταίρων. Συνεχίσατε  τό ὡραῖον Ὑμῶν ἔργον μετά τοῦ αὐτοῦ ζήλου.
Εὐχαριστοῦμεν Ὑμῖν, δι᾿ ὅσα ἐπράξατε ἐν τῇ Σχολῇ καί ἐβοηθήσατε ἡμῖν καί παρακαλοῦμεν, ὅπως δεχθῆτε τήν διαβεβαίωσιν τῆς ἀπείρου ἡμῶν εὐγνωμοσύνης μεθ᾿ ἧς διατελοῦμεν
Ὁ Διευθυντής
(Τ.Σ.Υ.) Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος Γαλανόπουλος