Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Παλαιογραφία           ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς για την έρευνα της ελληνικής ιστορίας (αρχαίας, βυζαντινής και σύγχρονης) σε διεθνές επίπεδο, μετά την επιτυχία του πρώτου Θερινού Σχολείου της στην ελληνική παλαιογραφία και Βυζαντινή Επιγραφική είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση της δεύτερης λειτουργίας του Θερινού Σχολείου με την ευγενική συνεργασία της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, το νησί της Αποκάλυψης.

Το εντατικό μιας εβδομάδας Θερινό Σχολείο είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στην Ελληνική Παλαιογραφία και Βυζαντινή Επιγραφική με στόχο να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές δεξιότητες για την προσέγγιση των χειρογράφων και των γραπτών επιγραφών.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αυτού του Θερινού Σχολείου είναι ότι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και την πρακτική εντός της Μονής του Αγίου Ιωάννη, στην ὁποία φυλάσσονται πάνω από 1200 χειρόγραφα και μεγάλος αριθμός από εικόνες μνημειακής ζωγραφικής με επιγραφές που χρονολογούνται από το 12ο έως το 16ου αιώνα.

Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από τις 3-8 Ιουλίου 2017. Οι εκπαιδευτές είναι ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και ιδίως του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών του Ινστιτούτου με μεγάλη εμπειρία στη μελέτη της Ελληνικής Παλαιογραφίας και Βυζαντινής Επιγραφικής. Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα στο Μέγαρο Νικολαΐδη, ενώ οι πρακτικές συνεδρίες άσκησης μέσα στο μοναστήρι και στο σπήλαιο της Αποκάλυψης.

Το σχολείο απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προ-μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τελευταίο έτος των κλασικών, Φιλολογίας, Ιστορίας, Θεολογίας, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Σπουδών.

Το μάθημα της Παλαιογραφίας θα  διδάσκεται στα ιταλικά και αγγλικά, ενώ η πορεία της βυζαντινής Επιγραφικής στα αγγλικά. Η επαρκής γνώση της Αρχαίας Ελληνικής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή.

Ο αριθμός των φοιτητών περιορίζεται σε 20. Θα πρέπει να επιλεγεί από Επιστημονική Επιτροπή μετά από ενδελεχή αξιολόγηση της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων.

Όλοι οι μαθητές θα λάβουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

48 Βασιλέως Κωνσταντίνου Ave.
116 35 Αθήνα


Summer School on Greek Palaeography and Byzantine Epigraphy (03-08.07.2017)
Course Outline
The Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation, one of the most important institutions for the study of Greek History (ancient, Byzantine and modern) at international level, after the success of its first Summer School on Greek Palaeography and Byzantine Epigraphy is pleased to announce the organization of the second edition of the Summer School with the kind collaboration of the Monastery of Saint John the Theologian in Patmos, the island of the Revelation.
The one-week intensive Summer School is an introductory course to Greek Palaeography and Byzantine Epigraphy aiming to provide students with basic skills for approaching manuscripts and written inscriptions.
A unique feature of this Summer School is that students will be given the opportunity to learn and practice within the Monastery of Saint John, which is now home to more than 1200 manuscripts and a large number of icons and monumental paintings with inscriptions dating from 12th to 16th century.
The Summer School will be held from 3 to 8 July 2017. The instructors are researchers of the National Hellenic Research Foundation and in particular of the Institute of Historical Research as well as external collaborators of the Institute with extensive experience in the study of Greek Palaeography and Byzantine Epigraphy. The lectures will take place at the Nikolaides Mansion whereas the practical exercise sessions inside the monastery and in the Apocalypses Cave.
The school is intended for PhD candidates, postgraduate, graduate students and pre-graduate students in their final year of Classics, Philology, History, Theology, Byzantine and Medieval Studies.
The course of Palaeography will be taught in Italian and English, whereas the course of Byzantine Epigraphy in English. Adequate knowledge of Ancient Greek is a prerequisite for participation.
The number of students is limited to 20. They will be selected by a Scientific Committee following a thorough assessment of the application and the CV of the candidates.
All students will receive a Certificate of Participation.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου