Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Εταιρεία Εκκλησιαστικοῦ ΔικαίουΕταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου
Του Γεωργίου Ι.Ανδρουτσοπούλου, Λέκτορα του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Αθηνών – Δικηγόρου 
 
Είναι γνωστό ότι το Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο αποτελούν δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους. Ως Εκκλησιαστικό Δίκαιο ορίζεται το σύνολο κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις της Εκκλησίας. Μάλιστα, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει προβεί, σε αντίθεση με τη Ρωμαιοκαθολική, σε κωδικοποίηση του δικαίου της, γεγονός το οποίο καθιστά ασφαλώς περισσότερο δυσχερή τη μελέτη, κατανόηση και εφαρμογή του. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα του εκκλησιαστικού δικαίου, που συνίσταται στο ότι έχει πηγές τόσο πολιτειακής όσο και εκκλησιαστικής προελεύσεως, καθιστά ευλόγως το εκκλησιαστικό έναν ιδιόμορφο (sui generis) δικαιϊκό κλάδο. Αυτή δε η ιδιομορφία καθιστά αναγκαία, κατά τον καθηγητή Ι. Μ. Κονιδάρη (Εγχειρίδιο, 2011), περισσότερο ίσως από κάθε άλλο κλάδο του δικαίου, την προσφυγή για την ερμηνεία ή τη συμπλήρωση των διατάξεών του, σε πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως το κανονικό, μεταξύ άλλων, δίκαιο. Από αυτήν την άποψη, το εκκλησιαστικό δίκαιο παρίσταται εννοιολογικώς ευρύτερο από το κανονικό, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικώς και μόνο τους εκκλησιαστικής προελεύσεως κανόνες που διέπουν τον βίο της Εκκλησίας. Εξ αυτού, η Αγία Γραφή, η Ιερή Παράδοση και οι ιεροί κανόνες, με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή οι κανόνες των Οικουμενικών και τοπικών συνόδων, καθώς και εκείνοι των Πατέρων της Εκκλησίας καταλέγονται στις διαπλαστικές πηγές εκκλησιαστικής προελεύσεως του εκκλησιαστικού δικαίου.Αυτήν την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού των δράσεων ανάμεσα στους δύο επιστημονικούς κλάδους υπογραμμίζει η όλως πρόσφατη ίδρυση της επιστημονικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου». Ειδικότερα, με διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών (176/2014) επικυρώθηκε το από 30 Ιανουαρίου 2014 Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο, αποτελούμενο από 26 άρθρα, υπογράφεται από τα 25 ιδρυτικά μέλη, στα οποία καταλέγονται, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, δικηγόροι και θεολόγοι. Η σύσταση της εν λόγω εταιρείας με έδρα την Αθήνα (Ασκληπιού 107) οφείλεται σε μία πρωτοβουλία του καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Αθηνών Ι. Μ. Κονιδάρη, του και διευθυντή της εξαμηνιαίας περιοδικής επιθεωρήσεως «Νομοκανονικά», ο οποίος από πολλών ετών, εξ όσων γνωρίζω, οραματιζόταν την ίδρυση ενός επιστημονικού φορέα, που θα στελεχωνόταν από τις υγιείς δυνάμεις αμφότερων των επιστημονικών κλάδων. Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα· α) τακτικά μέλη εγγράφονται επιστήμονες ή ερευνητές ασχολούμενοι με το Εκκλησιαστικό ή/και το Κανονικό Δίκαιο εφόσον κατέχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο Εκκλησιαστικό ή/και στο Κανονικό Δίκαιο, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή άλλου ομοταγούς φορέα. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, την οποία συνυπογράφουν τρία (3) τακτικά μέλη, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι μέλος του ΔΣ· β) επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση πρόσωπα που ηθικώς ή/και υλικώς έχουν συντελέσει στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.Οι σκοποί της Εταιρείας τυποποιούνται, μεταξύ άλλων, ως εξής: α. Η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας στο χώρο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, β. Η εξέταση γενικών ή ειδικών θεμάτων που άπτονται του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, ιδίως δε των σχετικών με τη Θρησκευτική Ελευθερία θεμάτων, των σχέσεων Κράτους - Εκκλησίας, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, καθώς και της νομικής, πολιτικής και πολιτιστικής θέσεως των θρησκευτικών συσσωματώσεων εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω της διοργανώσεως συνεδρίων, σεμιναρίων ή επιστημονικών συμποσίων. Η υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτεί αναγκαίως μία ευρεία συστράτευση των επιστημονικών δυνάμεων. Γι' αυτό, όσοι πιστοί, προσέλθετε… *
Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στην «Πελοπόννησο της Κυριακής» της 13.7.2014. –
ΠΗΓΗ:http://www.amen.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου