Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Υδατοδρόμιο στην Πάτμο!

IDROPLANA3Στην εταιρεία «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» κατακυρώθηκε ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίου με την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου (εμβαδού 170,03m2) που βρίσκεται στον πούντο του Φτέρη.

Ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά στα πλαίσια του διαγωνισμού,
Η προσφορά αντιστοιχεί στο ποσόν χιλίων επτακοσίων ευρώ και τριάντα λεπτών (1.700,30€) η οποία είναι ίση με το ορισθέν από το Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα.
Αναλυτικά,
η μοναδική κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ανέρχεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€) ανά m2 και ανά έτος, πλέον των νόμιμων κρατήσεων.
Η προσφορά αξιολογήθηκε από την συσταθείσα επιτροπή διαγωνισμού για την διενέργεια της συγκεκριμένης δημοπρασίας , βάσει της υπ' αριθμ. 67/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΛΙΤΑΠ και η οποία υπόψη την τυπική πληρότητα των δικαιολογητικών που κατέθεσε η εταιρεία «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (η μοναδική που υπέβαλε προσφορά στα πλαίσια του διαγωνισμού), καθώς και το γεγονός ότι το προσφερθέν χρηματικό αντάλλαγμα είναι ίσο με το τεθέν ελάχιστο όριο προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου