Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Ἐκλογή Ἀρχιερέων...


ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης Σ Υ Μ Ε Ω Ν
 
πό τά πιό σημαντικά ζητήματα ν χι τό σημαντικότερο— γιά μία τοπική κκλησία, εναι νάδειξη τν νέων Μητροπολιτν, δηλαδή τν παρχιούχων πισκόπων της καί μελν τς ερς Συνόδου τς εραρχίας. Ατό σχύει καί γιά τή δική μας κκλησία, τήν κκλησία τς λλάδος, πως εναι διοικητικά συγκροτημένη πό τίς Μητροπόλεις τς Ατοκεφάλου κκλησίας τς λλάδος καί τίς Μητροπόλεις πού νήκουν πνευματικς στό Οκουμενικό Πατριαρχεο. Λόγω ατς τς διαίτερης σημασίας πού χει τό θέμα γιά τή ζωή λόκληρης τς κκλησίας μας —φυσικά, καί κάθε κενς Μητροπόλεως πού πρόκειται νά πληρωθε, νάλογη σημασία προσλαμβάνει καί τρόπος, διαδικασία κλογς τν νέων εραρχν. Τό πρώτιστο καί πλέον πεύθυνο καθκον τν πισκόπων εναι νάδειξη διά τς ψήφου τους τν νέων συνεπισκόπων τους.
 
ξ φορμς το γεγονότος τι χουμε σήμερα δύο κενές Μητροπόλεις (Φωκίδος καί ωαννίνων) καί τό σμα τς σεπτς εραρχίας θά κληθε ετε κτάκτως ετε τό ργότερο τόν κτώβριο κατά τήν τακτική σύγκληση το σώματος νά προβε στήν πλήρωση τν κενν τούτων Μητροπόλεων, ς μο πιτραπε νά διατυπώσω ρισμένες σκέψεις μου γύρω πό τό ζήτημα τς κλογς τν Μητροπολιτν
 
* * *
διαδικασία κλογς Μητροπολιτν καθορίζεται πό τόν σχύοντα Καταστατικό Χάρτη τς κκλησίας, τόν Νόμο 590/1977 στό Ζ’ κεφάλαιό του καί στά ρθρα 24-26 (νάλογες ρυθμίσεις περιεχαν καί παλαιότεροι καταστατικοί νόμοι). Ο διατάξεις ατές κολουθήθηκαν κατά τή διάρκεια τν τελευταίων 37 τν σχύος το Καταστατικο Χάρτου, μία σχετικς μακρά περίοδο, κατά τήν ποία πηρέτησαν τήν κκλησία μας τρες ρχιεπίσκοποι (ο μακαριστοί Σεραφείμ καί Χριστόδουλος καί Μακαρ. κ. ερώνυμος Β’). 
 
Καταγράφοντας συνοπτικά τίς ντυπώσεις πού φησαν καί τά σχόλια πού διατυπώθηκαν γιά τίς περισσότερες κλογές πού διενεργήθηκαν τά τελευταα σαράντα χρόνια, μπορομε νά ναφέρουμε τά ξς ρνητικά σημεα
 
1. Ο νθρωποι τς κκλησίας (κληρικοί καί λαϊκοί) λλά καί κοινή γνώμη ερύτερα μφιβάλλουν ν καί κατά πόσον ο πίσκοποι ψηφίζουμε τούς νέους συνεπισκόπους μας νεργώντας νεπηρέαστα, κατά συνείδησιν καί πό τήν πιστασία το γίου Πνεύματος. Τό φαινόμενο θά πρέπει νά μς νησυχήσει, διότι ατό πού ν τέλει διακυβεύεται εναι τό κύρος το πισκοπικο σώματος καί εραρχική δομή τς κκλησίας μας
 
2. ποφασιστικός παράγων γιά τήν προβολή νός ποψηφίου (πράγμα τό ποο προδικάζει καί τό ποτέλεσμα μις κλογς) εναι βούληση το κάστοτε ρχιεπισκόπου. Ατό σημαίνει τι γιά κάθε ρχιερατική κλογή καί πολύ-πολύ νωρίς ο νδιαφερόμενοι ο ποστηρικτές τους πιδιώκουν νά ποσπάσουν τήν γκριση το ρχιεπισκόπου. Φτάσαμε στό σημεο κόμη κι μες ο Μητροπολίτες νά μιλομε, τι τάδε «χει» «λαβε τό χρίσμα» καί λλος «δέν τό χει» «δέν τό λαβε»! νάλογα καί ξίσου λυπηρά καί τά σχόλια γιά «Βολιτες» εράρχες παλαιότερα καί γιά «Βοιωτούς» σήμερα
 
3. Στίς ρχιερατικές κλογές μας σπάνια λαμβάνεται π ψιν πό τήν εραρχία πιθυμία τν τοπικν κοινωνιν γιά τό πρόσωπο το νέου ποιμένος τους. κλέγουμε καί ποστέλλουμε συχνά εράρχες παντελς γνώστους στίς Μητροπόλεις πού θά ποιμάνουν, ταν μάλιστα στίς Μητροπόλεις ατές συμπίπτει νά διακονον λαμπροί ρχιμανδρίτες γιά τήν κλογή τν ποίων μς παρακαλον κληρικοί καί λαϊκοί τν περιοχν ατν. ς κ τούτου εναι πολύ φυσικό ο κληρικοί ατοί νά πογοητεύονται πό τή στάση μας, καί νεώτεροι κληρικοί νά μή θέλουν νά πηρετήσουν στήν παρχία. Προτιμον τό κέντρο καί τίς κεντρικές κκλησιαστικές πηρεσίες γιά νά μπορέσουν νά ναδειχθον εκολώτερα καί γρηγορώτερα
 
* * *
Τί πρέπει νά γίνει; 
 
Εναι νάγκη —ατημα το πληρώματος τς κκλησίας λλά καί κάθε καλς θελήσεως νθρώπου— νά ποκαταστήσουμε τήν ερότητα καί τό κύρος τν πισκοπικν κλογν μας. Νά ναζητήσουμε τρόπους πού νά πείθουν λους κόμη κι μς τούς διους—, τι ψηφίζοντας νεργομε πράγματι ν γί Πνεύματι. Νά περιορίσουμε ,τι εναι ( ,τι φαίνεται τι εναι) νθρώπινο καί νά φήσουμε χρο γιά νά νεργε καί τό Πνεμα τό γιο. Σεβάσμιοι καί γκρατες δελφοί εράρχες κατά καιρούς κατέθεσαν τόν προβληματισμό τους καί διετύπωσαν σχετικές προτάσεις. Ατό κανε καί νν ρχιεπίσκοπος Μακαρ. κ. ερώνυμος. ς μητροπολίτης Θηβν πέκρινε ρνητικά φαινόμενα παλαιοτέρων κλογν καί περθεμάτιζε γιά τήν νάγκη λλαγς το συστήματος. Παρλθε δη πενταετία πό τήν κλογή του ς ρχιεπισκόπου καί κόμη περιμένουμε. (ς γνωρίζει πάντως —καί τό λέμε μέ πολύ σεβασμό καί γάπη πρός τό πρόσωπό του— τι λλαγή πί τά βελτίω το τρόπου τν ρχιερατικν κλογν καί μόνο ρκε γιά νά το ξασφαλίσει θέση μεταξύ τν μεγάλων ρχιεπισκόπων). 
 
* * *
Τί μπορε νά γίνει γρήγορα καί εκολα; Μέ τροποποίηση το ρθρου 25 το Καταστατικο μας Χάρτου (πού πιστεύω τι θά τήν ψηφίσουν λες ο πτέρυγες τς Βουλς) νά προβλέπεται τι πό τούς τρες ποψηφίους πού πλειονοψήφισαν στό «τριπρόσωπο», στή συνέχεια νέος Μητροπολίτης κλέγεται διά κληρώσεως. 
 
τρόπος ατός, ποστολικός στήν προέλευση (βλ. Πράξ. 1, 21-26), συνδυάζει ριστα καί τήν νεργό καί πεύθυνη συμμετοχή μν τν πισκόπων στόν καταρτισμό διά τς ψήφου μας το «τριπροσώπου» (πράγμα πού δέν γίνεται σήμερα, φο ο πάντες γνωρίζουν πό καιρό ποιός χει δη προκριθε —εναι γνωστή κφραση «γιά παραγέμισμα» γιά τούς λλους δύο ποψηφίους το τριπροσώπου) καί φήνει χρο νά δράσει θαυμαστς καί τό γιο Πνεμα
 
τσι, περιορίζεται δυνατότητα το κάστοτε ρχιεπισκόπου νά λέγχει τό ποτέλεσμα τς κλογς (λλά καί ο φορτικές πιέσεις πού το σκονται πό διαφόρους πέρ το ποψηφίου τς προτιμήσεώς τους) καί ποχρεώνει μς τούς εράρχες στό νά καταρτίζουμε διά τς ψήφου μας τό «τριπρόσωπο» μέ ασθημα εθύνης καί ξιοκρατικά κριτήρια, φο τελικά νας πό τούς τρες πού θά συμπεριληφθον σ ατό πρόκειται νά πιλεγε μέ τήν κλήρωση νέος Μητροπολίτης τς κενς Μητροπόλεως
 
Ο καιροί ο μενετοί. Τό πλήρωμα τς κκλησίας μας περιμένει μλλον παιτε πολλά πό μς τούς πισκόπους της. ερή ποχρέωσή μας νά μήν τό πογοητεύουμε. συναίσθηση τς πισκοπικς μου εθύνης μέ θησε νά γράψω τά σα ξέθεσα παραπάνω. Μακάρι λλοι δελφοί, σοφότεροι καί κανότεροι, νά προτείνουν κόμη καλύτερες λύσεις. Ατό πάντως πού πιβάλλεται εναι νά μήν καθυστερήσουμε καί λλο στήν ντιμετώπιση το φλέγοντος ατο ζητήματος.
 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: Σύνδεσμος Κληρικών Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου