Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος

ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ.


«Εγώ Ιωάννης, ό αδελφός υμών, ...έγενόμην εν τη νήσω τη καλούμενη Πάτμω διά τον λόγον του Θεού
και διά την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού» (Άποκ. Α', 9).
 Πανεύφημε Απόστολε δέομαι να χαρίσης
του παναγίου Πνεύματος τον νουν μου να φωτίσης.
 
 Άπ' τον λειμώνα της ψυχής λούλουδα να εκλέξω
των εγκωμίων ίερόν στέφανον να σοί πλέξω.
 Του Ζεβεδαίου τρυφερός, βλαστός χαριτωμένος
του Ιησού Χριστού θερμός, φίλος χαριτωμένος.
 Ήγαπημένε του Χριστού, Παρθένε Ιωάννη της Πάτμου
 το όλόχρυσον, θρησκευτικόν στεφάνι.
 Τον Κύνωπα με τα ψευδή τέρατα και σημεία
 στην θάλασσα βύθισες μ' ολην την δυσωδία.
 Ό άφρων Δομετιανός του Ιησού διώκτης
στην Πάτμον σέ έξόρισεν, άλλ' έγινες - Θεόπτης!
 Ώς ξένος και εξόριστος, στο σπήλαιον έκλήσθης
υιέ βροντής, εξ ουρανού, πνεύμα Θεού έπλήσθης.
 Με την φωνήν του Ιησού, όταν σοι έπισκεύθη
ό βράχος ήνοιξε ρωγμάς, ό τόπος έσαλεύθη.
 Το Θείον Εύαγγέλιον, και τρεις έπιστολάς σου
ως και ή Άποκάλυψις, είναι συγγράμματα σου.
  Αυτά δίδασκαν τους πιστούς τον του Κυρίου
λόγον υπενθυμίζουν εις ημάς της κρίσεως τον φόβον.
  Ή Έφεσος σεμνύνεται, ή δέ Πάτμος κομπάζει
 ως άλλη Ιερουσαλήμ, θρησκείας φως αυγάζει.
 Θεόπτα εύαγγελιστά και μύστα της Τριάδος
περιφρουρείς και ευλογείς Σχολήν της Πατμιάδος.
 
στον θρόνον παριστάμενος του Αρχοντος ειρήνης
υπέρ του κόσμου πρέσβευε, αγάπης και γαλήνης.
 Των Αποστόλων λούλουδον, των θεολόγων ρόδον
της Πάτμου όπτασιαστής, αστέρι φωτοβόλον.
 Με πτωχικά μου λόγια, άγιε Ιωάννη της Μυτιλήνης λούλουδα σοι έπλεξα στεφάνι.
 
Με την εύχήν σου Άγιε, τέλος του λόγου φέρω άγάπην, πίστιν, σεβασμόν, στην χάριν σου προσφέρω!
 Εις δόξαν Θεού και τιμήν του Αγίου Αποστόλου
και Εύαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου
 8 Μαΐου 1971           Ιερεύς Βασίλειος Μπάμιας
ΠΗΓΗ:http://apantaortodoxias.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου