Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ ΠΑΤΜΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ   Ἀγαπητοί καί εὐλογημένοι Χριστιανοί,
HGOUMENOS-KYRILLOS        Τό  «Εὐαγγέλιον», δηλαδή ἡ καλή ἀγγελία τῆς Καινῆς Διαθήκης γιά τή σωτηρία μας, ἀρχίζει νά «σπαργανοῦται», σέ ἕνα πτωχό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
      Ἀπό αὐτό τό ταπεινό Σπήλαιο, ἀρχίζει ἡ ἱστορία τῆς ἀναγεννήσεως τῆς ἀνθρωπότητας.
      Σ᾽ αὐτό, «συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ», τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων», ἔγινε ἕνας ἀπό ἐμᾶς, γιά νά μᾶς ξαναβάλῃ  στόν Παράδεισο, γιά νά μᾶς ἐπαναφέρῃ «εἰς τήν ἀρχαῖαν Μακαριότητα».
      Δέν ἀνεβήκαμε ἐμεῖς στόν Οὐρανό· κατέβηκε Ἐκεῖνος στἠ γῆ, προκειμένου νά μᾶς δείξῃ τό δρόμο τῆς Θεώσεως.
     Χριστούγεννα! Πάλι στή γῆ ὁ Χριστός μας. Ναί, καί σήμερα καί αὔριο καί «εἰς τούς αἰῶνας!». Εἶναι ὁ «Ἔρχόμενος» άνά πᾶσα στιγμή γιά ὅλους μας, χωρίς καμιά ἐξαίρεση, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά Τόν ἀναγνωρίσουμε, νά Τόν σεβαστοῦμε, νά Τόν ἐμπιστευθοῦμε καί νά Τόν ἀγαπήσουμε!
        Αὐτός μᾶς ἔδειξε τί σημαίνει ἀγάπη!
      Ἀγάπη χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος, πολύ περισσότερο, αὐτή τήν ἐποχή, αὐτές τίς ἡμέρες!
    Ἀντιστρέψαμε, δυστυχῶς, πάρα πολύ τό νόημα τῆς θυσιαστικῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μας, πού ἐκδηλώθηκε μέ τήν Γέννησή Του καί κορυφώθηκε μέ τήν Σταύρωσή Του.
   Χρειαζόμαστε πνευματική ἀναγέννηση. Ἄν δέν ἐνωτισθοῦμε τό μήνυμα τό Ἀγγελικό τῆς νύκτας τῶν Χριστουγέννων «καί ἐπί γῆς εἰρήνη», δέν θά πάψουμε νά ἀλληλοσπαραζόμαστε· ἄν δέν λάμψει μέσα μας τό φῶς τῆς Βηθλεέμ, πῶς θά φωτίσουμε τόν ἑαυτό μας καί κατ᾽ ἐπέκταση τόν πλησίον μας; Γιά νά νοιώσουμε τή χαρά τῶν Ποιμένων, πρέπει νά γίνουμε ἄδολοι σάν κι᾽ αὐτούς. Γιά νά ἀναζητήσουμε τόν Χριστό, γιά νά βροῦμε τήν Ἀλήθεια, πρέπει νά ἀκούσωμε τόν Ὑμνωδό: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί», πρέπει νά πάρουμε τό δρόμο γιά τό θαῦμα τῆς Βηθλεέμ, ὅπως ἔπραξαν οἱ «ἐξ Ἀνατολῶν Μάγοι». Ἄν δέν ἀποβάλλουμε τήν ὑποκρισία, τόν ἐγωϊσμό, τά πάθη μας, θά ἐξακολουθοῦμε νά φέρουμε μέσα μας ἕναν πονηρό καί ὑποκριτή Ἠρώδη, πού δέν δίσταξε νά σφαγιάσῃ χιλιάδες ἄκακα νήπια, ἀπό τό φόβο του, μήπως κάποιο ἀπό αὐτά τοῦ πάρει τόν θρόνο του.

Ἀδελφοί μου!

      Ἡ σημερινή, μεγάλη Ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς καλεῖ, μᾶς ὑπενθυμἰζει, μᾶς προτρέπει, νά τήν γιορτάσουμε μέ πραγματικό Χριστιανικό φρόνημα. Νά ἀγκαλιάσουμε μέ εἰλικρινή ἀγάπη και μέ γνήσιο ἐνδιαφέρον τόν συνάνθρωπό μας. Τά τραπέζια, οί συνεστιάσεις, ὅλα καλά καί ὡραῖα, μέχρις ἑνός σημείου. Πιό πέρα ὅμως, σάν μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη, πρῶτα, πρῶτα ἀπέναντι στον ἑαυτό μας· πῶς δηλαδή θα σταθοῦμε ὁ κάθε ἕνας, ξεχωριστά, ἀπέναντι σ᾽ αύτή τή Θεϊκή Συγκατάβαση. Καί ὕστερα, πῶς θά γίνουμε φωτεινά, ἐμπνευσμένα παραδείγματα γιά τό παιδί μας, γιά τό γείτονά μας, γιά ὅλο τόν κόσμο.
      Μέ τις σκέψεις αυτές, Σᾶς ἀπευθύνω ἀπό τό αἰώνοβιο Μοναστικό μας Καθίδρυμα καί ἀπό τό Θεολάξευτο καί Χριστοβάδιστο Σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, τήν Εὐλογία τοῦ «Τεχθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ» καί τίς ταπεινές μου εὐχές, ὥστε ἡ Ἡμέρα αὐτή, νά εἶναι γιά ὅλους μας, πράγματι ἡμέρα «Κυρίου».
      Καλά Χριστούγεννα καί Εὐλογημένον παρά Θεοῦ τό νέον ἔτος.
+Ὁ Καθηγούμενος  Πάτμου Κύριλλος Ἱερομόναχος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί
Πηγή:http://patmostimes.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου