Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Σεισμοί!

Ὁ Σεισμός του 1933
Εἰκόνες τοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ τῆς Κῶ,
τό 1933

Μέ ἀφορμή τόν σημερινό σεισμό στήν Κῶ, ἦρθαν στή μνήμη μου οἱ  καταστροφικές συνέπειες τοῦ σεισμοῦ στίς 23 Ἀπριλίου τοῦ 1933, τίς ὁποῖες γνώρισα ἀπό διηγήσεις τῶν  Γονιῶν μου, τῆς Γλυκειᾶς μου (γιαγιᾶς) καί Παπάδων τῆς Πάτμου. Τότε,  πολλοί κάτοικοι της Κῶ, κατέφθασαν στό Νησί μας καί φιλοξενήθηκαν στά σπίτια τῶν συμπατριωτῶν μας καί ἰδιαίτερα στό Μοναστήρι μας, στό ὁποῖο διέμειναν ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, σέ κελλιά, ἀκόμη καί σέ διαδρόμους τῆς Μονῆς γιά μεγάλο διἀστημα. Μοῦ δόθηκε λοιπόν  ἡ εὐκαιρία νά ἀνατρέξω στό παρελθόν, καί νά πραγματοποιήσω μιά μικρή ἔρευνα, ἀπό τήν ὁποία  διαπίστωσα τά άκόλουθα:
          Στίς 26 Ἀπριλίου τοῦ 1933  ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς,  «ἐπί τῇ δεινῇ συμφορᾷ ἥτις ἔπληξε τήν ἀδελφήν νῆσον Κῶ διά τοῦ τελευταίου φοβεροῦ σεισμοῦ συνελθοῦσα ἐκτάκτως ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Προέδρου τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπείας Ἀρχιμανδρίτου  Θεοφίλου ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως.
1)             Νά ἐκφρασθῶσι τηλεγραφικῶς εἰς τἠν Μητρόπολιν Κῶ θερμά συλλυπητήρια ἐκ μέρους τῆς Μονῆς ἡμῶν καί νά δηλωθῇ ἅμᾳ αὐτῇ ὅτι συμμερίζεται ἐγκαρδίως τήν θλῖψιν αύτήν καί συμπονοῦμεν.
2)             Πλήν τῶν κατ᾿ ἰδίαν δεήσεων  νά τελεσθῇ  κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς Λόζας καί δημοσίᾳ ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως  τῶν ψυχῶν ἐκ τοῦ σεισμοῦ ἀποθανόντων ἀδελφῶν ἡμῶν, μετά τήν ἐπί τῇ διασώσει τῆς νήσου ἡμῶν ἀπό τοῦ μεγίστου κινδύνου τοῦ σεισμοῦ εὐχαριστήριον δέησιν· πρός τούτοις δέ νά ἐκδοθῶσιν αἱ δέουσαι προκηρύξεις αἵτινες ν᾿ ἀναγνωσθῶσι καί ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν ὅπως πᾶς ὁ λαός συμμετάσχῃ τῶν δεήσεων τούτων.
3)             Ν᾿ ἀποσταλῇ εἰς Κῶ ἐπιτροπεία ἐκ δύο ἀδελφῶν τοῦ ἐκκλησιάρχου Θεοφάνους καί τοῦ Ἀμφιλοχίου Ἱερομονάχου, εἰς οὕς νά δοθῶσι λιρέτται  3 χιλιάδες ὅπως διαθέσωσιν αὐτάς πρός περίθαλψιν τῶν παθόντων μή ὄντος δυνατοῦ ἕνεκα τῆς νῦν καταστάσεως τῶν οἰκονομικῶν τῆς Μονῆς ἡμῶν νά διατεθῶσι πλείονα· νά κληθῇ δέ καί ἡ ἡγουμένη τῆς ἐνταῦθα γυναικείας Μονῆς ὅπως ἀποστείλῃ μετά τῆς ἡμετέρας ἐπιτροπείας μοναχάς ἐκ τῆς Μονῆς ταύτης, αἵτινες νά παραμείνωσιν  ἐν Κῷ ἐφ᾿  ὅσον χρόνον θά εἶνε ἀνάγκη ὅπως περιθάλψωσι τούς παθόντας»  (ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς. Ἡ γυνακεία Μονή πού ἀναγράφεται στήν Ἀπόφαση αὐτή, εἶναι ἡ Μονή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ ὁποία τήν ἐποχή ἐκείνη ἤκμαζε).
          Πράγματι πραγματοποιήθηκε ἡ συνάθροιση τῶν πιστῶν στή Λόζα  καί «ἀφ᾿  οὗ ἐτελέσθησαν αἱ δεήσεις ἥ τε εὐχαριστήριος καί ἡ ἐπιμνημόσυνος ὑπέρ τῶν ἐκ τοῦ σεισμοῦ ἀποθανόντων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐπιτροπεία συστᾶσα ἐκ  δύο ἀδελφῶν τῆς Μονῆς τοῦ προηγουμένου κ. Γρηγορίου καί τοῦ Ἀμφιλοχίου ἱερομονάχου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἐνταῦθα Βασιλικῆς φρουρᾶς  τῶν καραβινοφόρων τοῦ δημάρχου κσί ἑνός  τῶν  δημοτικῶν συμβούλων, ἤρξατο τῆς συλλογῆς ἐράνων ὑπέρ τῶν ἐν Κῷ σεισμοπαθῶν· ἀλλά τήν ἐπιοῦσαν  πρίν  ἔτι λήξῃ  ἡ συλλογή αὕτη ἐδήλωσεν εἰς αὐτόν ὁ ἀρχηγός τῆς φρουρᾶς   ὅτι ἔλαβεν διαταγήν  νά μή δέχηται ἐράνους καί ὅτι πρέπει ν᾿ ἀνασταλλῇ  καί ἡ εἰς Κῶ πρός βοήθειαν τῶν σεισμοπαθῶν μετάβασις τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς ἡμῶν μέχρι νεωτέρας διαταγῆς· κατ᾿ ἀκολουθίαν οὐδέν ἐγένετο ἐπί τοῦ παρόντος καί θ᾿ ἀναμείνωμεν τήν διαταγήν ταύτην».

          Ταῦτα πρός τό παρόν, μέ τήν εὐχή «νά βάλῃ ὁ Θεός τό Χέρι Του», ὥστε νά μήν ἄλλο κακό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου