Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Κυριακής της σαμαρειτιδος

 Το δοξαστικό των αίνων του όρθρου της Κυριακής της σαμαρειτιδος
 Ο άρχων μουσικοδιδάσκαλος της μ.τ.χ.ε
Χάρης Νταραβάνογλου
Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας, Ἰησοῦς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπιστὰς τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ, πιεῖν ἐζήτει ὕδωρ παρὰ γυναικὸς σαμαρείτιδος. τῆς δὲ τὸ ἀκοινώνητον τῶν Ἰουδαίων προσειπούσης, ὁ σοφὸς δημιουργὸς μετοχετεύει αὐτήν, ταῖς γλυκείαις προσρήσεσι, μᾶλλον πρὸς αἴτησιν τοῦ ἀϊδίου ὕδατος, ὃ καὶ λαβοῦσα, τοῖς πᾶσιν ἐκήρυξεν εἰποῦσα, δεῦτε, ἴδετε τῶν κρυπτῶν γνώστην καὶ Θεόν, παραγενόμενον σαρκί, διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου