Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Περικοπή Σύνταξης!!!Προς
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων, Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών.
Κάνιγγος 29  Τ.Κ. 10110 Αθήνα
Αίτηση
Του………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Πολιτικού συνταξιούχου με Α.Μ:…………………
Κατοίκου οδού ………………………………………πόλης/Χωριού   ………………με ΤΚ……………
Ε-mail: ………………………………………………........
Θέμα: Επανεξέταση της συνταξιοδοτικής μου Υπόθεσης- Εφαρμογή της αριθ. 4327/2014 αποφ. Ολομ. Ελ. Συνεδρίου.
………………………..2015
Παρακαλώ να επανεξετάσετε τη συνταξιοδοτική μου υπόθεση μετά την έκδοση της αριθ. 4327/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους παρακάτω λόγους:
1. Με την ………………………………….. απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών (Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρακρατήθηκε από τη σύνταξή μου από 1 Ιανουαρίου 2013 ………………………………Ευρώ που για τεχνικούς λόγους δεν έγινε από τη σύνταξη του Ιανουαρίου 2013 αλλά παρακρατήθηκε κατά το 1/6 σε έξι ισόποσες δόσεις από τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β’ της Υποπαραγράφου Β’3 περιπτ. α΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 229/Α/19-11-2012)
2. Με την αριθ. 4327/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία δημοσιεύτηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2014 έγινε δεκτό ότι οι διατάξεις της Υποπαραγράφου 7 του άρθρου πρώτου παρ. Γ’ του ως άνω Ν.4093/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 169/2007 με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, οι συντάξιμες αποδοχές και κατ’ επέκταση οι συντάξεις των συνταξιούχων δικαστικών αναδρομικά από 1-8-2012, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, αλλά και στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).Επιλύθηκε το νομικό ζήτημα που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου, λόγω άσκησης έφεσης συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του (Ν. 4093/2012) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δ/σεις Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και Ειδικών Κατηγοριών) και παραπέμφθηκε η ένδικη έφεση στο αρμόδιο ΙΙ Τμήμα για την έκδοση προφανώς οριστικής απόφασης.
3. Από τις σκέψεις της παραπάνω απόφασης, σαφώς συνάγεται ότι οι περικοπές των συντάξεων που έγιναν, ειδικότερα αυτές που επιβλήθηκαν με τα τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β Συνταξιοδοτικές Διατάξεις του Δημοσίου Υποπαράγραφος Β, είναι αντίθετες προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος για το λόγο ότι οι συνταξιούχοι και οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου, αποτελούν μία κατηγορία πολιτών για τους οποίους ισχύουν ως προς ορισμένα συνταξιοδοτικά θέματα γενικής φύσεως ίδιοι κανόνες, αφού «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου άρθρο 4 παρ 1 Σ’». Αυτό σημαίνει την ισότητα των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόμου αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών. Δεν επιτρέπεται η επιλεκτική επιβάρυνση συνταξιούχων του Δημοσίου , τέως διοικητικών υπαλλήλων, τέως εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οργάνων γενικά και των Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης.
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) που έχει αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας προσώπου, το οποίο μπορεί να στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό δίκαιους όρους που πρέπει να ορίζονται από το νόμο. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όλα τα δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» ως και τα «κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα». Προστατεύονται έτσι και τα εποχικά περιουσιακά δικαιώματα , στα οποία περιλαμβάνονται και τα ποσά συντάξεων σε βάρος του Δημοσίου την είσπραξη των οποίων στερούνται οι Έλληνες συνταξιούχοι με τις διατάξεις του προαναφερθέντα Ν. 4093/2013. Οι περικοπές αυτές είναι αντίθετες προς τις παραπάνω διατάξεις, τις οποίες εφαρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού δεν αιτιολογείται ότι η μη είσπραξη των ποσών των συντάξεων οφείλεται σε λόγους δημόσιας ωφέλειας και ότι υπάρχει υπαιτιότητα συγκεκριμένων κατηγοριών συνταξιούχων του Δημοσίου, όπως είναι και η δική μου περίπτωση, που να δικαιολογεί τη μείωση της σύνταξής μου.
5. Στην προαναφερθείσα απόφαση γίνεται δεκτό ότι οι μειώσεις συντάξεων με το Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 αφορούν ευρύτερο κύκλο προσώπων. Επομένως συνάγεται σαφώς ότι αφορά όλους τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου χωρίς διακρίσεις, γιατί το νομικό ζήτημα που τίθεται στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αφορά ειδικώς και μόνο τους δικαστικούς λειτουργούς εν όψει του ειδικού καθεστώτος που διέπει τη μισθολογική και τη συνταξιοδοτική κατάσταση αλλά και την ερμηνεία διάταξης νόμων που αφορά όλους αδιακρίτως τους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου και στρατιωτικούς και ότι οι συνταγματικές εγγυήσεις καθώς και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ αφορούν και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου.
6. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρθρ. 66 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (Π.Δ. 169/2007) με τις οποίες ορίζεται ότι: «Υποθέσεις για συντάξεις που κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα με τη διαδικασία των παραγράφων 1-7 αυτού του άρθρου, μπορούν να επαναφερθούν για εξέταση σε πρώτο βαθμό με αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτοί επικαλούνται αντίθετη αμετάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδόθηκε μετά τη χρονολογία έκδοσης της οριστικής πράξης ή απόφασης, η οποία προσβάλλεται. Η αίτηση του προηγουμένου εδαφίου υποβάλλεται με ποινή το απαράδεκτό της, σε προθεσμία δύο ετών από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία μεταβάλλεται η νομολογία που αφορά το νομικό ζήτημα….».
Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 κρίθηκαν ανίσχυρες γιατί είναι αντίθετες προς τις ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ ζητώ να επανακαθοριστεί η σύνταξή μου σύμφωνα με τις διατάξεις του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (Π.Δ. 169/2007) και να διακοπεί η μείωση της σύνταξής μου κατά 10% που επιβλήθηκε με την από ……………………………………….……... απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών δια της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.    Ο αιτών/ουσα
      
 
                (Ονοματεπώνυμο) ………………………………………..
 ΠΗΓΗ:http://sintaxiouxoidimosioudode.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου