Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Μεταβολή ατομικῶν στοιχείων

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1220
14 Μαΐου 2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1123 (1)
Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων
του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και
των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων,
με ηλεκτρονικές διαδικασίες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ.
Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων, όπως
ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013 (ΦΕΚ
130/Β΄ και 372/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομι−
κών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. 1/16−1−2013 (ΥΟΟΔ 18) Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128 /Α΄) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ...»
και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
17271
17272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 61/11−4−1997 περί σύστασης
στο Υπουργείο Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
11. Τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄), «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις της Απόφασης ΠΟΛ 1006/31−12−2013
(ΦΕΚ 19/Β΄), «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)/ Μεταβολής
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επι−
χειρηματικής Δραστηριότητας».
13. Τις διατάξεις της απόφασης Δ6Α1036682 ΕΞ2014
(ΦΕΚ 478/Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι−
οδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοί−
κησης», όπως ισχύει.
14. Τις διατάξεις της 1027319/677/0006Β/24−2−1998 (ΦΕΚ
194/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορι−
σμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων
Μητρώου, όπως ισχύει.
15. Την ανάγκη αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, των
στοιχείων του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας
και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων
ηλεκτρονικά με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων
προς τους πολίτες υπηρεσιών στα πλαίσια απλούστευ−
σης των διαδικασιών Μητρώου.
16. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 1
Μεταβολή ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου με
ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Μ1
1. Καθορίζεται διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης
κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυ−
τότητας και των προσωπικών στοιχείων των φορολο−
γουμένων, φυσικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρο−
νικής μεθόδου επικοινωνίας.
2. Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στα
φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, να προβούν στη
μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, των στοιχείων
του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς
και των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται σε
αυτό, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα σχετικά
πεδία του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής
Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυ−
ακό τόπο www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληρο−
φοριακών Συστημάτων.
Ειδικότερα ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, μπορεί
με τη διαδικασία αυτή, να προβεί σε μεταβολή ή συμπλή−
ρωση, κατά περίπτωση, των προσωπικών του στοιχείων,
όπως αυτά αναγράφονται στο ισχύον δελτίο αστυνομι−
κής του ταυτότητας ήτοι επώνυμο, όνομα, επώνυμο και
όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία
γέννησης καθώς και των στοιχείων που αναφέρονται στον
πίνακα β΄ του εντύπου Μ1, (είδος ταυτότητας – αριθμός
δελτίου ταυτότητας – ημερομηνία έκδοσης – εκδούσα
Αρχή), της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού τηλεφώνου
και του αριθμού τηλεομοιοτυπικού, εφόσον διαθέτει.
3. Σε περίπτωση που η κατοικία του φορολογούμενου,
χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικα−
σία αυτή, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.
4. Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδι−
κασία, είναι εναλλακτική της συναλλαγής με φυσική
παρουσία του φορολογουμένου στη Δ.Ο.Υ.
5. Όσοι φορολογούμενοι, δεν είναι πιστοποιημένοι
χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisΝet και
επιθυμούν να μεταβάλουν τα στοιχεία της παρ. 2 του
άρθρου 1 της παρούσας, με ηλεκτρονική διαδικασία, θα
πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του TaxisΝet σύμφωνα με όσα ορίζονται με
την ΠΟΛ1178/7−12−2010, (ΦΕΚ 1916/Β΄/9−12−2010) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 2
Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβο−
λής του εντύπου Μ1 στο TaxisNet, η πληροφορία καθί−
σταται διαθέσιμη προς επεξεργασία από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS.
Στην περίπτωση που η μεταβολή αφορά στα στοιχεία
του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας ή στα προ−
σωπικά στοιχεία του φορολογούμενου που αναγράφο−
νται στο εν λόγω δελτίο, ο υπάλληλος του τμήματος ή
γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήρι−
ξης της Δ.Ο.Υ., θα προβαίνει στον έλεγχο αυτών, από
την επιλογή «Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας» στον
εσωτερικό δικτυακό τόπο (intranet) «Νέο Data Center»
της Γ.Γ.Π.Σ. και θα αποδέχεται τη δήλωση, καταχωρώ−
ντας τις σχετικές μεταβολές στο υποσύστημα, μόνο,
εφόσον από τον έλεγχο διαπιστώνεται, η ορθότητα των
στοιχείων που μεταβάλλονται.
Εάν η μεταβολή αφορά στα λοιπά στοιχεία του δεύ−
τερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας,
ο εν λόγω υπάλληλος, αποδέχεται τη δήλωση και κατα−
χωρεί τη σχετική μεταβολή στο υποσύστημα Μητρώου.
Στην περίπτωση που από τη μεταβολή της διεύθυνσης
κατοικίας προκύπτει και αλλαγή Δ.Ο.Υ. λόγω χωρικής
αρμοδιότητας, η Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης, υπο−
χρεούται με την αλλαγή της διεύθυνσης, να προβεί και
στη μετεγγραφή του φορολογούμενου στη νέα Δ.Ο.Υ.
Η βεβαίωση που δημιουργείται από την ανωτέρω δι−
αδικασία δε θα εκτυπώνεται και θα χορηγείται επα−
νεκτύπωσή της, σε κάθε περίπτωση, που αιτηθεί από
φορολογούμενο βεβαίωση της μεταβολής.
Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1098/6−4−2012 (ΦΕΚ 1327/Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΗΓΗ:http://www.et.gr/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου