Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος (21 Ὀκτωβρίου)Μηνί Ὀκτωβρίῳ
Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου
τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἣμῶν
Χ Ρ Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ
τοῦ Θαυματουργοῦ

«Ἀγάλλεται σήμερον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, λαμπρυνομένη τῇ χάριτι, καί πιστῶς πανηγυρίζει τῆς Πάτμου τά συστήματα, ἐπί τῇ ἐπανόδῳ τοῦ τιμίου λειψάνου σου, ἡγιασμένε πάτερ Χριστόδουλε, καί δοξάζει Χριστόν τόν διά σοῦ παρέχοντα ἡμῖν τό μέγα ἔλεος». (Δοξαστικόν Μ. Ἑσπερινοῦ, ἦχος Β΄.).«Τοῦ τιμίου σκήνους σου τῇ ἐπανόδῳ, ἱερέ Χριστόδουλε, ἡ θεία ποίμνη σου πιστῶς ἀγαλλομένη, κραυγάζει σοι· Ἦλθες ἐφάνης, ὁ φύλαξ καί ρύστης μου». (Κοντάκιον, ἦχος δ΄.)
Ἡ Λάρνακα
τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου

       Ἡ Λάρνακα μέσα στήν ὁποία βρίσκεται «ἀποτεθησαυρισμένον» τό Ἱερό Λείψανο τοῦ κτήτορα τῆς Μονῆς Ὁσίου Χριστοδούλου (+1093).
       Ἡ Λάρνακα αὐτή εἶναι τοποθετημένη στό νότιο κλῖτος τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου. Εἶναι κατασκευασμένη ἀπό ξύλο, καλύπτεται δέ σέ ὅλη τήν πρόσοψη καί τήν ἐπάνω ἐπιφάνεια μέ ἀργυρᾶ ἐπενδύματα, τά ὁποῖα φέρουν καλλιτεχνικά ἔκγλυφα ἐπιχρυσωμένα, στήν μέν ἐπιφάνεια καί στό κέντρο της τή Σταύρωση τοῦ Κυρίου, στίς δέ γωνίες της τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές, μέσα σέ στρογγυλά πλαίσια. Στήν πρόσοψη ὑπάρχει, ἔκγλυφος, ἡ Κοίμησις τοῦ Ὁσίου, ὁ Ὁποῖος περιστοιχίζεται ἀπό πολλούς μοναχούς, Ἱερομονάχους καί Διακόνους καί ἑνός Ἡγουμένου. Ὅλοι φέρουν τίς ἱερατικές τους στολές. Ἐπίσης στή μιά γωνία εἶναι ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μέ τό Σύμβολό του καί στήν ἄλλη ὁ Πρόχορος ὁ μαθητής του. Στό τμῆμα πού προεξέχει πάνω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς Λάρνακας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται άπό ἀργυρᾶ ἐλάσματα μέ ἀνάγλυφα ἄνθη, ὑπάρχει ἀργυρό κάλυμμα, πάνω στό ὁποῖο ὑπάρχει ἄλλο μικρότερο (μέ ἀνάγλυφο ἐπιχρυσωμἐνο Σταυρό), κάτω ἀπό τό ὁποῖο ὑπάρχει προσαρμοσμένη γυάλινη πλάκα, κάτω ἀπό τήν ὁποία διαφαίνεται ἡ Κεφαλή τοῦ Ὁσίου.
       Ἡ Λάρνακα αὐτή κατασκευάσθηκε στή Σμύρνη μέ δαπάνες τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Παρθενίου Χατζήκου Φωκιανοῦ κατά τό ἔτος 1796
 "Ο ΠΑΤΜΙΟΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου