Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

 ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Κυριακή του Ασώτου

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
Μέλος ἀργὸ εἰρμολογικὸ ὑπὸ Πέτρου Βυζαντίου (+1808).
Ὠδὴ α' Ἦχος β'

Τὴν Μωσέως ᾠδήν, ἀναλαβοῦσα βόησον ψυχή. Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, οὗτός μου Θεὸς καὶ δοξάσω αὐτόν.
Ὠδὴ γ'
Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν, καρποφόρον ὁ Θεὸς ἀνάδειξόν με, γεωργὲ τῶν καλῶν, φυτουργὲ τῶν ἀγαθῶν, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου.
Ὠδὴ δ'
Τὴν ἐκ Παρθένου σου γέννησιν, ὁ Προφήτης προβλέπων, ἀνεκήρυττε βοῶν· Τὴν ἀκοήν σου ἀκήκοα καὶ ἐφοβήθην, ὅτι ἀπὸ Θαιμάν, καὶ ἐξ ὄρους ἁγίου κατασκίου, ἐπεδήμησας, Χριστέ.
Ὠδὴ ε'
Τῆς νυκτὸς διελθούσης, ἤγγικεν ἡ ἡμέρα, καὶ τὸ φῶς τῷ κόσμῳ ἐπέλαμψε· διὰ τοῦτο ὑμνεῖ σε τάγματα Ἀγγέλων καὶ δοξολογεῖ σε Χριστὲ ὁ Θεός.
Ὠδὴ ς'
Βυθῷ ἁμαρτημάτων, συνέχομαι Σωτήρ, καὶ ἐν πελάγει τοῦ βίου βυθίζομαι ἀλλ' ὥσπερ τὸν Ἰωνᾶν ἐκ τοῦ θηρός, κᾀμὲ τῶν παθῶν ἀνάγαγε, καὶ διάσωσόν με.
Ὠδὴ ζ'
Τὰ Χερουβὶμ μιμούμενοι, Παῖδες, ἐν τῇ καμίνῳ ἐχόρευον βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει, ἐπήγαγες ταῦτα πάντα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ὁ ὑπερύμνητος καὶ δεδοξασμένος εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ὠδὴ η'
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσῆ, τῆς Παρθένου τὸ θαῦμα, ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει προτυπώσαντα ποτέ, ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ὠδὴ θ'
Τῶν γηγενῶν τὶς ἤκουσε τοιοῦτον, ἢ τὶς ἑώρακε ποτὲ; ὅτι παρθένος εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ ἀνωδίνως τὸ βρέφος ἀποτεκοῦσα τοιούτόν σου τὸ θαῦμα καὶ σὲ ἁγνὴ Θεοκυῆτορ Μαρία μεγαλύνομεν.

Ζωντανὴ ἠχογράφηση στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου.
12 Φεβρουαρίου 2012.
Ψάλλουν οἱ χοροὶ τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τούς:
Στυλιανὸ Κοντακιώτη, Πρωτοψάλτη καὶ
Μιχαὴλ Γιαννίτση, Λαμπαδάριο.
 


     

 

Η Ιερά Μονή τῆς Πάτμου...

 Монастырь Св. Иоанна Богослова (Остров Патмос) Греция
Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
Το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, είναι Ορθόδοξο μοναστήρι στο νησί της Πάτμου ( Ελλάδα )  και ανήκει  στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως .
Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1088 από τον μοναχό Χριστόδουλο, ο οποίος έφτασε στο νησί της Πάτμου από τήν Κώ. . Άδεια για την κατασκευή του μοναστηριού ελήφθη από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α 'Κομνηνό , ο οποίος 11 Απριλίου, 1088 εκδίδει ένα Χρυσόβουλο που βρίσκεται  στο μουσείο του μοναστηριού. Ως τόπος κατασκευή του μοναστηριού επιλέχθηκε ο λόφος με τα ερείπια του ναού της Αρτέμιδος . Ο Χριστόδουλος έγινε ο πρώτος ηγούμενος της Μονής που ίδρυσε και άρχισε την κατασκευή του , η οποία διήρκεσε 19 χρόνια. Το μοναστήρι χτίστηκε ως φρούριο με προμαχώνες και πύργους . Γύρω του όλα αυτά τα χρόνια την οικοδόμηση ένα μικρό χωριό.
Μετά το 1453 η Πάτμος , όπως και τα άλλα ελληνικά νησιά ήταν υπό την κυριαρχία των Τούρκων και απέτισε φόρο τιμής στον τούρκο σουλτάνο . Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου , ​​η μονή συνέχισε να λειτουργεί . Το 1647 οι μοναχοί επισκέφθηκε τη Ρωσία και παρουσιάζεται ως ένα δώρο για τον τσάρο Alexei Mikhailovich " θαυμάσια και υπέροχη πέτρα με την εικόνα της Παναγίας που είχε πέσει από τα χέρια του αγγέλου κατά τον χρόνο όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έγραψε το Ευαγγέλιό του . " Αυτό το λείψανο , μαζί με τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου τοποθετήθηκε στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο . Κατά τα έτη 1770-1774 το νησί της Πάτμου καταλήφθηκε από το ρωσικό στόλο με επικεφαλής τον ναύαρχοι και Alexei Orlov Φιόντορ . Dagger ένα από αυτά είναι αποθηκευμένα στο μουσείο του μοναστηριού .
(Η μετάφραση από την Google).
"Ο Πάτμιος" εὐχαριστεῖ θερμά τόν κ. Κ. Βουτζουλίδη γιά την αποστολή τοῦ κατωτέρω.

Πατμιάς!!!

 Παρέλαση...
με το Λάβαρο τῆς Σχολῆς,
μᾶλλον το 1962, ἤ τό 1963!
Πάντως "ὁ παραστάτης" εἶναι ὁ Μιχάλης ὁ Οικονόμος, Θεολόγος, Φιλόλογος καί λαμπρός Ιεροψάλτης (διετέλεσε καί Πρόεδρος τῶν Ἱεροψαλτῶν), ἀπό τό Ἀγρίνιο (σήμερα συνταξιούχος Λυκειάρχης. Τραγουδοῦσε  στη Σχολή, μέ τόν  ἀδελφό του τον Δημήτρη (συνταξιοῦχο Κληρικό) τά τραγούδια τῆς Κλεφτουργιᾶς. Ευχαριστούμε τον συμμαθητή του τον  Μιχάλη τον Ἀρβανίτη καί τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς θυμίσει τά ὀνόματα αὐτῶν πού διακρίνονται.
Τήν φωτό αντιγράψαμε ἀπό:https://www.facebook.com/profile.php?id=1397587849

Διορισμός Κληρικῶν....

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν την Εκκλησία
Θέματα διορισμών κληρικών, σύστασης εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, τρόπου διαχείρισης περιουσίας, συστάσεως εταιρειών κ.λ.π. περιέχονται στο άρθρο 68 του νόμου 4235 του 2014 ΦΕΚ Α' 32/11-2-2014

 Άρθρο 68
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παράγραφος 1

Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

 1. Διορισμοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα μέχρι το έτος 2010 και δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν καθήκοντα και μισθοδοτούνται, επιτρέπεται να δημοσιευθούν με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών.

 2. Στο άρθρο 7 του ν. 1920/1991 (Α΄ 182) μετά από τη φράση «Οι Μουφτείες θεωρούνται δημόσια υπηρεσία» προστίθεται η φράση «επιπέδου γενικής διεύθυνσης»

 3. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) και του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), του άρθρου 1 του ν. 349/1976 (Α΄ 149), οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώου και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και οι Ενορίες και οι Μονές τους, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, οι Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 του ν. 2456/1920 (Α΄ 173) του άρθρου 1 του ν.δ. 301/1969 (Α΄ 195) και του άρθρου 1 του β.δ. της 29.3.1949 (Α΄ 79) υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη Γενική Κυβέρνηση και τον δημόσιο τομέα ως προς την οργάνωση και διοίκησή τους, την εν γένει περιουσιακή και λογιστική διαχείρισή τους, τους λειτουργούς και το προσωπικό τους, μόνον εφόσον αυτές το ορίζουν ρητά. Οι ισχύουσες διατάξεις, γενικές ή ειδικές, που ορίζουν ρητώς την κρατική εποπτεία επί των ανωτέρω νομικών προσώπων, τη διοίκηση και διαχείρισή τους, το δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχό τους, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης και την υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε είδους προσωπικού τους δεν θίγονται. Διαχειριστικές πράξεις των ανωτέρω προσώπων, για τις οποίες αυτά επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, υπόκεινται στις διατάξεις για τις κρατικές ή δημόσιες συμβάσεις και την εποπτεία και έλεγχο της διαχείρισης κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων.

 4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) μετά τη φράση «Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,» προστίθεται η φράση «όπως και τα Ιερά Προσκυνήματα, τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα και εκκλησιαστικά Μουσεία» και μετά τη φράση «εκδιδομένων υπό» προστίθεται η φράση «της Ι.Σ.Ι. ή της Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάσεως».

 5. α) Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), το οποίο έχει ως ακολούθως:
«Η Δ.Ι.Σ. δύναται κατόπιν σχετικής προτάσεως του επιχώριου Μητροπολίτη, να συστήνει με αποφάσεις της εκκλησιαστικά Ιδρύματα για την προαγωγή μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών, μορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών, τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και αποκτούν νομική προσωπικότητα από της δημοσιεύσεως της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται ο Κανονισμός του εκκλησιαστικού ιδρύματος, ο οποίος περιέχει τους εν γένει κανόνες λειτουργίας και διαχείρισής του, με τους οποίους καθορίζεται οπωσδήποτε η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός του και το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που το εκκλησιαστικό ίδρυμα επικουρεί, η διοίκησή του, οι πόροι και οι κανόνες διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και οι όροι διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του εκκλησιαστικού ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τους σκοπούς του οποίου επικουρεί Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που συστήθηκε για τη θεραπεία ορισμένου σκοπού και διαχειρίζεται περιουσία, η οποία διατέθηκε εν ζωή ή αιτία θανάτου σε νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 παρ. 4 ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, δεν μεταβάλλει το σκοπό του, ει μη μόνον υπό τους όρους του άρθρου 109 του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα, αναλόγως εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή στα εκκλησιαστικά Ιδρύματα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως στα εκκλησιαστικά Μουσεία της παραγράφου 5 του άρθρου 45 και στα Ιερά Προσκυνήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 59.»

 β) Η ισχύς της προηγούμενης ρύθμισης για τα προϋφιστάμενα του παρόντος εκκλησιαστικά Ιδρύματα ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης κάθε Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τον οποίο χρόνο θεωρείται ότι αυτά έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Κανονισμοί εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους οφείλουν να προσαρμοσθούν με αποφάσεις της Δ.Ι.Σ. κατά τα ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους, διαφορετικά συνεχίζουν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που επικουρούν. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στα εκκλησιαστικά μουσεία της παραγράφου 5 του άρθρου 45 και τα Ιερά Προσκυνήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 59. 

 6. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο τρόπος διοικήσεως, ελέγχου, διαφυλάξεως και καταγραφής λογιστικής διαχειρίσεως, αναθέσεως, εκπονήσεως και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εκποιήσεως και εκμισθώσεως και γενικά κάθε ζήτημα της διαχειρίσεως και αξιοποιήσεως της περιουσίας κάθε νομικού προσώπου του άρθρου 1 παράγραφος 4 του παρόντος καθορίζεται, κατόπιν εισηγήσεως του επιχωρίου Μητροπολίτου ή του αρμοδίου οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος (προκειμένου για την περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται), με Κανονισμούς της Δ.Ι.Σ. και βάσει των Ιερών Κανόνων, δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Κανονισμοί, που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση, έλεγχο, διαφύλαξη, καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας ψηφίζονται από τη Δ.Ι.Σ. και κατόπιν εγκρίσεώς τους από την Ι.Σ.Ι. δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 7. Η παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4 δύνανται να συνιστούν εταιρείες κάθε νομικής μορφής, μονοπρόσωπες ή μη, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου. Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου που επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό.»

 8.α) Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η δωρεάν παραχώρηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημόσιων ή ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Οι μεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγματος μεταβιβάσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή με σκοπό να ανεγερθεί Iερός Ναός ή Επισκοπείο ή Iερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή μεταξύ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του παρόντος νόμου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τους απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής, β. Στην περίπτωση της οποτεδήποτε σύστασης νέων Ιερών Μητροπόλεων ή Ενοριών εκκλησιαστικά ακίνητα, που υπάγονται πλέον στην εδαφική περιφέρεια των νέων Μητροπόλεων ή Ενοριών, περιέρχονται κατά κυριότητα σε αυτές από τη σύστασή τους ως οιονεί καθολικούς διαδόχους, χωρίς άλλη πράξη ή συμβόλαιο ή αντάλλαγμα. Ο Μητροπολίτης της νεοπαγούς Ιεράς Μητροπόλεως ή η Ενορία υποχρεούνται σε απογραφή των ακινήτων, που περιέρχονται σε αυτές και η έκθεση απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, εγκρίνεται από τη Δ.Ι.Σ. ή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο και μαζί με την περίληψη, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147), καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου και αναλόγως πραγματοποιούνται και οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Οι ανωτέρω εκθέσεις απογραφής δεν αποτελούν μεταβιβαστικές εμπραγμάτων δικαιωμάτων πράξεις, συντάσσονται και καταχωρίζονται χωρίς φόρους, εισφορές, αμοιβές, δικαιώματα και τέλη. Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση συγχωνεύσεως ή ανασυστάσεως Ιερών Μονών ή συστάσεως μετοχίου από διαλελυμένες ή ερημωθείσες Ιερές Μονές ή προσαρτήσεως Ιερών Ναών σε νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4 ή μετατροπής Ιερού Ναού σε Ιερά Μονή, οπότε και συντάσσεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας και μεταγράφεται κατά τα ανωτέρω.» 

 β) Όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται οι διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001, Α΄ 266) και του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 1859/2000, Α΄ 248), όπως εκάστοτε ισχύουν. 9. Στο άρθρο 47 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 
«5. Επιτρέπεται η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του παρόντος νόμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18−26 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).» 

 10. Στην παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) η φράση «α.ν. 1530/1938» διορθώνεται επί το ορθό σε «α.ν. 1539/1938».
ΠΗΓΗ: http://syndesmosklchi.blogspot.gr

Ίλιγγος:

Που οφείλεται και πως αντιμετωπίζεται;

alt
Ο ίλιγγος είναι μία αίσθηση περιστροφής περί τον εαυτό, ακόμη κι όταν κάποιος είναι απόλυτα ακίνητος. Πολλά παιδιά προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση ιλίγγου, περιστρεφόμενα γύρω από τον εαυτό τους για λίγο, δημιουργώντας έτσι έναν ίλιγγο που διαρκεί για λίγες στιγμές κι έπειτα εξαφανίζεται.
Σε αντίθεση, ο ίλιγγος που προκαλείται αυτομάτως ή μετά από τραυματισμό, έχει την τάση να διαρκεί πολλές ώρες ή και ημέρες, πριν εξαφανισθεί.

Τι προκαλεί τον ίλιγγο;
Υπάρχει ένας αριθμός διαφόρων αιτίων που προκαλούν τον ίλιγγο. Ο ίλιγγος, κατ’ αρχάς, μπορεί να ορισθεί ανάλογα με την αιτία που τον προκαλεί, σε κεντρικής αιτιολογίας και περιφερικής αιτιολογίας. Ο ίλιγγος κεντρικής αιτιολογίας, οφείλεται σε αίτια που βρίσκονται στον εγκέφαλο ή στον νωτιαίο μυελό, ενώ ο περιφερικής αιτιολογίας, σε προβλήματα που εντοπίζονται εντός του έσω ωτός. Σ’ αυτή την περίπτωση, μπορεί να εμφανισθεί φλεγμονή στο έσω ούς λόγω μιας ασθένειας, ή όταν οι μικροσκοπικοί ωτόλιθοι, που βρίσκονται φυσιολογικά εντός του έσω ωτός, υποστούν κάποια μετατόπιση και προκαλέσουν έναν ερεθισμό στα μικρά τριχωτά κύτταρα που βρίσκονται στους ημικύκλιους σωλήνες, προκαλώντας έτσι τον ίλιγγο.
alt

Η νόσος του Meniere (Μενιέρ), η οποία χαρακτηρίζεται από ίλιγγο, βαρηκοΐα και εμβοές (βουητό), προκαλείται από συσσώρευση υγρού εντός του έσω ωτός, αγνώστου αιτιολογίας. Κακώσεις του κρανίου, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή βλάβη του έσω ωτός και να αποτελέσουν αιτία ιλίγγων. Λιγότερο συχνά, εγκεφαλικά επεισόδια που προσβάλλουν ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, καθώς επίσης η κατά πλάκας σκλήρυνση ή διάφοροι όγκοι, μπορεί να οδηγήσουν στην έναρξη ιλίγγου. Τέλος, μερικοί ασθενείς που πάσχουν από ένα τύπο ημικρανίας, που ονομάζεται ημικρανία της βασικής αρτηρίας, μπορεί να εμφανίσουν σαν σύμπτωμα τον ίλιγγο.
Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του ιλίγγου;
Οι κρανιακές κακώσεις, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ιλίγγου. Επίσης, διάφορα φάρμακα, περιλαμβανομένων ορισμένων αντιεπιληπτικών, αντι-υπερτασικών, αντικαταθλιπτικών, ακόμη και η ασπιρίνη. Οτιδήποτε  μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου (υπέρταση, καρδιοπάθειες, διαβήτης, κάπνισμα), μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο για ίλιγγο. Σε μερικά άτομα, η κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να προκαλέσει ίλιγγο. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει, ότι ποσοστό 2% έως 3% του πληθυσμού, βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης ιλίγγου, με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, να εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα.
Ποια είναι τα σημεία και τα συμπτώματα του ιλίγγου;
Τα συμπτώματα του ιλίγγου, περιλαμβάνουν την αίσθηση της περιστροφής ή της κίνησης. Τα συμπτώματα αυτά είναι παρόντα, ακόμα κι αν κάποιος είναι απολύτως ακίνητος. Κίνηση της κεφαλής ή του σώματος, όπως περιστροφή στο κρεβάτι, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι διαφορετικά από την αίσθηση της λιποθυμίας. Πολλά άτομα, εμφανίζουν συγχρόνως ναυτία ή έμετο.

alt

Κατά την εξέταση, εμφανίζονται συχνά ανώμαλες κινήσεις των οφθαλμών και το σημείο αυτό ονομάζεται νυσταγμός. Μερικοί ασθενείς, μαζί με τον ίλιγγο, εμφανίζουν και διαταραχή της ισορροπίας. Εάν αυτή η διαταραχή, διαρκέσει περισσότερο από λίγες ημέρες, ή εάν ο ίλιγγος συνοδεύεται από αδυναμία ή από έλλειψη συντονισμού της μιας πλευράς του σώματος, τότε η υποψία για εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλο πρόβλημα στον εγκέφαλο, είναι πολύ μεγαλύτερη. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται λεπτομερής εξέταση και αξιολόγηση.
Πώς γίνεται η διάγνωση του ιλίγγου;
Μετά από την λήψη του πλήρους ιστορικού του ασθενούς και την λεπτομερή σωματική εξέταση (η οποία περιλαμβάνει πλήρη ωτορινολαρυγγολογικό και νευρολογικό έλεγχο), μπορεί να απαιτηθούν διάφορες παρακλινικές εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ακοομετρικός έλεγχος και μερικές φορές, ηλεκτρο-νυσταγμογραφία (ηλεκτρική αξιολόγηση του ιλίγγου, που μπορεί να βοηθήσει στην διάκριση κεντρικού και περιφερικού ιλίγγου).

Ποια είναι η θεραπευτική αγωγή του ιλίγγου;
Μερικές από τις πλέον αποτελεσματικές τεχνικές για την θεραπεία του περιφερικού ιλίγγου, είναι οι τεχνικές της επαναφοράς των ωτολίθων, στην φυσιολογική τους θέση. Η γνωστότερη απ’ αυτές τις τεχνικές, είναι η τεχνική Epley. Επειδή οι κινήσεις αυτές, μπορεί αρχικά να επιδεινώσουν τον ίλιγγο, θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένο και πεπειραμένο ιατρό. Επίσης, υπάρχουν και οι ασκήσεις Cawthorne, οι οποίες είναι μία σειρά κινήσεων των ματιών και της κεφαλής, που πρέπει να εκτελούνται από τον ασθενή σε κανονική βάση, για καλύτερα αποτελέσματα.
Τέλος, υπάρχουν διάφορα φάρμακα που προσφέρουν κάποια παροδική ανακούφιση, αλλά δεν συνιστώνται για μακροχρόνια χρήση.
Πηγή: Υγείαonline.gr

O Σύλλογος Απανταχού Πατμίων...

patmioi-athina-pittaO Σύλλογος Απανταχού Πατμίων «Εμμ. Ξάνθος ο Φιλικός» γιόρτασε στην Αθήνα την Αποκριά και έκοψε τη βασιλόπιτα
Την Παρασκευή το βράδυ 7 Φεβρουαρίου 2013 έγινε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια αποκριάτικη χοροεσπερίδα του Συλλόγου και ταυτόχρονα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.
Η τελετή έγινε στο κέντρο διασκέδασης «ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΖΑΡΟΣ» στο Παλαιό Φάληρο. Πλήθος Πατμίων και φίλων της Πάτμου απόλαυσε τα ωραία φαγητά του κέντρου και τα τραγούδια από την εξαιρετική ορχήστρα με πολύ καλούς τραγουδιστές. Τη βραδιά και το χορό συνόδευσε με το βιολί του ο γιός του συμβούλου μας Άγγελου Ρίζου, ο οποίος και τραγούδησε νησιώτικα δημοφιλή τραγούδια. Το ευχάριστο της βραδιάς ήταν η συμμετοχή πολλών νέων από την Πάτμο που ήρθαν ειδικά για την εκδήλωση και τους οποίους καλωσόρισε ο πρόεδρος Θεολόγος Μαυρουδής, λέγοντας οτι «αποτελούν το παρόν και το μέλλον της Πάτμου..».
Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τους ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και καλή διασκέδαση. Επίσης, τάχθηκε αλληλέγγυος εκφράζοντας τη συμπάθεια του Συλλόγου στο δοκιμαζόμενο από τους σεισμούς λαό της Κεφαλονιάς. Τέλος, ευχαρίστησε τους δωρητές και χορηγούς των ωραίων και πλούσιων δώρων που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην έκκληση και εμπλούτισαν τον κατάλογο των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. μας που με πολύ δουλειά και κόπο οργάνωσαν και διεκπεραίωσαν την όμορφη εκδήλωση που θα την θυμόμαστε, κυρίως για την ποιοτική κουζίνα του κέντρου. Καλή χρονιά και του χρόνου!..
ΠΗΓΗ: http://www.patmostimes.gr/

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

«Παροιμίες από την Πάτμο», μέρος Ἕκτο (ΣΤ΄. )ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ  ΖΗΣΙΜΟ ΒΙΡΒΙΛΛΗ,

ΘΕΟΛΟΓΟ – ΦΙΛΟΛΟΓΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΟ


198 - Γυρίζει σαν τον Απελλώνιο [Απολλώνιο]……
199 - Σαν του Απελλώνιου ( Απολλώνιου) τη Ριμάδα   [τη  ρίμα =  ομοιοκαταληξία]  
         [Και αυτές οι δυο παροιμιώδεις φράσεις έχουν τη  ιστορία τους. Το πρόσωπο που αναφέρεται, ο Απολλώνιος, (στην Πάτμο του αλλάξαmε το όνομα, το κάναmε «Απελλώνιο»)  είναι ο  αρχαίος  έλληνας φιλόσοφος του πρώτου αιώνα μ.Χ. από τα Τύανα της Μικράς Ασίας, γνωστός ως Απολλώνιος ο Τυανεύς. Αυτός, εκτός από τις πολλές του ασχολίες και δραστηριότητες είχε και τη μανία των ταξιδιών. Ταξίδεψε σε πάρα πολλές χώρες και είχε πολλές περιπέτειες, οι οποίες περιλήφθηκαν σε ένα βυζαντινό (αλλά και σε άλλα ευρω-παϊκά) μυθιστορήματα, γνωστό σαν «Ριμάδα» (= ρίμα >ομοικαταληξία σε στίχους δεκαπεντασύλλαβους ομοιο-κατάληκτους) ή «Φυλλάδα του Απολλώνιου». Αυτή η Φυλλάδα πρέπει να έφτασε και στην Πάτμο, διαβάστηκε ίσως από πολλούς και κατέληξε να  διατηρείται η ανάμνησή της στις παραπάνω δυο παροιμιώδεις φράσεις που χαρα-κτηρίζουν αυτόν ή αυτούς που «πλανώνται», γυρίζοντας τα
          «κουφόπετρα της οικουμένης».
200 - Όπου [=όποιος] γυρίζει μυρίζει, όπου κάθεται βρωμά.(+)
201 - Διαβολομαζέματα-ανεμοσκορπίσματα.(+)
       [Τα καλά που αποκτώνται με τρόπο απαράδεκτο – παράνομο γρήγορα ξανεμίζονται].   [Και τ’ αντίθετο] .(+)
202 - Ράβε - ξήλωνε, δουλειά να μου σου λείπει.(+) ……
203-  Ο ράφτης  την ημέρα  ράφτει - ράφτει και τη νύχτα μυίες  χάφτει.(+)
204 - Ο βλάχος άρχος κι αν γενεί, πάλι βλαχιάς μυρίζει.(+) . . . . . .
205 - Κοντά βαρούν τα τούμπανα.(+) . . . . .. .
206 - Ο κόσμος  τό  ’χει  βούκινο (ή τούμπανο)
         κι εμείς κρυφό καμάρι.(+) . . . . .. .
207 - Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.(+)
208 - Αλί σ’ αυτόν που πάει στου αλλουνού την κοιλιά.(+ εξαρτάται ποιος είναι)
209 - Ήθελε η Μαριώ χορό, βρήκε κι άντρα χορευτή.(+)
210 - Ο γάδαρός μας ψώφησε η κοληγιά μας πάει; [ή χάθηκε;].(+)      
211 - Όσον καιρό θερίζαμε, Βασίλη, κύρ Βασίλη,
         τώρα που   ’ποθερίσαμε, όξω μωρέ κασίδη.(+). . . . . .
212 - Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δυονώ(ν) Γαδάρω(ν) άχερα.(+) 
213 - Πέντε βούδια δυο ζευγαρια.(;)
214 - Μιανού χαρίζανε ένα γάδαρο και τον κύταζε στα  δοντια.(+)
215 - Ηβάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα!(+)
216 - Από μικρό κι από λωλό μαθαίνεις την αλήθεια.(+)
213 - Στου κασίδη το κεφάλι μαθαίνουν οι μπαρπέρηδες.(+)
214 - (Αρχή που) βγήκε ο εβραίος στο παζαρι
          κ’ ήτυχε  (ή κ’ ήλαχε)  η μέρα Σάββατο.(+)
215 - Ή μικρός μικρός παντέψου ή μικρός καλογερέψου. (? Γιατί;)
216 – Ηπήε για μαμή κ' ήκατσε για λωχού. +) [Λέγεται για κάποιους
          που πηγαίνουν για κάποια δουλειά και « ξεχνούν» να
          γυρίσουν].  
217 -Του παιδιού μου το παιδί δυο φορές παιδί μου.(+[ Λέγεται από
         τους παπούδες και τις γιαγιαδες για την ιδιαίτερη αγάπη που
          έχουν στα εγγόνια τους].
218 - Σαν το σκύλο με το γάτη.)+)…..
219 - Σαν το γάτη  με τα ποντίκια.(+) . .  . .
220 - Παίζει ο λύκος με τ’  αρνί! Α (ν) γυρίσει ο λύκος,
          αλί (αλίμονο) στ’ αρνί!(+) . . . .
221 -«Ο σύ μέ λοιδορες, λλ’ τόπος»[(+)…..]. . . . . .
222 - Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι ( και) έξι το λαδόξυδο.(;;;)
223 - Κόβε τσέτουλες. [δωρεάν =κάνε σκόντο].
224 - Να σε κάψω, Γιάννη, να σ’ αλείψω  λάδι (ή μέλι).(+) . . .  .
225 - Μηδέ κακό στεφανωθείς μηδέ κακό. . . . ;γεννήσεις(;;;)
226 - Είπε ο γάδαρος τον πετεινό κεφάλα.(+)
227 - Τετάρτη  και Παρασκευή τά νύχια σου μην κόψεις
         την Κυριακή να μη λουστείς, α(ν) θέλεις να προκόψεις.(;;;)
229 - Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα.(+)
230 – Ο Γιαννάκης με τα λόγια χρίζει ανώγια και κατώγια.(+)
231 - Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.(+) [Λέγεται
          όταν η αλλαγή είναι φαινομενική].
232 - Κοντά βαρούν τα τούμπανα.(+)
233 - Ο κόσμος τό  ’χει βούκινο   (ή τούμπανο)
         κι εμείς κρυφό καμάρι.(+)
234 - Αλί στόν  που δεν έχει νύχια να ξυστεί και
         περιμένει να τον ξύσουν άλλοι.(+)
235 - Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι.(+)
          [Λέγεται όταν μας γίνονται ανεκπλήρωτες υποσχέσεις].
236 - Όπου (= όποιος) μικρομαθαίνει δε γεροντοξεχνάει (+)
237 - Σα(ν) δε φάω κρέας θ’ αγιάσω. (+) [Λέγεται από κάποιον που
          προαισθάνεται ή προλέγει κάτι που πρόκειται να γίνει και γίνεται.]
238 - Του κυνηγού  και του . . . . .και του ψαρά το  πιάτο  πέντε
          [ή   δέκα] φορές είν’ αδειανό καιμια  φορά γεμάτο.(+)
          [ Εξαιτίας της αναδουλειάς]
239 - Με τις κότες κοιμούνται! (+) [Δηλαδή νωρίς νωρίς].
240 - Φα(γ)οθείτε, αλλά μη μαλλώνετε! [ ειρωνική]
241 - Αν ξαναγενόμουν νύφη, ήξερα να καμαρώνω. (+)
242 - Πάνε κι  έλα, κερά Ξένη και δικό μας είν’  το χτένι.(;;;)
243 - Πάει κι έρχεται σαν τη Μασούτα.(;;;)
244 - Ο παπάς βλογά πρώτα τα γένια του.(+)
245 - Ά(ν)θρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο.(+) [Για την αξία τη
         μόρφωσης]
246 - Τό γήρας οκ ρχεται μόνον. [ Λογία].(+)
247 - Ξέρεις να κλέψεις; Ξέρω. Να κρύψεις; Δεν ξέρω.
         Τότε δεν ξέρεις ούτε να κλέψεις.(+)
248 - Δεν κάνει(ς) ούτε για ένα κώλο τα ’αγγουριού.(+)
          [Δεν αξίζει (εις) τίποτα.
249 - Είπανε της γριάς να κλάσει [ ή να χέσει]
          κι εκείνη ξεκωλώθηκε ( ή ξεπατώθηκε).(+)
250 - Ποιός κρατάει μέλι και δε γλύφει τα δάχτυλά του! (+)
251 - Το φάβα είναι λάσπη και τα κουκιά χαλίκια. [ ? ] [ Έχει διπλή
         σημασία: 1) Για το στομάχι και τα δυο είναι βάρος. 2) Για
         τον ίδιο τον οργανισμό όμως, είναι στοιχεία οικοδομής, όπως
         τα χαλίκια με τη λάσπη χρησιμεύουν για το χτίσιμο] 
252 - Απ’ όξω μπέλλα - μπέλλα κι από μέσα δεν ηφέλα.
          (ή κι από μέσα κατσιβέλλα).(+)
253 - Η αγιά-Μαρίνα ηβρέθη μπρός σου; [ ;;;]

254 - Από μπρος κερά - Μαριά κι από πίσω κοκκι-
         νόκωλος.(;;;) [Μπροστά σου μπορεί να σε κολακεύουν και
         πίσω σου να σε κατηγορούν ότι είσαι κοκκινόκωλος, όπως η
         μαϊμού η κοκκινοκώλα].